ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพ

2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายนพ.ศ.2559 ยกเว้นผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า เท่านั้น

2.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการเรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) และไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ (เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558)

2.5 ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2558 (ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึงผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

2.6 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ในปีการศึกษา 2559(สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมกับกสพท. และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท. ยกเว้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) โดย กสพท. จะประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ปีการศึกษา 2559 และลบชื่อออกจากระบบ การคัดเลือกของ กสพท. ภายในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

2.7 ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์ ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของ กสพท.(ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่อยู่ใน  Website ของแต่ละสถาบัน)

2.8 สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือนักศึกษาแพทย์ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ดูรายละเอียดทาง website ได้ที่ www.pcm.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

**ที่มา:ข้อมูลจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยทั้งนี้ ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในปีการศึกษาต่อๆ ไป และต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ทาง เว็บไซต์ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย http://www.cotmes.net/index.php เบื้องต้นเมื่อรู้คุณสมบัติแล้วผู้เขียนจะพาไปดูขั้นตอนการคัดเลือกต่อว่าต้องทำอย่างไรบ้าง และข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลของปี 2559 ของ กสพท. โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่