ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
Istock 696824506 %281%29

2.1 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพ

2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายนพ.ศ.2559 ยกเว้นผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า เท่านั้น

2.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการเรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) และไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ (เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558)

2.5 ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ผู้ที่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2558 (ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึงผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

2.6 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ในปีการศึกษา 2559(สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมกับกสพท. และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท. ยกเว้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) โดย กสพท. จะประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ปีการศึกษา 2559 และลบชื่อออกจากระบบ การคัดเลือกของ กสพท. ภายในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

2.7 ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์ ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของ กสพท.(ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่อยู่ใน  Website ของแต่ละสถาบัน)

2.8 สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือนักศึกษาแพทย์ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ดูรายละเอียดทาง website ได้ที่ www.pcm.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

**ที่มา:ข้อมูลจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยทั้งนี้ ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในปีการศึกษาต่อๆ ไป และต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ทาง เว็บไซต์ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย http://www.cotmes.net/index.php เบื้องต้นเมื่อรู้คุณสมบัติแล้วผู้เขียนจะพาไปดูขั้นตอนการคัดเลือกต่อว่าต้องทำอย่างไรบ้าง และข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลของปี 2559 ของ กสพท. โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่