ตัวอย่างขั้นตอนการคำนวณและจัดอาหารเพิ่มโปรตีน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 29, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

              แพทย์กำหนดให้นายนพดร ได้รับอาหารธรรมดาเพิ่มโปรตีน พลังงานวันละ 2,200 กิโลแคลอรีต่อวัน โปรตีน 120 กรัมต่อวัน  คาร์โบไฮเดรต ต่อ ไขมัน คิดเป็นอัตราส่วน 2 : 1 ของพลังงานที่ต้องการต่อวัน ให้คำนวณหาปริมาณสารอาหารที่นายนพดร ต้องได้รับใน 1 วัน และ กำหนดสัดส่วนอาหารที่ควรได้รับโดยใช้ตารางแลกเปลี่ยน

ขั้นที่  1  การกระจายสัดส่วนพลังงานที่ควรได้รับ  โจทย์กำหนดให้ โปรตีน 120 กรัม ต่อวัน คาร์โบไฮเดรต ต่อไขมัน คิดเป็นอัตราส่วน 2 : 1

              1)    แปลงหน่วยกรัมของโปรตีนเป็นกิโลแคลอรี

                                 120 x 4  =   480  กิโลแคลอรีต่อวัน

              2)    นำพลังงานที่ต้องการต่อวันมาลบกับพลังงานจากโปรตีน

                                 2,200 – 480 =  1,720  กิโลแคลอรีต่อวัน

              3)    หาอัตราส่วนคาร์โบไฮเดรต ต่อ ไขมัน ในอัตราส่วน  2 : 1 ของพลังงานที่ต้องการต่อวัน

              หมายเหตุ  การตรวจสอบความถูกต้อง  พลังงานจากโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันรวมกันต้องเท่ากับ 2,200  กิโลแคลอรีต่อวัน (480 + 1,147 + 573 = 2,200)

ขั้นที่  2  การคำนวณหาปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวัน

 ขั้นที่  3  การกำหนดปริมาณอาหารที่คำนวณได้ โดยใช้รายการอาหารแลกเปลี่ยน (ตารางที่ 8.6)

หมายเหตุ    :  สารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน  และไขมัน  ไม่เกิน 3 กรัม (คาร์โบไฮเดรต = 284-290 โปรตีน =117-123 และไขมัน = 61-67 กรัม)

                     พลังงานรวมทั้งหมด ไม่เกิน  30 กิโลแคลอรี  (2,170-2,230 กิโลแคลอรี)

ขั้นที่  4  การแบ่งส่วนอาหารที่คำนวณไว้ทั้งวันเป็นมื้อ  นำสัดส่วนอาหารที่ได้จากตารางที่ 8.6 มากำหนดมื้ออาหารเป็น 5 มื้อ ดังแสดงในตารางที่ 8.7

ตารางที่  8.7  ตัวอย่างการแบ่งส่วนของอาหารเป็นมื้อสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงาน 2,222.5 กิโลแคลอรี

 

ขั้นที่  5  กำหนดรายการอาหารที่คำนวณได้  เนื่องจากเป็นผู้มีจำเป็นต้องเพิ่มโปรตีน  ในการจัดกรายการอาหารควรเลือกอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูงและควรเป็นโปรตีนคุณภาพสมบูรณ์ อาจเน้นให้รับประทานอาหารหลายมื้อ เพื่อให้สามารถบริโภคได้หมด  ดังตัวอย่างในตารางที่  8.8 และ 8.9

ตารางที่  8.8   ตัวอย่างรายการอาหาร พลังงาน 2,222.54 กิโลแคลอรี  คาร์โบไฮเดรต  284 กรัม โปรตีน 121.5 กรัม ไขมัน 61.5 กรัม

ตารางที่  8.9   สัดส่วนและปริมาณอาหารในรายการอาหารพลังงาน 2,222.5 กิโลแคลอรี  คาร์โบไฮเดรต  284 กรัม โปรตีน 121.5 กรัม ไขมัน 61.5 กรัม

ตารางที่  8.9   สัดส่วนและปริมาณอาหารในรายการอาหารพลังงาน 2,222.5 กิโลแคลอรี  คาร์โบไฮเดรต  284 กรัม โปรตีน 121.5 กรัม ไขมัน 61.5 กรัม (ต่อ)

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่