ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย


กิจกรรม

วัน เดือน ปี

3.1 สมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะทาง internet

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3.2 ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ (ไม่รวมการสอบ 9 วิชาสามัญ) ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

วันที่ 1 สิงหาคม – 5 กันยายน พ.ศ. 2558

ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือกและสอบวิชาเฉพาะ (ข้อ 3.1)แต่ต้องพิมพ์และเก็บเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมด เพื่อนำมาให้คณะ/สถาบันตรวจสอบภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

3.3 ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบคัดเลือกและสอบวิชาเฉพาะ ทาง website (หากเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ส่งแก้ไขภายในกำหนด)

7 วันหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัคร จนถึงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 และยื่นคำร้องอุทธรณ์กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ. 2558

3.4 พิมพ์แบบฟอร์ม กสพท. 11 (บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ) เพื่อใช้แสดงก่อนเข้าห้องสอบ โดยต้องพิมพ์บนกระดาษเปล่าสีขาวให้มีเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวสอบเท่านั้น ห้ามมีข้อความอื่นใดทั้งด้านหน้าด้านหลัง และห้ามเคลือบ

ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

3.5 สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท.

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

3.6 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ

ประมาณวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

3.7 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ และชำระเงินค่าสมัครสอบ ตามประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สทศ.) ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้าสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

(ให้ติตามประกาศของ สทศ. อย่างใกล้ชิด)

3.8 สอบ O-NET (ให้สมัครสอบและเข้าสอบตามประกาศของ สทศ.)

(ให้ติตามประกาศของ สทศ. อย่างใกล้ชิด)

3.9 กสพท. ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งยื่นสิทธิ์การเข้าศึกษาใน สถาบันตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ปีการศึกษา 2559 และจะลบชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์ฯ ออกจากระบบการคัดเลือกของ กสพท. ได้แก่

•หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ยกเว้น มหา-

          วิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม

• หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะที่

          เข้าร่วมกับ กสพท.

• หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะ

         สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท. ยกเว้นมหา-

         วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

3.10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

ประมาณวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

3.11 ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์

วันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

3.12 สอบสัมภาษณ์ / ตรวจสุขภาพ

วันที่ 14 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

3.13 ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

(ให้ติดตามประกาศของ สทศ. อย่างใกล้ชิด)

3.14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพิ่มเติม รอบ 2 (ถ้ามี)

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

3.15 ส่งรายชื่อไปให้ สอท./ทปอ. เพื่อเข้ากระบวน-การ Clearing House

ประมาณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

 

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกติดตามประกาศบน website อย่างสม่ำเสมอ

และนี่ก็คือรายละเอียดของขั้นตอนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้เขียนได้นำข้อมูลของปี 2559 มายกตัวอย่างให้น้องๆ หรือผู้สนใจได้

อ่านและพิจารณาและเตรียมการในปีต่อๆ ไปดู หากยังสนใจที่จะเป็นหมออยู่ ก็ควรติดตามความเคลื่อนไหว และศึกษาข้อมูลทางเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของตัวเองและจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆของชีวิต

ผู้เขียนขอเพิ่มเติม ที่มาของ สทศ. สักนิด เผื่อน้องที่ยังไม่เข้าวัยมัธยมได้มาอ่านเล่มนี้จะได้ไม่ต้องไปหาข้อมูลให้ลำบาก สทศ. นั้นหมายถึง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สทศ.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “NI-ETS” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีอำนาจหน้าที่

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548

            มาตรา 7 ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ

            มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้สถาบันมีอำนาจหน้าที่หลักดังนี้

            (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา

            (2)ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลจากการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

            (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลจากการศึกษาบริการสอบวัดความรู้ความสามารถ และการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเพื่อนำผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ

            (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา

            (5) เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            (6) พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบวิธีการ เครื่องมือวัด ของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา

            (7) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

            ทั้งนี้น้องๆ ก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  http://www.niets.or.th/th/

            และเมื่อรู้ขั้นตอนการสอบคัดเลือกฯ แล้ว มาดูวิธีการสมัครกันต่อดีกว่าว่า กสพท. ได้อธิบายวิธีการสมัครไว้อย่างไร

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่