ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
Istock 810189692 %281%29


กิจกรรม

วัน เดือน ปี

3.1 สมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะทาง internet

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3.2 ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ (ไม่รวมการสอบ 9 วิชาสามัญ) ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

วันที่ 1 สิงหาคม – 5 กันยายน พ.ศ. 2558

ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือกและสอบวิชาเฉพาะ (ข้อ 3.1)แต่ต้องพิมพ์และเก็บเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมด เพื่อนำมาให้คณะ/สถาบันตรวจสอบภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

3.3 ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบคัดเลือกและสอบวิชาเฉพาะ ทาง website (หากเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ส่งแก้ไขภายในกำหนด)

7 วันหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัคร จนถึงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 และยื่นคำร้องอุทธรณ์กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ. 2558

3.4 พิมพ์แบบฟอร์ม กสพท. 11 (บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ) เพื่อใช้แสดงก่อนเข้าห้องสอบ โดยต้องพิมพ์บนกระดาษเปล่าสีขาวให้มีเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวสอบเท่านั้น ห้ามมีข้อความอื่นใดทั้งด้านหน้าด้านหลัง และห้ามเคลือบ

ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

3.5 สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท.

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

3.6 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ

ประมาณวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

3.7 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ และชำระเงินค่าสมัครสอบ ตามประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สทศ.) ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้าสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

(ให้ติตามประกาศของ สทศ. อย่างใกล้ชิด)

3.8 สอบ O-NET (ให้สมัครสอบและเข้าสอบตามประกาศของ สทศ.)

(ให้ติตามประกาศของ สทศ. อย่างใกล้ชิด)

3.9 กสพท. ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งยื่นสิทธิ์การเข้าศึกษาใน สถาบันตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ปีการศึกษา 2559 และจะลบชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์ฯ ออกจากระบบการคัดเลือกของ กสพท. ได้แก่

•หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ยกเว้น มหา-

          วิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม

• หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะที่

          เข้าร่วมกับ กสพท.

• หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เฉพาะ

         สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท. ยกเว้นมหา-

         วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

3.10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

ประมาณวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

3.11 ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์

วันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

3.12 สอบสัมภาษณ์ / ตรวจสุขภาพ

วันที่ 14 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

3.13 ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

(ให้ติดตามประกาศของ สทศ. อย่างใกล้ชิด)

3.14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพิ่มเติม รอบ 2 (ถ้ามี)

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

3.15 ส่งรายชื่อไปให้ สอท./ทปอ. เพื่อเข้ากระบวน-การ Clearing House

ประมาณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

 

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกติดตามประกาศบน website อย่างสม่ำเสมอ

และนี่ก็คือรายละเอียดของขั้นตอนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้เขียนได้นำข้อมูลของปี 2559 มายกตัวอย่างให้น้องๆ หรือผู้สนใจได้

อ่านและพิจารณาและเตรียมการในปีต่อๆ ไปดู หากยังสนใจที่จะเป็นหมออยู่ ก็ควรติดตามความเคลื่อนไหว และศึกษาข้อมูลทางเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของตัวเองและจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆของชีวิต

ผู้เขียนขอเพิ่มเติม ที่มาของ สทศ. สักนิด เผื่อน้องที่ยังไม่เข้าวัยมัธยมได้มาอ่านเล่มนี้จะได้ไม่ต้องไปหาข้อมูลให้ลำบาก สทศ. นั้นหมายถึง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สทศ.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “NI-ETS” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีอำนาจหน้าที่

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548

            มาตรา 7 ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ

            มาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้สถาบันมีอำนาจหน้าที่หลักดังนี้

            (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา

            (2)ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลจากการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

            (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลจากการศึกษาบริการสอบวัดความรู้ความสามารถ และการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเพื่อนำผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียวกันหรือการศึกษาต่างระบบ

            (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา

            (5) เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            (6) พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบวิธีการ เครื่องมือวัด ของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา

            (7) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

            ทั้งนี้น้องๆ ก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  http://www.niets.or.th/th/

            และเมื่อรู้ขั้นตอนการสอบคัดเลือกฯ แล้ว มาดูวิธีการสมัครกันต่อดีกว่าว่า กสพท. ได้อธิบายวิธีการสมัครไว้อย่างไร

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่