ประสบการณ์ของผู้เข้าตรวจรักษากับโรงพยาบาล

ถามหมอ

ยุติการตั้งครรภ์เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค้ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ดูในแอป