ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

หลักเกณฑ์ทั่วไป

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 200,998 คน

หลักเกณฑ์ทั่วไป

10.1 ผู้สมัครที่ยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร-บัณฑิตหรือหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรสัตวแพทย-ศาสตรบัณฑิตโควตาพื้นที่/โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพระบบรับตรงของ กสพท. หมายความรวมถึง

10.1.1 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร-บัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ไม่ว่าจะได้ร่วมการคัดเลิกระบบรับตรงของ กสพท. หรือไม่ ยกเว้นวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

10.1.2 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร-บัณฑิตในคณะทันตแพทย์ศาสตร์เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกระบบรับตรง ของ กสพท.

10.1.3 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสต-บัณฑิตในคณะสัตวแพทยศาสตร์เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกระบบรับตรง ของ กสพท. ยกเว้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครทั้งนี้ กสพท. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐตามโควตาพื้นที่/โครงการพิเศษต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทุกสถาบัน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท. และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท.) ผ่านทาง Website ในวันที่7 มีนาคม พ.ศ.2559 ก่อนลบรายชื่อในบัญชีผู้สมัครฯ กสพท. (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม และคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไม่อยู่ในข่ายการบังคับข้อนี้

10.2 กสพท. จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพียง 1 แห่งตามลำดับคะแนนและลำดับคณะ/สถาบันที่เลิกไว้

10.3 หากมีผู้ร้องเรียนเรื่องการตรวจข้อสอบ กสพท. ของสงวนสิทธิ์จะให้ตรวจสอบเฉพาะกระดาษคำตอบของผู้ร้องเรียนคนนั้นเท่านั้นไม่อนุญาตให้ดูข้อสอบและเฉลย รวมทั้งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือถ่ายสำเนากระดาษคำตอบและ/หรือข้อสอบ

10.4 กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้สิทธิ์ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ หากพบว่าเป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

10.5 ในกรณีที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพแล้ว ผู้นั้นไม่ไปแสดงตนตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระบบรับตรงของ กสพท. และไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการคัดเลิกในรอบต่อ ๆ ไปด้วย

10.6 หลังจากประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพรอบที่ 1 แล้ว กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ให้คณะ/วิทยาลัยสามารถโอนโควตาที่มีผู้สละสิทธิ์ไปรับผู้เข้าสอบจากโควตาอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น โอนไปรับผู้เข้าสอบผ่าน Central Admissions หรือโควตารับตรงโดยผ่านมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยนั้น

10.6 กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรับรอบที่ 2 (ถ้ามี) ทั้งนี้กสพท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพิ่มเติม โดยใช้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับการคัดเลิกเข้าศึกษาในสถาบันใด ๆ ไม่พิจารณาเลื่อนลำดับผู้ที่ได้รับการคัดเลิกเข้าศึกษาในสถาบันที่เลิกไว้เป็นอันดับ 2 หรือ 3 หรือ 4

10.8 กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ให้แต่ละสถาบันประกาศรับผู้มีสิทธิ์สิบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ตามเกณฑ์ของแต่ละสถาบันได้ หากต้องมีการคัดเลือกในรอบที่ 3 หรือมากกว่า

10.9 กสพท. จะส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลิกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ของสถาบันที่เข้าร่วมการสอบคัดเลิกนี้ ไปยัง สอท. เพื่อเข้าร่วมกระบวนการ Clearing House

10.10 เมื่อได้รับรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์จากระบบ ClearingHouseแล้ว สอท. จะส่งไปตัดชื่อที่ระบบ Central Admissions ต่อไป

10.11 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกระทำผิดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลิกครั้งนี้โดยทันที แม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษาของสถาบันนั้น

10.12 ในกรณีอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ให้ถือตามระเบียบการสอบคัดเลิกของ สอท./ทปอ. โดยทาง กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ให้อนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้มีอำนายพิจารณาตัดสิน รวมถึงในกรณีที่มีปัญหาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการ กสพท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่