ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

หลักเกณฑ์ทั่วไป

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
หลักเกณฑ์ทั่วไป

10.1 ผู้สมัครที่ยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร-บัณฑิตหรือหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรสัตวแพทย-ศาสตรบัณฑิตโควตาพื้นที่/โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพระบบรับตรงของ กสพท. หมายความรวมถึง

10.1.1 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร-บัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ไม่ว่าจะได้ร่วมการคัดเลิกระบบรับตรงของ กสพท. หรือไม่ ยกเว้นวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

10.1.2 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร-บัณฑิตในคณะทันตแพทย์ศาสตร์เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกระบบรับตรง ของ กสพท.

10.1.3 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสต-บัณฑิตในคณะสัตวแพทยศาสตร์เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกระบบรับตรง ของ กสพท. ยกเว้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครทั้งนี้ กสพท. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐตามโควตาพื้นที่/โครงการพิเศษต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทุกสถาบัน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท. และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท.) ผ่านทาง Website ในวันที่7 มีนาคม พ.ศ.2559 ก่อนลบรายชื่อในบัญชีผู้สมัครฯ กสพท. (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม และคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไม่อยู่ในข่ายการบังคับข้อนี้

10.2 กสพท. จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพียง 1 แห่งตามลำดับคะแนนและลำดับคณะ/สถาบันที่เลิกไว้

10.3 หากมีผู้ร้องเรียนเรื่องการตรวจข้อสอบ กสพท. ของสงวนสิทธิ์จะให้ตรวจสอบเฉพาะกระดาษคำตอบของผู้ร้องเรียนคนนั้นเท่านั้นไม่อนุญาตให้ดูข้อสอบและเฉลย รวมทั้งไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือถ่ายสำเนากระดาษคำตอบและ/หรือข้อสอบ

10.4 กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้สิทธิ์ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ หากพบว่าเป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

10.5 ในกรณีที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพแล้ว ผู้นั้นไม่ไปแสดงตนตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระบบรับตรงของ กสพท. และไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการคัดเลิกในรอบต่อ ๆ ไปด้วย

10.6 หลังจากประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพรอบที่ 1 แล้ว กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ให้คณะ/วิทยาลัยสามารถโอนโควตาที่มีผู้สละสิทธิ์ไปรับผู้เข้าสอบจากโควตาอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น โอนไปรับผู้เข้าสอบผ่าน Central Admissions หรือโควตารับตรงโดยผ่านมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยนั้น

10.6 กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรับรอบที่ 2 (ถ้ามี) ทั้งนี้กสพท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพิ่มเติม โดยใช้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับการคัดเลิกเข้าศึกษาในสถาบันใด ๆ ไม่พิจารณาเลื่อนลำดับผู้ที่ได้รับการคัดเลิกเข้าศึกษาในสถาบันที่เลิกไว้เป็นอันดับ 2 หรือ 3 หรือ 4

10.8 กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ให้แต่ละสถาบันประกาศรับผู้มีสิทธิ์สิบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ตามเกณฑ์ของแต่ละสถาบันได้ หากต้องมีการคัดเลือกในรอบที่ 3 หรือมากกว่า

10.9 กสพท. จะส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลิกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ของสถาบันที่เข้าร่วมการสอบคัดเลิกนี้ ไปยัง สอท. เพื่อเข้าร่วมกระบวนการ Clearing House

10.10 เมื่อได้รับรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์จากระบบ ClearingHouseแล้ว สอท. จะส่งไปตัดชื่อที่ระบบ Central Admissions ต่อไป

10.11 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือกระทำผิดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลิกครั้งนี้โดยทันที แม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษาของสถาบันนั้น

10.12 ในกรณีอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ให้ถือตามระเบียบการสอบคัดเลิกของ สอท./ทปอ. โดยทาง กสพท. ขอสงวนสิทธิ์ให้อนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ เป็นผู้มีอำนายพิจารณาตัดสิน รวมถึงในกรณีที่มีปัญหาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการ กสพท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่