ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย [กสพท.] ระบบรับตรงปีการศึกษา 2559

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย [กสพท.] ระบบรับตรงปีการศึกษา 2559

ในการสอบคัดเลือกในแต่ละสนามจะมีข้อควรปฏิบัติในการสอบทุกสนาม ทั้งนี้น้อง ๆ ที่คิดจะสอบคัดเลือกควรศึกษาข้อควรปฏิบัติในการสอบเพื่อเตรียมความพร้อม และควรปฏิบัติตัวตามอย่างเคร่งครัดรายละเอียดของข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย[กสพท.] ระบบรับตรงปีการศึกษา 2559

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2559ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นกสพท. จะตัดสิทธิ์ในการสอบ หรือไม่พิจารณาให้คะแนนคำตอบทุกฉบับ

ข้อปฏิบัติในการสอบมีดังนี้

1. ห้ามกระทำการทุจริตใด ๆ ในการสอบครั้งนี้ไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการสอบ

2. ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลารายงานตัวเข้าห้องสอบประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบตึก ห้องสอบ และผังที่นั่งสอบ

3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ยกเว้นหัวหน้าสนามสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย และได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เข้าสอบได้โดยผู้เข้าสอบต้องไปรายงานตัวที่กองอำนวยการสอบสวนของสนามสอบผู้เข้าสอบทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบและกรรมการคุมสอบอนุญาต

4. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ(กสทพ. 11) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีภาพถ่ายทางราชการออกให้โดยบัตรที่นำมาแสดงนั้นต้องไม่หมดอายุ วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบหรือแสดงต่อกรรมการคุมสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (กสพท. 11) ที่มีการขีดเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ไว้ จะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

5. อนุญาตเฉพาะดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ปากกา น้ำยาลบคำผิด และนาฬิกาข้อมือแบบเข็มเท่านั้น (ห้ามพกกระดาษใด ๆ ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข นาฬิกาดิจิทัล เครื่องบันทึกภาพโทรศัพท์เคลื่อนที่/เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากมีให้ปิดเครื่อง แล้ววางในที่กรรมการกำหนด หากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะถือว่าเจตนาทุจริต)

6. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้คุมสอบหรือกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ หรือโดยวิธีที่ผู้เข้าสอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาให้คะแนนการสอบทุกฉบับ นอกจากนี้จะเสนอชื่อให้พิจารณาตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาของ กสพท. ตลอดไป รวมทั้งอาจดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

7. ห้ามนำข้อสอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

8. ในการเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีไม่ฉูดฉาด กางเกงขายาวสีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมถุงเท้าและใส่รองเท้าหุ้มส้น สำหรับผู้หญิงใส่เสื้อมีแขนสีไม่ฉูดฉาด สวมกระโปรงคลุมเข่ารองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

9. เมื่อได้รับสัญญาณให้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีภาพถ่ายที่ทางราชการออกให้โดยบัตรที่นำมาแสดงนั้นต้องไม่หมดอายุ ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบทุกครั้งเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบนั่งให้ตรงที่นั่งซึ่งมีเลขรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบติดอยู่ ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนอนุญาตโดยเด็ดขาด โดยผู้เข้าสอบทุกคนอ่านกติกาที่ปกข้อสอบอย่างละเอียดรอบคอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

10. การสอบแต่ละคาบจะไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ จึงควรทำกิจธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่