ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

เมื่ออยากเป็น แล้วต้องทำยังไง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
เมื่ออยากเป็น แล้วต้องทำยังไง

เมื่อลองทดสอบความต้องการที่อยากจะเป็น “หมอ” ของตนเองแล้วก็ต้องหาเส้นทางในการนำพาไป สู่ความสำเร็ข และเส้นทางในที่นี้ไม่ใช้เส้นสายแต่เป็นความรู้ความสามารถ ที่อยู่ในตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพในฝัน ซึ่งก่อนอื่นผู้เขียนอยากให้น้อง ๆ ได้ทำความมารู้จักกับ กสพท. ก่อน เพราะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับน้องที่อยากจะเรียนแพทย์ต้องเข้ามาสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรงที่นี้

กสพท. ย่อมาจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย Consortium of Thai Medical Schools จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2532จากการประชุมร่วมกันของคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ทั้ง 7 สถาบัน (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และผู้อำนายการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ทั้งหมดที่อยู่ในขณะนั้น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วิจัย และบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกระดับ ให้สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบาย และปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการศึกษาแพทย์ศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางาน บุคลากร และระบบงานข้อมูลกลางของงานทางด้านการแพทย์ การสาธารสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อคิดเห็นและเสนอต่อรัฐบาล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาการศึกษาแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการสาธารณสุขของประเทศไทย

กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ/เฉพาะกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวจการอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย

เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบในงานทั้งสิ้นของกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการอำนวจการเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและควบคุมงานของกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย

กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการโดยรายได้จากค่าบำรุงและเงินสมทบค่าดำเนินการจากสถาบันสมาชิก เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจากบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งรายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการอำนวยการเห็นสมควร

ที่กล่าวข้างต้นก็คือที่มาของ กสพท. ทั้งนี้ผู้เขียนจะเริ่มต้นจากจุดที่คนยังไม่รู้ เพื่อน้อง ๆ ได้มองเห็นภาพและเส้นทางที่จะเดิน โดยผู้เขียนจะให้รายละเอียดแต่ละขั้นตอนให้เยอะที่สุด เท่าที่จะหามาได้เพื่อเป็นแนวทางเลือกให้น้อง ๆ ได้ลองศึกษาดูว่า แนวทางนี้เหมาะกับเราหรือไม่

สำหรับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ร่วมมือกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

(สทอ.) จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงของ สทอ. (Clearing House) เพื่อเป็นการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง และเป็นการลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาที่ซ้ำซ้อนหลายสถาบันในการศึกษาเดียว อันเป็นเหตุให้มีการสละสิทธิ์และที่นั่งว่างในแต่ละสถาบัน

โดย กสพท. ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์13 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์7 สถาบัน และคณะสัตวแพทยศาสตร์6 สถาบัน ในการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่