Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
มะเร็งและโรคร้าย

มะเร็งเต้านมระยะที่ 3 การรักษาและอัตราการรอดชีวิต

การวินิจฉัย การรักษา และอัตราการรอดชีวิต
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 2,181,511 คน

มะเร็งเต้านมระยะที่ 3 การรักษาและอัตราการรอดชีวิต

>มะเร็งเต้านมระยะที่ 3

มะเร็งเต้านมระยะที่สาม เป็นระยะที่รุนแรงกว่าระยะที่สอง แต่ก็ยังไม่มีการกระจายของโรคไปยังที่อื่น ในการวินิจฉัยของระยะนี้ มะเร็งยังไม่ได้แพร่กระจายจากเต้านมไปยังอวัยวะ หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่ห่างออกไปในร่างกาย แต่เซลล์มะเร็งได้แพร่ไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว หรืออยู่ที่ต่อมน้ำเหลืองใต้กระดูกหน้าอก หรือแม้แต่ต่อมน้ำเหลืองใต้กระดูกไหปลาร้า ก้อนเนื้อมะเร็งในระยะที่สามอาจมีขนาดตั้งแต่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร จนถึงใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร แต่ในบางครั้งก็ไม่เจอมะเร็งในเนื้อเต้านมเลย

โฆษณาจาก HonestDocs
ตรวจมะเร็งเต้านมที่ 5 รพ. ชั้นนำทั่วประเทศ ลดพิเศษ 30%-50% 💁🏻‍♀️

ตรวจเจอไว มีโอกาสรักษาหายได้ ✅ เริ่มต้นเพียง 2250 บาท เท่านั้น

มะเร็งเต้านมในระยะนี้อาจลุกลามไปถึงกล้ามเนื้อหน้าอกใต้เต้านมหรืออาจเป็นผิวหนังเต้านม หากผิวหนังของเต้านมบวมหรือเป็นแผลจากมะเร็ง นั่นอาจเป็นมะเร็งเต้านมชนิด inflammatory breast cancer (IBC) มะเร็งเต้านมระยะที่สาม เป็นมะเร็งเต้านมลุกลามที่อาจอธิบายได้ในสามกรณี คือ 3A, B และ C ซึ่งจะแบ่งย่อยต่อไปด้วยขนาดของก้อนมะเร็งและต่อมน้ำเหลือง ในกรณีที่ใช้การแบ่งแบบระบบ TNM system แม้ว่าอาจมีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองได้ แต่มะเร็งเต้านมในระยะที่สามยังไม่ถือเป็นระยะที่มีการแพร่กระจาย

มะเร็งเต้านมระยะ 3A

  • ระยะ 3A: T0, N2, M0 ไม่มีก้อนมะเร็งในเนื้อเต้านม แต่พบเซลล์มะเร็งในต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้หรือต่อมน้ำเหลืองในเต้านม
  • ระยะ 3A: T1, N2, M0 ก้อนมะเร็งมีขนาด 2 เซนติเมตรหรือเล็กกว่านั้นหรือลุกลามเลยออกไปจากเนื้อเต้านมเล็กน้อย และนอกเหนือจากนั้นคือมะเร็งมีการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้หรือต่อมน้ำเหลืองในเต้านม
  • ระยะ 3A: T2, N2, M0 ก้อนมะเร็งมีขนาดมากกว่า 2 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 5 เซนติเมตร มะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้หรือในเต้านม
  • ระยะ 3A: T3, N1, M0 ก้อนมะเร็งมีขนาดมากกว่า 5 เซนติเมตร และยังไม่ลุกลามไปยังผิวหนังเต้านมหรือกล้ามเนื้อหน้าอก พบมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้
  • ระยะ 3A: T3, N2, M0 ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร และยังไม่ลุกลามไปยังผิวหนังเต้านมหรือกล้ามเนื้อหน้าอก พบมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้หรือในต่อมน้ำเหลืองในเนื้อเต้านม

มะเร็งเต้านมระยะ 3B

  • ระยะ 3B: T4, N0, M0 ก้อนมะเร็งอาจมีขนาดเท่าใดก็ได้และลุกลามไปยังผิวหนังเต้านมหรือโตเข้าไปในผนังหน้าอกโดยไม่ลุกลามไปยังกล้ามเนื้อ pectoralis บางครั้งมะเร็งอาจจะไปถึงทั้งผิวหนังเต้านมและผนังหน้าอก ซึ่งอาจเป็น inflammatory breast cancer ได้เช่นกัน
  • ระยะ 3B: T4, N1, M0 ก้อนมะเร็งอาจมีขนาดเท่าใดก็ได้และอาจอยู่ชิดผิวหนังหรือผนังหน้าอก หรืออาจเป็น inflammatory breast cancer โดยพบมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ใกล้เต้านมข้างที่เป็นโรค
  • ระยะ 3B: T4, N2, M0 ก้อนมะเร็งอาจมีขนาดเท่าใดก็ได้และอาจลุกลามไปที่ผิวหนังเต้านมหรือผนังหน้าอก หรืออาจเป็น inflammatory breast cancer และยังพบมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้หรือต่อมน้ำเหลืองในเต้านม

มะเร็งเต้านมระยะ 3C

  • ระยะ 3C: Tใดๆ, N3, M0 ก้อนมะเร็งจะมีขนาดใดก็ได้ แต่ยังอยู่ในเนื้อเต้านมเท่านั้น โดยไม่ลุกลามไปยังผนังหน้าอกและผิวหนังเต้านม ต่อมน้ำเหลืองนั้นอาจมีมะเร็งกระจายไปที่รักแร้ ภายในเต้านมเหนือหรือใต้กระดูกไหปลาร้าก็ได้ นอกจากนั้น ยังอาจพบมะเร็งในหลายๆ ตำแน่งของต่อมน้ำเหลืองเหล่านี้ได้ด้วย

อัตราการรอดชีวิตของมะเร็งเต้านมระยะที่ 3

อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี ของมะเร็งเต้านมระยะที่ 3 เป็น 72% อายุรแพทย์มะเร็งวิทยาจะอธิบายเกี่ยวกับอัตราการรอดชีวิตของมะเร็งเต้านมโดยใช้คำว่าอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี ซึ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ต่อได้มากที่สุดห้าปีหลังการวินิจฉัย แต่หมายความว่าผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกอย่างน้อยห้าปีหลังจากการวินิจฉัยและส่วนใหญ่จะนานกว่านั้น

ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม แต่อาจเป็นจากสาเหตุอื่นๆ แพทย์จะพูดคุยกับคุณเรื่องความคาดหวังต่อการรอดชีวิตของคุณ โดยขึ้นกับสุขภาพโดยทั่วไปของคุณ อายุ ภาวะอื่นๆ ที่มี และสถานะฮอร์โมนของมะเร็งตัวเลขต่างๆ ที่แพทย์ใช้อ้างอิงมาจากสถิติที่เก็บจากคนจำนวนมาก แต่นั่นอาจจะใช้ไม่ได้กับกรณีของคุณ นอกจากนี้ คือ ตัวเลขเหล่านี้บ่งบอกถึงผลกการรักษาที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งเพิ่มขึ้นในหลายปีหลังนี้

การรักษาสำหรับระยะที่สาม

แผนการรักษาของคุณจะมีทั้งการผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และในกรณีส่วนใหญ่คือการฉายแสงด้วย หากมะเร็งของคุณมีผล HER2 เป็นบวก คุณอาจได้รับยา Herceptin ด้วย และหากมะเร็งของคุณมีความไวต่อฮอร์โมน คุณอาจได้รับการรักษาทางฮอร์โมนต่อไปอีกอย่างน้อยห้าปีหลังการรักษาหลักเสร็จสิ้น

ก้อนมะเร็งขนาดเล็กที่ยังไม่ลุกลามไปยังผิวหนังหรือกล้ามเนื้ออาจถูกนำออกไปโดยการผ่าตัดเอาแค่ก้อนเนื้อและเนื้อเยื่อดีรอบๆ บางส่วนออกไป (lumpectomy) และทำการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซ็นติเนล (sentinel node biopsy) เพื่อดูการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งออกจากเต้านม

ก้อนมะเร็งที่มีขนาดใหญ่กว่านั้น รวมถึงกลุ่มที่ลุกลามไปยังผนังหน้าอก จะต้องทำการผ่าตัดเต้านมออก (mastectomy) รวมถึงการผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองออกด้วย คุณอาจได้รับการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม ซึ่งบางครั้งอาจต้องทำในภายหลังเนื่องจากต้องทำการฉายแสงก่อน

การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดทำเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายของคุณ เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ซึ่งอาจให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของก้อนด้วย ในบางครั้ง เมื่อมะเร็งลามไปถึงผิวหนังเต้านมด้วยจะเรียกว่า inflammatory breast cancer ซึ่งการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดจะเป็นการรักษาแรก โดยจะลดขนาดของก้อน ทำให้ศัลยแพทย์ผ่าตัดก้อนออกได้ง่ายขึ้นและยังทำลายเซลล์มะเร็งที่อยู่รอบๆ ก้อน และที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ชัดเจนว่ามีการลุกลามหรือไม่

หากไม่กำจัดเซลล์มะเร็งที่ขอบของก้อนเนื้อ จะยังมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ขอบเขตหลังการผ่าตัด มักจะทำให้ต้องผ่าตัดซ้ำและทำให้แผลผ่าตัดดูไม่สวย โดยมะเร็งเต้านมชนิดนี้จะต้องใช้การผ่าตัดเอาเต้านมออกร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้

การตรวจติดตามหลังการรักษาหลัก

การรักษาต่อจากนั้นจะขึ้นกับสถานะของฮอร์โมน และ HER2 ซึ่งเมื่อการรักษาระยะแรกเสร็จสิ้นคุณจะต้องมาตรวจติดตามต่ออีก 5 ปี ซึ่งระหว่างนั้นคุณอาจได้รับการรักษาทางฮอร์โมนหากมะเร็งของคุณมีความไวต่อฮอร์โมน คุณยังคงต้องรับการตรวจแมมโมแกรม (mammogram) ทุกปี และควรตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เนื่องจากคุณยังคงมีเนื้อเต้านมอยู่หลังการผ่าตัด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงของคุณ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป