ง่วงซึม (Somnolence)
หายใจลำบาก (Shortness of Breath)
ลมพิษ (Urticaria)
ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง
เชื้อราบนหนังศีรษะ (Tinea capitis)
กระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis)
ฝีคัณฑสูตร หรือฝีทวารหนัก หรือฝีที่ก้น
โรคกระเพาะอาหาร และลำไส้อักเสบ (Gastroenteritis)
เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper gastrointestinal bleeding)
โรคหลอดอาหารอักเสบ (Esophagitis)
มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal cancer)
ลำไส้เล็กอุดกั้น (Intestinal obstruction)
ไส้ติ่งอักเสบชนิดเฉียบพลัน (Acute appendicitis)
ปากแหว่ง เพดานโหว่ (Cleft lip/Cleft palate)
ทางออกกระเพาะอาหารอุดกั้น (Gastric outlet obstruction)
โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)
มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal cancer)
ไส้เลื่อน (Hernia)
การอุดกั้นทางเดินอาหารส่วนต้น (Achalasia of the cardia; Cardiospasm; Aperistalsis)
ภาวะเลือดเป็นด่างจากการหายใจ
แผลกระเพาะอาหาร (Peptic ulcer)
ภาวะลำไส้เน่าอักเสบ (Necrotizing Enterocolitis; NEC)
โรคผิวหนังอักเสบ (Dermatitis)
ไม่มีสมาธิ (Unable to concentrate)
กลั้นอุจจาระไม่ได้ (Bowel incontinence)
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ (Unable to control emotions)
ท้องผูก (unable to have a bowel movement)
กระสับกระส่าย (Agitation)
โรคดักแด้ (Epidermolysis bullosa)
ขาอ่อนแรง (Weakness in legs)
ดูในแอป