Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ยา

ยา Propranolol

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 2,865,715 คน

ยา Propranolol

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Propranolol ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Betalol, Betapress, Cardenol, Palon, Prolol, Alperol, C.V.S., Chinnolol, Emforal, Idelol 10, Inderal, Normpress, Perlol, P-Parol, Pralol, Pronalol, Propanol, Proral, Syntonol

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

รูปแบบและส่วนประกอบของยา Propranolol

โพรพราโนลอล (propranolol) เป็นยากลุ่มบีต้า-บล็อกเกอร์ (beta-blocker) ยาสำหรับรับประทาน ยาเม็ดประกอบด้วยโพรพราโนลอล ขนาด 10 และ 40 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Propranolol

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ โพรพราโนลอล เป็นยากลุ่มบีต้า-บล็อกเกอร์ ที่ยับยั้งแบบแข่งขัน ที่ตัวรับบีต้า-1 และ บีต้า-2 แบบไม่จำเพาะเจาะจง เป็นผลให้เกิดการลดลงของอัตราการเต้นของหัวใจ การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ความดันโลหิต และความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ โพรพราโนลอลมีคุณสมบัติเพิ่มเสถียรภาพของของเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อหัวใจ

ข้อบ่งใช้ของยา Propranolol

ยาโพรพราโนลอล ชนิดรับประทาน มีข้อบ่งใช้ คือ รักษา Pheochromocytoma ขนาดรับประทานในผู้หญ่ ขนาด 60 มิลลิกรัมต่อวันโดยแบ่งรับประทาน เป็นเวลา 3 วัน ร่วมกับยากลุ่มอัลฟา-บล็อกเกอร์ (alpha blocker)

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
หากคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องในด้านของความเข้าใจ

เราอยากชวนคุณมาทดลองงานวิจัยกับเรา

Istock 541831614

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 40-80 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ขนาดการใช้ยาทั่วไปอยู่ในช่วง 160-320 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 640 มิลลิกรัม ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดการใช้ยาทั่วไปอยู่ในช่วง 120-160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 640 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 40 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 2-3 วัน ตามด้วยขนาด 80 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือรับประทานขนาด 180-240 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน ขนาดการให้ยาอยู่ในช่วง 5-21 วันของการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคความดันพาร์ทัลสูง (portal hypertension) ในผู้ป่วยโรคตับ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น  40 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 160 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งใน 1 สัปดาห์ ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 320 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันไมเกรน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 40 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง ขนาดการใช้ยาทั่วไปอยู่ในช่วง 120-240 มิลลิกรัมต่อวัน ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 240 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 30-160 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการสั่น ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 40 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง ขนาดการใช้ยาทั่วไปอยู่ในช่วง 120-240 มิลลิกรัมต่อวัน  ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 240 มิลลิกรัม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ อายุมากกว่า 50 ปี ลด 15%

เริ่มที่ 2,541 บาท คัดกรองโรคที่เจอบ่อย พร้อมจองคิวให้ ไม่ต้องรอนาน เลือกดูและสอบถามเราวันนี้

Istock 643564758

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการเจ็บเค้นหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด (angina pectoris) ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 40 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง ขนาดการใช้ยาทั่วไปอยู่ในช่วง 120-240 มิลลิกรัมต่อวัน  ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 320 มิลลิกรัม ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 240 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการวิตกกังวล ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 10-40 มิลลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 160 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษา hypertrophic cardiomyopathy ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 10-40 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง

ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะฮอร์โมนไธรอยด์สูง ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 10-40 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง ยาในรูปแบบ extended release ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดเริ่มต้น 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 240 มิลลิกรัม

ไม่ควรสูบบุหรี่ในระหว่างใช้ยาเนื่องจากจะลดประสิทธิภาพของยา

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา Propranolol

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยา Propranolol

  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็น sinus bradycardia, cardiogenic shock, sick sinus syndrome กลุ่มอาการเรย์นาวด์ heart block ระยะที่ 2 และ 3  
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็นหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วย pheochromocytoma ที่ยังไม่ได้รับการรักษา
  • ไม่ใช้ยาในผู้ปู่วย Prinzmetal’s angina
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
  • ไม่ใช้ยาในผู้ป่วย metabolic acidosis
  • ไม่ใช้ยาร่วมกับยาไธโอริดาซีน (thioridazine)
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน หลอดลมหดตัวที่ไม่ได้เกิดจากภูมิแพ้ ผู้ป่วยโรค myasthenia gravis ผู้ป่วย heart block ระยะที่ 1
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต
  • ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสุงอายุ สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Propranolol

อาจก่อให้เกิดอาการท้องเสีย อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ความผิดปกของการนอนหลับ อ่อนแรง ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ หัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ cardiogenic shock congestive heart failure ลดระยะ QT interval เพิ่มระยะ PR interval ผื่นแพ้ยา Steven-Johnson syndrome หลอดลมหดตัว หลอดเลือดสมองชนิดเฉียบพลัน

ข้อมูลการใช้ยา Propranolol ในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category C คือ ควรระมัดระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยา

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายา Propranolol

ควรเก็บรักษายาที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส

 

 

 


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
คำค้นหายอดนิยมที่นำมาหน้านี้
propranolol, propranolol คือ, propranolol 10 mg, ยา propranolol, ยาpropranolol
ดูในแอป