วัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 14, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที

วัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยว เรื่องจำเป็นต้องศึกษาก่อนเดินทาง

เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุด โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว เป็นช่วงที่คนไทยเลือกที่จะไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะจำนวนการท่องเที่ยวในต่างประเทศที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน ข้อมูลจาก กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศมีประมาณ 7.7 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออกมากที่สุดอยู่ที่ 6.6 ล้านคน โดยสามประเทศแรกที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปมากที่สุด คือ ประเทศมาเลเซีย ลาว และญี่ปุ่น สาเหตุที่ต้องกล่าวถึงประเทศจุดหมายที่คนไทยนิยม เนื่องจากสถานที่ที่เลือกเดินทางไปนี้เอง จะช่วยกำหนดแนวทางการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ เช่น อุณหภูมิ ความกดอากาศ สุขอนามัย แต่ระดับความเสี่ยงนั้นก็แตกต่างกันไปอีกตามแต่พฤติกรรมในแต่ละบุคคล การฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวจึงสามารถช่วยป้องกันโรคที่มีการอุบัติและความชุกไม่เหมือนกันกับประเทศเราได้

วัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยว คืออะไร

วัคซีน คือการฉีดเชื้อ หรือส่วนของเชื้อก่อโรคเข้าสู่ร่างกาย เราจะไม่เกิดโรคจากเชื้อที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเนื่องจากเชื้อที่ฉีดนั้นตายแล้ว หรืออ่อนแอลง หรืออาจเป็นแค่ชิ้นส่วนของเชื้อที่ก่อโรคไม่ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน เมื่อร่างกายได้รับเชื้อ ร่างกายจะตอบสนองด้วยการสร้างแอนติบอดี (antibody) ที่จะป้องกันร่างกายต่อการรับเชื้อนั้นอีกในอนาคต สำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว การรับวัคซีนก่อนการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สำคัญ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ปัจจัยเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะไปที่ไหน เพราะแต่ละพื้นที่มีความเสี่ยง ความชุกของโรคและโอกาสที่จะสัมผัสต่อเชื้อแตกต่างกัน

วัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยว มีกี่กลุ่ม

องค์การอนามัยโลก (WHO) แบ่งกลุ่มวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ วัคซีนที่จำเป็นต้องที่ได้รับปกติก่อนเดินทาง วัคซีนที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวรับตามความเหมาะสม และสุดท้ายคือ วัคซีนที่เป็นข้อกำหนดว่าต้องได้รับก่อนจะเดินทางไปบางประเทศ

สำหรับวัคซีนกลุ่มแรก คือ วัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับปกติก่อนการเดินทาง ตามข้อมูลของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แนะนำวัคซีนที่จำเป็นต้องให้ในเด็กทุกคน ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ วัคซีนบีซีจี (วัคซีนวัณโรค) ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP) ปอลิโอชนิดกิน (OPV) หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (Live JE) โดยเด็กจะได้รับวัคซีนเหล่านี้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี นอกจากนี้สมาคมฯยังได้แนะนำวัคซีนเสริมอื่นที่อาจให้เสริมในเด็ก ได้แก่ วัคซีนฮิบ (Hib) ตับอักเสบเอ (HAV) อีสุกอีใส (VZV) นิวโมคอคคัส (PCV) เอชพีวี (HPV)

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็จะได้รับวัคซีนข้างต้นตามปกติในวัยเด็กอยู่แล้ว แต่ยังมีวัคซีนบางชนิดที่อาจฉีดเพิ่มเติม เช่น วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (seasonal influenza) ซึ่งสามารถพบได้ทั่วโลก แม้ว่าจะไม่ได้เดินทางก็สามารถฉีดวัคซีนนี้ได้ แต่วัคซีนชนิดนี้ต้องฉีดใหม่ทุกปี เนื่องจากฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่จากไวรัสได้เพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้น วัคซีนที่ฉีดในปีนี้จึงป้องกันได้เฉพาะสายพันธุ์ในปีนี้อย่างเดียว แต่ไวรัสมีการกลายพันธุ์ใหม่ทุกปี ทำให้วัคซีนที่ฉีดในปีนี้ไม่สามารถป้องกันไวรัสที่กลายพันธุ์ของปีหน้าได้

กลุ่มที่สองคือ วัคซีนที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวรับตามความเหมาะสม วัคซีนกลุ่มนี้พิจารณาจากสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวเป็นหลัก เนื่องจากแต่ละสถานที่มีความชุกและความเสี่ยงแตกต่างกัน วัคซีนกลุ่มนี้อาจรวมไปถึงวัคซีนเสริมตามคำแนะนำของสมาคมฯที่นักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับ วัคซีนในกลุ่มนี้ ได้แก่

  • วัคซีนอหิวาตกโรค (cholera vaccine) แนะนำสำหรับนักเดินทางที่เข้าไปทำงานในค่ายอพยพผู้ลี้ภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พื้นที่หลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือในพื้นที่ที่สุขาภิบาลไม่ดี น้ำไม่สะอาด เช่น แถบแอฟริกาใต้ซาฮารา เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และอเมริกากลาง
  • วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (HAV) และบี (HBV) แนะนำสำหรับประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียใต้ และประเทศในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้จากการรับประทานอาหารและน้ำที่มีการปนเปื้นของไวรัสนี้
  • วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น (meningococcal meningitis vaccine) แนะนำสำหรับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ แถบแอฟริกาและซาอุดิอาราเบีย ประเทศซูดาน ไนจีเรีย เอธิโอเปีย วัคซีนนี้มีข้อกำหนดว่าต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่ต้องการไปแสวงบุญ หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดิอาราเบีย
  • วัคซีนไข้สมองอักเสบจากเห็บ (tick-borne encephalitis vaccine) แนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปปีนเขา ตั้งแคมป์ในป่า ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิถึงช่วงฤดูร้อน เห็บที่เป็นสาเหตุของโรคพบมากในป่าแถบตอนกลาง ตะวันออก และตอนเหนือของยุโรป รัสเซีย จนถึงญี่ปุ่นและจีน
  • วัคซีนโรคไทฟอยด์ (typhoid vaccine) แนะนำสำหรับประเทศแอฟริกา เอเชียใต้ อเมริกาใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องอยู่หรือทำงานร่วมกับคนในท้องถิ่น หรืออยู่ในพื้นที่ที่สุขอนามัยไม่ดีเป็นเวลานาน
  • วัคซีนโรคไข้เหลือง (yellow fever) มียุงเป็นพาหะ แนะนำสำหรับประเทศแอฟริกาและอเมริกาใต้ โดยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีบางประเทศกำหนดว่าต้องได้รับวัคซีนไข้เหลืองก่อนเดินทางเข้าประเทศด้วย

และกลุ่มสุดท้าย คือ วัคซีนที่เป็นข้อกำหนดว่าต้องได้รับก่อนจะเดินทาง ปัจจุบัน WHO มีการกำหนดไว้ สองวัคซีน คือวัคซีนโรคไข้เหลือง และ วัคซีนโรคไข้กาฬหลังแอ่นและปอลิโอ (สำหรับประเทศซาอุดิอาระเบีย) โดยรายชื่อของแต่ละประเทศที่กำหนดนั้น สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งผู้ที่จะเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

การรักษาสุขภาพระหว่างการเดินทาง ไม่ได้อยู่แค่การฉีดวัคซีน

นอกจากเรื่องวัคซีนแล้ว ผู้ที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศควรเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ควรพกยาที่ต้องใช้เป็นประจำ หรือยารักษาโรคประจำตัวให้เพียงพอต่อจำนวนวันที่จะเดินทาง โดยเฉพาะยาพ่นในผู้ป่วยโรคหืด หรือยาประจำตัวสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรศึกษาสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่จะไปหรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสถานพยาบาลก่อนเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้สุขอนามัยส่วนบุคคลและความสะอาดก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารและน้ำดื่ม สุขา เท่านี้แล้วเราก็พร้อมที่จะเดินทางอย่างสนุกกาย สบายใจ ปลอดภัยจากโรค

อ้างอิง

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ ปีพ.ศ. 2560 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

International travel and health [Internet]. World Health Organization. 2018 [cited 5 February 2018]. Available from: http://www.who.int/ith/en/

Immunise – 3.2 Vaccination for international travel [Internet]. Immunise.health.gov.au. 2018 [cited 5 February 2018]. Available from: http://www.immunise.health.gov...

Available jabs [Internet]. nhs.uk. 2018 [cited 5 February 2018]. Available from: https://www.nhs.uk/conditions/...

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่