เด็กพิเศษ

เด็กพิเศษ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
เด็กพิเศษ

เด็กพิเศษ คือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษในการดูแลและส่งเสริมด้านต่างๆ เป็นพิเศษมากกว่าเด็กปกติทั่วไป อาจต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิเศษของเขา 

เด็กพิเศษไม่ได้ต้องการความสงสารแต่พวกเขาต้องการโอกาสและพื้นที่ให้เขาได้แสดงความสามารถที่เขามีอยู่ในตัวและต้องการยอมรับและความเข้าใจในการช่วยเหลือ

เด็กพิเศษแยกออกเป็น  3 กลุ่ม

 • เด็กที่มีความสามารถพิเศษ หรือ เด็กอัจฉริยะ คือ เด็กที่มีความสามารถด้านต่างๆ สูงกว่าเด็กปกติทั่วไป เช่น เด็กปัญญาเลิศ จะมีสติปัญญาสูง ฉลาด มีความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี เป็นเลิศ  ซึ่งเราจะเห็นจุดเด่นเหล่านี้ได้ชันเจน  เด็กกลุ่มนี้ต้องการการส่งเสริมที่ต่างจากเด็กปกติ  เพราะเวลาที่อยู่ในชั้นเรียนปกติ เด็กจะทำงานได้ดีและเร็วมากและจะเป็นเด็กที่ต้องการความท้าทายในการเรียน  
 • เด็กที่มีความบกพร่องมี 9 ประเภท เด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านต่างๆ อาจส่งผลให้เด็กเรียนรู้ช้า หรือพัฒนาการบางด้านอาจจะได้ไม่เท่าเด็กปกติในช่วงวัยเดียวกัน  ดังนั้นเด็กกลุ่มนี้จึงต้องการการช่วยเหลือและวิธีการที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป
  • เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Children with Mental Retardation)
   เด็กที่มีความบกพร่องในการทำงานของกระบวนการทางปัญญา และมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวตั้งแต่  2  ประการขึ้นไป   มีระดับไอคิวต่ำกว่า 70 และอาการจะต้องปรากฏก่อนอายุ 18 ปี เช่น  กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม, กลุ่มอาการเวโลคาร์ดิโอเฟเชียล, กลุ่มอาการของทารกที่ถือกำเนิดจากมารดาที่ดื่มแอลกอฮอล์, โรคท้าวแสนปม, ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด, กลุ่มอาการวิลเลี่ยม, กลุ่มอาการฟีนิลคีโตนูเรีย, กลุ่มอาการเพรเดอร์-วิลลี
  • เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Children with Hearing Impaired )
   เด็กบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องหรือสูญเสียการได้ยิน เป็นเหตุให้การรับฟังเสียงได้ไม่ชัดเจน มี 2 ประเภท คือ  เด็กหูตึงและเด็กหูหนวก
  • เด็กบกพร่องทางการเห็น (Children with Visual Impairments Children)
   เด็กบกพร่องทางการเห็น หมายถึง เด็กที่มองไม่เห็น หรือเห็นแบบเลือนลาง และมีความบกพร่องทางสายตาทั้งสองข้าง
  • เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ (Children with Physical and HealthImpairments)
   เด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง เด็กที่มีอวัยวะไม่สมส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนหายไป กระดูก กล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงหรือเฉียบพลัน มีความพิการทางระบบประสาทสมอง มีความลำบากในการเคลื่อนไหวจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ
  • เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา (Children with Speech and LanguageDisorders)
   เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง เด็กที่พูดไม่ชัด  ลีลาจังหวะการพูดผิดปกติ ออกเสียงผิดเพี้ยน อวัยวะที่ใช้ในการพูดไม่สามารถเป็นไปตามลำดับขั้น การใช้อวัยวะเพื่อการพูดไม่เป็นไปดังตั้งใจ คำพูดที่ยากหรือซับซ้อนหรือยาวจะยิ่งมีปัญหามากหรือมีอาการพูดและใช้ภาษาที่ผิดปกติ โดยการพูดนั้นเห็นได้ชัดว่าผิดแปลกไปจากการพูดของคนทั่วไป ทำให้ฟังไม่รู้เรื่อง สื่อความหมายต่อกันไม่ได้
  • เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์  (Children with Behaviorally andEmotional Disorders)
   เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ หมายถึง เด็กที่มีการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในสภาพปกติแบบเด็กปกตินานๆ ไม่ได้ หรือเด็กที่ควบคุมพฤติกรรมบางอย่างของตนเองไม่ได้ ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นไม่เป็นที่ยอมรับและไม่พอใจของสังคม ทำให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเรียบร้อยสอดคล้องกับสภาพการณ์
  • เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  (Children with Learning Disabilities)
   เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เฉพาะอย่างโดยมีความบกพร่องหรือปัญหาหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่าง ทำให้เด็กเหล่านี้มีปัญหาทางการใช้ภาษาหรือ การพูด การเขียน ไม่นับรวมเด็กที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อยทางการเรียนซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดแรงเสริมหรือด้อยโอกาสทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมหรือเป็นเพราะครูสอนไม่มีประสิทธิภาพและไม่นับรวมถึงเด็กที่มีปัญหาเนื่องจากความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย
  • เด็กออทิสติก  (Autistic)
   เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องอย่างรุนแรงในการสื่อความหมายพฤติกรรมสังคมและความสามารถทางสติปัญญา  ในการรับรู้อาการต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเป็นระยะๆ  เด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของตนเองและย่อมแตกต่างไปจากเด็กคนอื่นๆที่เป็นเด็กออทิสติกเหมือนกัน ทั้งนี้เป็นเพราะอาการที่เป็นมีความรุนแรงมากน้อยต่างกัน ประกอบกับเด็กแต่ละคนมีบุคลิกภาพของตัวเอง  อาการออทิสติกนั้นจะคงอยู่ติดตัวเด็กไปจนเป็นผู้ใหญ่หรือจนตลอดทั้งชีวิตไม่สามารถรักษาให้หายได้    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพัฒนาการทางทักษะด้านต่างๆ ของเด็กออทิสติกใน 4 ด้าน คือ ด้านทักษะการเคลื่อนไหว, ด้านทักษะการรับรู้เกี่ยวกับรูปทรงขนาดและพื้นที่, ด้านทักษะภาษาและการสื่อความหมาย ,ด้านทักษะทางสังคม  จะพบว่าเด็กออทิสติกจะมีพัฒนาการด้านภาษาและพัฒนาการด้านสังคมต่ำมากแต่จะมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว,ด้านการรับรู้รูปทรงขนาดและพื้นที่สูง  ถ้าความแตกต่างระหว่างทักษะด้านภาษาและสังคมยิ่งต่ำกว่าทักษะด้านการเคลื่อนไหวและการรับรู้รูปทรงมากเท่าใดความเป็นไปได้ของออทิสติกก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น  พัฒนาการที่ผิดปกตินี้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตลอดชีวิตซึ่งมักจะเริ่มปรากฎในระ 3 ปีแรกของชีวิต
  • เด็กพิการซ้ำซ้อน  (Children with Multiple Handicaps)
   เด็กพิการซ้ำซ้อน หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องที่มากกว่าหนึ่งอย่าง  เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขัดข้องในการเรียนรู้อย่างมาก เช่น ปัญญาอ่อน–ตาบอด ,ปัญญาอ่อน-ร่างกายพิการ , หูหนวก-ตาบอด  ฯลฯ
 • เด็กยากจน หรือ เด็กด้อยโอกาส คือ เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เนื่องจากประสบปัญหาต่าง ๆ  มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาหรือไม่ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ  จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่