เด็กพิเศษ

เด็กพิเศษ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 866,666 คน

เด็กพิเศษ

เด็กพิเศษ คือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษในการดูแลและส่งเสริมด้านต่างๆ เป็นพิเศษมากกว่าเด็กปกติทั่วไป อาจต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิเศษของเขา 

เด็กพิเศษไม่ได้ต้องการความสงสารแต่พวกเขาต้องการโอกาสและพื้นที่ให้เขาได้แสดงความสามารถที่เขามีอยู่ในตัวและต้องการยอมรับและความเข้าใจในการช่วยเหลือ

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

เด็กพิเศษแยกออกเป็น  3 กลุ่ม

 • เด็กที่มีความสามารถพิเศษ หรือ เด็กอัจฉริยะ คือ เด็กที่มีความสามารถด้านต่างๆ สูงกว่าเด็กปกติทั่วไป เช่น เด็กปัญญาเลิศ จะมีสติปัญญาสูง ฉลาด มีความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี เป็นเลิศ  ซึ่งเราจะเห็นจุดเด่นเหล่านี้ได้ชันเจน  เด็กกลุ่มนี้ต้องการการส่งเสริมที่ต่างจากเด็กปกติ  เพราะเวลาที่อยู่ในชั้นเรียนปกติ เด็กจะทำงานได้ดีและเร็วมากและจะเป็นเด็กที่ต้องการความท้าทายในการเรียน  
 • เด็กที่มีความบกพร่องมี 9 ประเภท เด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านต่างๆ อาจส่งผลให้เด็กเรียนรู้ช้า หรือพัฒนาการบางด้านอาจจะได้ไม่เท่าเด็กปกติในช่วงวัยเดียวกัน  ดังนั้นเด็กกลุ่มนี้จึงต้องการการช่วยเหลือและวิธีการที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป
  • เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Children with Mental Retardation)
   เด็กที่มีความบกพร่องในการทำงานของกระบวนการทางปัญญา และมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวตั้งแต่  2  ประการขึ้นไป   มีระดับไอคิวต่ำกว่า 70 และอาการจะต้องปรากฏก่อนอายุ 18 ปี เช่น  กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม, กลุ่มอาการเวโลคาร์ดิโอเฟเชียล, กลุ่มอาการของทารกที่ถือกำเนิดจากมารดาที่ดื่มแอลกอฮอล์, โรคท้าวแสนปม, ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด, กลุ่มอาการวิลเลี่ยม, กลุ่มอาการฟีนิลคีโตนูเรีย, กลุ่มอาการเพรเดอร์-วิลลี
  • เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Children with Hearing Impaired )
   เด็กบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องหรือสูญเสียการได้ยิน เป็นเหตุให้การรับฟังเสียงได้ไม่ชัดเจน มี 2 ประเภท คือ  เด็กหูตึงและเด็กหูหนวก
  • เด็กบกพร่องทางการเห็น (Children with Visual Impairments Children)
   เด็กบกพร่องทางการเห็น หมายถึง เด็กที่มองไม่เห็น หรือเห็นแบบเลือนลาง และมีความบกพร่องทางสายตาทั้งสองข้าง
  • เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ (Children with Physical and HealthImpairments)
   เด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง เด็กที่มีอวัยวะไม่สมส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนหายไป กระดูก กล้ามเนื้อพิการ เจ็บป่วยเรื้อรังรุนแรงหรือเฉียบพลัน มีความพิการทางระบบประสาทสมอง มีความลำบากในการเคลื่อนไหวจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ
  • เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา (Children with Speech and LanguageDisorders)
   เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง เด็กที่พูดไม่ชัด  ลีลาจังหวะการพูดผิดปกติ ออกเสียงผิดเพี้ยน อวัยวะที่ใช้ในการพูดไม่สามารถเป็นไปตามลำดับขั้น การใช้อวัยวะเพื่อการพูดไม่เป็นไปดังตั้งใจ คำพูดที่ยากหรือซับซ้อนหรือยาวจะยิ่งมีปัญหามากหรือมีอาการพูดและใช้ภาษาที่ผิดปกติ โดยการพูดนั้นเห็นได้ชัดว่าผิดแปลกไปจากการพูดของคนทั่วไป ทำให้ฟังไม่รู้เรื่อง สื่อความหมายต่อกันไม่ได้
  • เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์  (Children with Behaviorally andEmotional Disorders)
   เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ หมายถึง เด็กที่มีการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในสภาพปกติแบบเด็กปกตินานๆ ไม่ได้ หรือเด็กที่ควบคุมพฤติกรรมบางอย่างของตนเองไม่ได้ ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นไม่เป็นที่ยอมรับและไม่พอใจของสังคม ทำให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเรียบร้อยสอดคล้องกับสภาพการณ์
  • เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  (Children with Learning Disabilities)
   เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เฉพาะอย่างโดยมีความบกพร่องหรือปัญหาหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่าง ทำให้เด็กเหล่านี้มีปัญหาทางการใช้ภาษาหรือ การพูด การเขียน ไม่นับรวมเด็กที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อยทางการเรียนซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดแรงเสริมหรือด้อยโอกาสทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมหรือเป็นเพราะครูสอนไม่มีประสิทธิภาพและไม่นับรวมถึงเด็กที่มีปัญหาเนื่องจากความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย
  • เด็กออทิสติก  (Autistic)
   เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องอย่างรุนแรงในการสื่อความหมายพฤติกรรมสังคมและความสามารถทางสติปัญญา  ในการรับรู้อาการต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเป็นระยะๆ  เด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของตนเองและย่อมแตกต่างไปจากเด็กคนอื่นๆที่เป็นเด็กออทิสติกเหมือนกัน ทั้งนี้เป็นเพราะอาการที่เป็นมีความรุนแรงมากน้อยต่างกัน ประกอบกับเด็กแต่ละคนมีบุคลิกภาพของตัวเอง  อาการออทิสติกนั้นจะคงอยู่ติดตัวเด็กไปจนเป็นผู้ใหญ่หรือจนตลอดทั้งชีวิตไม่สามารถรักษาให้หายได้    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพัฒนาการทางทักษะด้านต่างๆ ของเด็กออทิสติกใน 4 ด้าน คือ ด้านทักษะการเคลื่อนไหว, ด้านทักษะการรับรู้เกี่ยวกับรูปทรงขนาดและพื้นที่, ด้านทักษะภาษาและการสื่อความหมาย ,ด้านทักษะทางสังคม  จะพบว่าเด็กออทิสติกจะมีพัฒนาการด้านภาษาและพัฒนาการด้านสังคมต่ำมากแต่จะมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว,ด้านการรับรู้รูปทรงขนาดและพื้นที่สูง  ถ้าความแตกต่างระหว่างทักษะด้านภาษาและสังคมยิ่งต่ำกว่าทักษะด้านการเคลื่อนไหวและการรับรู้รูปทรงมากเท่าใดความเป็นไปได้ของออทิสติกก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น  พัฒนาการที่ผิดปกตินี้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตลอดชีวิตซึ่งมักจะเริ่มปรากฎในระ 3 ปีแรกของชีวิต
  • เด็กพิการซ้ำซ้อน  (Children with Multiple Handicaps)
   เด็กพิการซ้ำซ้อน หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องที่มากกว่าหนึ่งอย่าง  เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขัดข้องในการเรียนรู้อย่างมาก เช่น ปัญญาอ่อน–ตาบอด ,ปัญญาอ่อน-ร่างกายพิการ , หูหนวก-ตาบอด  ฯลฯ
 • เด็กยากจน หรือ เด็กด้อยโอกาส คือ เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เนื่องจากประสบปัญหาต่าง ๆ  มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาหรือไม่ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ  จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่