ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์

แพทย์เฉพาะทาง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 8 นาที
แพทย์เฉพาะทาง

ทางที่อยากไป

สำหรับการจะเป็นแพทย์เฉพาะทางนั้น หลังจากน้องเรียนจบทำงานใช้ทุนคืนให้ประเทศแล้ว 3 ปี หลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อแพทย์สาขาเฉพาะทางอีก 3-5 ปี ก็จะได้เป็นแพทย์เฉพาะทาง หากดูเวลาอาจจะหลายปี แต่ทุกเส้นทางหากเดินได้สะดวกราบเรียบ ก็ไม่มีสีสันในชีวิต แต่การเรียนหมอ ช่างเป็นอะไรที่ท้าทาย ทั้งสมอง ร่างกาย จิตใจ เวลา ฯลฯ หลาย ๆ อย่าง กว่าจะมาถึงจุดที่มีเกียรติ ย่อมต้องเสี่ยงกับอะไรหลายอย่างเป็นธรรมดา สู้ ๆ เข้าไว้ เพื่ออนาคต หากท้อถอย จงย้อนกลับไปนึกถึงจุดแรกที่คิดสมัครเรียนว่าอยากมาถึงจุดนี้เพราะอะไร บ่นมาเสียตั้งนาน มาดูกันว่าสาขาเฉพาะทางมีอะไรบ้าง ผู้เขียนแนะนำมาคร่าว ๆ เพราะกว่าน้องจะมาถึงจุดนี้จริง ๆ อาจจะเปลี่ยนความคิดไปเสียหลายทาง

และ การแพทย์เฉพาะทาง เป็นสาขาย่อยของวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งหลังจากนักศึกษาแพทย์สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนแพทย์ แพทย์ที่เรียนจบอาจเลือกศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางโดยสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน ตามสถาบันที่เปิดรับสมัคร และหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็น แพทย์เฉพาะทาง (Medical specialist) ในสาขาที่ศึกษามา

แพทย์ประจำบ้าน (อังกฤษ : Residency) เป็นลำดับชั้นหนึ่งของการศึกษาหลังปริญญาของแพทยศาสตรศึกษา แพทย์ประจำบ้านเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแล้วและกำลังปฏิบัติงานด้านการแพทย์เฉพาะทางภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การศึกษาของแพทย์ประจำบ้านต่าง ๆ การศึกษาในระดับแพทย์ประจำบ้านมักต้องผ่านการเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะหรือแพทย์ใช้ทุน (internship) มาก่อน หรืออาจผนวกระยะของแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นชั้นปีแรกของการศึกษาระดับแพทย์ประจำบ้านก็ได้ หลังจากการศึกษาระดับนี้แล้วผู้เรียนมักศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (fellowship) เพื่อศึกษาการแพทย์เฉพาะทางย่อยต่อไป

แม้ว่าโรงเรียนแพทย์จะได้สอนแพทย์ให้รู้กว้างขวางเกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์ทั่วไป ทักษะทางคลินิกพื้นฐาน และประสบการณ์ทางการแพทย์ก็ตาม แต่การศึกษาของแพทย์ประจำบ้านนี้จะฝึกใน

เชิงลึกเกี่ยวกับการแพทย์เฉพาะทาง อันได้แก่ วิสัญญีวิทยา อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา ศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นิติเวชศาสตร์ พยาธิวิทยา ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ เป็นต้น หลักสูตรในประเทศไทยของแพทย์ประจำบ้านนั้นโดยทั่วไปมักมีระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี ตามแต่ละสถาบันและแต่ละสาขาวิชา หลังจากนั้นต้องเข้าสอบเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากราชวิทยาลัยต่าง ๆ ตามสาขาของแพทย์เฉพาะทางนั้น

สถาบันที่เปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านในประเทศไทย

สถาบันที่เปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านในประเทศไทยมีหลายแห่ง บางแห่งเปิดอบรมเฉพาะบางสาขาขึ้นอยู่กับขอบเขตงานบริการและศักยภาพของแต่ละสถาบัน

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลสิริกิติ์
 • โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • สถาบันพยาธิวิทยา
 • สถาบันประสาทวิทยา
 • สถาบันโรคผิวหนัง
 • สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันยุวประสารทไวทโยปถัมภ์
 • สำนักระบาดวิทยา
 • สถาบันโรคทรวงอก
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 • โรงพยาบาลพุทธชินราช
 • โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 • โรงพยาบาลลำปาง
 • โรงพยาบาลขอนแก่น
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลราชบุรี
 • โรงพยาบาลสระบุรี
 • โรงพยาบาลอุดรธานี
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

แพทย์เฉพาะทางในประเทศไทย

 แพทยสภาดะบุสาขาของแพทย์เฉพาะทางในประเทศไทยเอาไว้ดังต่อไปนี้

 กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ (อังกฤษ : Pediatrics, Paediatrics) เป็นสาขาวิชาหนึ่งของแพทย์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางการแพทย์แค่ทารก, เด็ก, และวัยรุ่น กล่าวคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 14-18 ปีขึ้นกับเกณฑ์ของแต่ละสถานที่และประเทศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์จะเรียกว่า กุมารแพทย์ (Pediatrics) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต และแพทย์ประจำบ้านด้านกุมารเวชศาสตร์ แต่ได้การสอบได้วุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ซึ่งในประเทศไทยออกให้โดยแพทยสภากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
 • กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
 •  กุมารเวชศาสตร์โรคภูมแพ้และภูมิต้านทาน
 •  กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
 •  กุมารเวชศาสตร์โรคไต
 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
 •  กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
 •  กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
 • โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
 • กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา (อังกฤษ: Ophthalmology) เป็นสาขาหนึ่งของแพทย์สาสตร์ที่ศึกษากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และโรคของตา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเรียกว่า จักษุแพทย์ ซึ่งต้องผ่านการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต และการศึกษาเป็นแพทย์ประจำบ้านด้านจักษุวิทยา และสอบผ่านวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยาจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์

 • เลนส์สัมผัส (Contact Lens)
 • กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา (Cornea and Refractive Surgery)
 • จักษุวิทยาการตรวจคลื่นไฟฟ้า (Electrophysiology)
 • จักษุวิทยาโรคต้อหิน (Glaucoma)
 • สายตาเลือนราง (Low Vision)
 • ประสาทจักษุวิทยา (Neuro-Ophthalmology)
 • จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ (Ocular Immunology and Inflammation)
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Ocouloplastic and Re-contactive Surgery)
 •  จักษุวิทยาเด็กและตาเข (Pediatric Ophthalmology and strabismus)
 •  จักษุวิทยาสาธารณสุข (Public Health Ophthalmology)
 • จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา (Retina and vitreous)
 • จิตเวชศาสตร์
 • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

นิติเวชศาสตร์

นิติเวชศาสตร์ (อังกฤษ: Forensic Medicine) มาจากคำว่า “Forensic” ซึ่งเป็นภาษาละติน หมายความถึงข้อตกลงที่มีการพิพาทกันทางกฎหมาย และคำว่า ”Medicine” หมายถึงวิชาทางด้านการแพทย์ ซึ่งหมายความรวมถึงแพทย์ศาสตร์หรือเวชศาสตร์อีกด้วย นิติเวชศาสตร์เริ่มมีการเรียนการสอบครั้งแรกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2456 โดยถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการแพทย์ วุฒิประกาศนียบัตรของโรงเรียนแพทย์สำหรับสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่ 4 ต่อมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาของคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการเรียนการสอนในชั้นปริญญาตรี

พยาธิวิทยา

 พยาธิวิทยา (อังกฤษ: Pathology) เป็นการศึกษาและวินิจฉัยโรคจากการตรวจอวัยวะ, เซลล์, สารคัดคลั่ง, ปละจากทั้งร่างกายมนุษย์ (จากการชันสูตรพลิกศพ) พยาธิวิทยายังหมายถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของการดำเนินโรค ซึ่งหมายถึงพยาธิวิทยาทั่วไป (General pathology) พยาธิวิทยาทางการแพทย์แบ่งออกเป็น 2 สาขาหลักๆ ได้แก่ พยาธิกายวิภาค (Anatomical pathology) และพยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) นอกจากการศึกษาในคนแล้ว ยังมีการศึกษาพยาธิวิทยาในสัตว์ (Veterinary pathology) และในพืช (Phytopathology) ด้วย

 วิชาพยาธิวิทยามักถูกเข้าในผิดว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพยาธิหรือปรสิตเนื่องจากมีคำพ้องรูปกัน ซึ่งในความเป็นจริงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพยาธิคือวิชาปรสิตวิทยา (Parasitology)

 ส่วนผู้ที่มีอาชีพทางด้านพยาธิวิทยาเรียกว่าพยาธิแพทย์

 • พยาธิวิทยาทั่วไป
 • พยาธิวิทยากายวิภาค
 •  พยาธิวิทยาคลินิก          

รังสีวิทยา  (Radiology)

รังสีวิทยาเป็นสาขาทางแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพในส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคโดยอาศัยเรื่องมือ พิเศษต่างๆ ในทางการแพทย์โดยเฉพาะการใช้ รังสีเอกซ์ (x-ray) รังสีแกมมา (Gamma ray) จากสารกัมมันตภาพรังสีคลื่นเสียง คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Nuclear Magnetic Resonance Imaging) เป็นต้น และ/หรือใช้ในการรักษาได้

แพทย์เฉพาะทางที่อยู่ในสาขานี้เรามักเรียกกันว่า รังสีแพทย์ โดยทั่วไปบุคคลใดที่ต้องการจะเป็นรังสีแพทย์ต้องเรียนจนได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ตามกฎของแพทย์สภาเสียก่อนจึงจะสามารถมาขอสมัครเข้ารับการศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ได้โดยใช้เวลาศึกษาต่ออีก 3 ปี ในกรณีที่เป็นแพทย์ประจำบ้านหรือที่เรามักเรียกกันว่า residency training และสามารถศึกษาต่อยอดเป็นอนุสาขาหรือที่เรียกว่า fellowship training ได้อีก 1-2 ปีแล้วแต่กรณี

รังสีวิทยาทั่วไป

 • ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
 • รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
 • รังสีร่วมรักษาของลำตัว
 • ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 • เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

วิสัญญีวิทยา

 • วิสัญญีวิทยา
 • วิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
 • วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
 • การระงับปวด

เวชปฏิบัติทั่วไป

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชศาสตร์ครอบครัว

 • เวชศาสตร์ครอบครัว 

เวชศาสตร์ป้องกัน

 • สาธารณสุขศาสตร์
 • ระบาดวิทยา
 • เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
 • เวชศาสตร์การบิน
 • อาชีวเวชศาสตร์
 • สุขภาพจิตชุมชน
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ หรือ ศัลยกรรม (อังกฤษ: surgery) เป็นการแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้หัตถการหรือเครื่องมือในการผ่าตัดเข้าในร่างกายผู้ป่วยเพื่อสืบค้นอาการ และ/หรือรักษาความผิดปกติ เช่นโรค หรือการบาดเจ็บต่างๆ เพื่อช่วยในการแก้ไขการทำงานหรือ

รูปลักษณ์ของร่างกาย หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ เรียกแพทย์ที่ศึกษามาเฉพาะทางศัลยศาสตร์ว่า ศัลยแพทย์ (surgcn)

ศัลยแพทย์ในประเทศไทยต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และสำเร็จการศึกษาแพทย์ประจำบ้านด้านศัลยศาสตร์แล้วได้ผ่านการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ ของแพทยสภา และเป็นสมาชิกของรายวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ศัลยศาสตร์

 • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
 • ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
 • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
 • ประสาทศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • กุมารศัลยศาสตร์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์ (อังกฤษ:  Obstetrics) มาจากภาษาละติน  obstare การเตรียมพร้อม) เป็นศัลยศาสตร์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการดูแลผู้หญิง

และทารกระหว่างการตั้งครรภ์, การคลอด, และระยะหลังคลอด ส่วนการผดุงครรภ์ (Midwifery) มันจะไม่อาศัยทักษะการศัลยศาสตร์ สูติแพทย์ส่วนมากมักจะเป็นแพทย์นรีเวชวิทยาด้วย ดูที่สูตินรีเวชวิทยา ( obstetrics and gynaecology)

 นรีเวชศาสตร์ หรือ นรีเวชวิทยา หรือ วิทยาเพศหญิง (อังกฤษ:  Gynaecology,  Gynecology)  หมายถึง ศัลยศาสตร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของระบบสัมพันธุ์เพศหญิง เช่น มดลูกช่องคลอดและรังไข่ แพทย์นรีศาสตร์วิทยาส่วนมากมักเป็นสูติแพทย์ด้วย ดูที่สูตินรีเวชวิทยา (obstetrics and gynaecology)

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 • มะเร็งนรีเวชวิทยา
 • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

โสด ศอ นาสิกวิทยา

 • โสด / ศอ / นาสิกวิทยา
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ออร์โอปิดิกส์

 • ออร์โอปิดิกส์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์ (อังกฤษ: Internal  medicine;  เรียกโดยย่อๆ ว่า Medicine) เป็นสาขาหนึ่งของการแพทย์เฉพาะทางซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการวินิจฉัยและการรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายผู้ใหญ่ เรียกแพทย์ที่ศึกษามาเฉพาะทางอายุรศาสตร์ว่า อายุรแพทย์ (internists) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต  และสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ประจำบ้านด้านอายุรศาสตร์ได้ผ่านการสอบเพื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอายุรศาสตร์และได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ซึ่งในประเทศไทยออกให้โดยแพทยสภา 

อายุรศาสตร์

 • อายุรศาสตร์โรคติดต่อ
 • อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 • อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • อายุรศาสตร์โรคไต
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 • เวชบำบัดวิกฤต
 • อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 • ประสาทวิทยา
 • ตจวิทยา
 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • อายุรศาสตร์โรคทรวงอก
 • เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่