สุขภาพเด็ก

ปัญหาทางการเรียนรู้ในวัยเรียน

ในแต่ละปีนักเรียนจำนวนไม่น้อยถูกส่งมาพบนักจิตวิทยาคลินิกและ 90 % มาด้วยปัญหาทางการเรียน ผลการเรียนต่ำลง เรียนซ้ำชั้น อ่านเขียนคำนวณไม่ได้ตามเกณฑ์มีพฤติกรรมซน ไม่ตั้งใจเรียน เหม่อลอย ก้าวร้าว เป็นต้น จากผลการตรวจประเมินระดับเชาวน์ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทำให้พบสาเหตุของปัญหาในชั้นเรียน
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ปัญหาทางการเรียนรู้ในวัยเรียน

ปัญหาทางการเรียนรู้ในวัยเรียน

ในแต่ละปีนักเรียนจำนวนไม่น้อยถูกส่งมาพบนักจิตวิทยาคลินิกและ 90 % มาด้วยปัญหาทางการเรียน ผลการเรียนต่ำลง เรียนซ้ำชั้น อ่านเขียนคำนวณไม่ได้ตามเกณฑ์มีพฤติกรรมซน ไม่ตั้งใจเรียน เหม่อลอยก้าวร้าวเป็นต้น จากผลการตรวจประเมินระดับเชาวน์ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทำให้พบสาเหตุของปัญหาในชั้นเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่ม MR

คือ กลุ่มที่มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่า 70 ลงมา ลักษณะอาการของเด็กกลุ่มนี้มักเรียนรู้ได้ช้า คิดช้าตอบสนองช้า ทำงานช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันและอาจพบพฤติกรรมอื่นๆ ในชั้นเรียน เช่น ไม่อยากเข้าห้องเรียน โดนเพื่อนรังแกบ่อยๆ ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า

การดูแลช่วยเหลือ กลุ่ม MR :

การส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการอาจทำได้ยากในเด็กกลุ่มนี้เนื่องจากเขามีขีดความสามารถในการเรียนรู้ที่จำกัด ดังนั้นผู้ปกครองและคุณครูต้องทำความเข้าใจระดับความสามารถของเด็กแต่ละคนและส่งเสริมทักษะตามศักยภาพซึ่งอาจแบ่งเกณฑ์ระดับความสามารถตามระดับเชาวน์ปัญญาของเด็ก

  • ระดับเชาวน์ปัญญา 55-69 : ความสามารถเทียบเท่ากับเด็กอายุ 7-11 ปี สามารถเรียนรู้ทักษะทางสังคมและทำกิจกรรมทางสังคมได้ สามารถประกอบอาชีพที่ไม่ซับซ้อนได้
  • ระดับเชาวน์ปัญญา 40-54 : ความสามารถเทียบเท่าเด็กอายุ 3-7 ปี ไม่สามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้อาจต้องส่งต่อโรงเรียนการศึกษาพิเศษสามารถฝึกให้อ่าน เขียน คำนวณง่ายๆได้ฝึกให้ทอนเงินได้ ฝึกทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสามารถประกอบอาชีพได้โดยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
  • ระดับเชาวน์ปัญญา 25-39 : ความสามารถเทียบเท่าเด็กอายุ 3 ขวบ เรียนรู้ได้น้อย แต่สามารถฝึกให้ดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆได้ ฝึกหัดให้ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้

2. กลุ่ม Low IQ

คือกลุ่มนักเรียนที่มีระดับเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดับ 70-79 และ 80-89 เรียกว่า “เด็กไม่ฉลาด” กลุ่มนี้จะมีอาการคิดช้าในบางเรื่องเรียนรู้ได้ช้าในบางด้าน มีความบกพร่องด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติส่งผลให้เรียนรู้ได้ต่ำกว่าเกณฑ์

ลักษณะทางร่างกายภายนอกของเด็กกลุ่มนี้ดูเหมือนเด็กปกติทั่วไป หากผู้ปกครองหรือคุณครูไม่เข้าใจอาจจะดุด่าหรือลงโทษเด็กเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าเด็กกลุ่มนี้ดื้อสอนแล้วไม่ทำตาม ความไม่เข้าใจเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างมากบางครั้งอาจทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ไม่เคารพกติกาทางสังคม มีความเสี่ยงที่จะกระทำผิดทางกฎหมายได้ง่าย

การดูแลช่วยเหลือกลุ่ม Low IQ :

คุณครูอาจต้องจัดแผนการเรียนให้เป็นรายบุคคลฝึกทักษะทางสังคม ฝึกให้เรียนรู้เรื่องจริยธรรมและคุณธรรม หลังจากฝึกตามแผนไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี ควรส่งตรวจระดับเชาวน์ปัญญาซ้ำ รวมทั้งเฝ้าสังเกตพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆ ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้แก่พวกเขา

3. กลุ่ม LD

คือกลุ่มนักเรียนที่มีระดับเชาวน์ปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติคือ ระดับ 90ขึ้นไป แต่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนสะกดคำและการคิดคำนวณ ต่ำกว่าเกณฑ์ 2 ชั้นเรียน โดยมีลักษณะอาการดังนี้

  • ด้านการอ่าน : อ่านไม่ออกหรืออ่านได้บ้าง ผสมคำไม่ได้สลับพยัญชนะและสระ ผันวรรณยุกต์ไม่ได้ อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ เป็นต้น
  • ด้านการเขียนสะกดคำ : เขียนได้ช้า เขียนตกหล่น เขียนกลับหัวหรือสลับซ้ายขวา ลายมือโย้เย้ ตัวหนังสือไม่เท่ากัน ไม่เว้นช่องไฟ เป็นต้น
  • ด้านการคิดคำนวณ : สับสนตัวเลข ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ไม่เข้าใจเรื่องจำนวน ตีโจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้ ไม่เข้าใจหลักการบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

การดูแลช่วยเหลือกลุ่ม LD :

คุณครูต้องจัดโปรแกรมการเรียนเป็นรายบุคคลและส่งเสริมทักษะที่เด็กถนัดหรือสามารถทำได้ดี

4. กลุ่ม ADHD :

เป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติของพฤติกรรมเรียกว่า“เด็กสมาธิสั้น” โดยมีสาเหตุจากความผิดปกติของสมองส่วนหน้า มีลักษณะอาการเด่นคือ ซนมาก ไม่นิ่ง ชอบเล่นรุนแรงเล่นแผลงๆ ก้าวร้าว เดินในชั้นเรียน ขาดสมาธิทำงานไม่เสร็จ ขาดความรอบคอบ ไม่มีความรับผิดชอบหุนหันพลันแล่น รอคอยไม่ได้มักโต้ตอบทันที เด็กกลุ่มนี้มักเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องการเข้าสังคม หากคุณครูหรือผู้ปกครองไม่เข้าใจมักจะทำโทษเด็กด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม

การดูแลช่วยเหลือกลุ่ม ADHD : 

ผู้ปกครองและคุณครูต้องสังเกตพฤติกรรมของเด็กเมื่อพบความผิดปกติเข้าข่าย ADHD ให้ส่งต่อจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เนื่องจากกลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้ยาในการรักษาควบคู่กับการปรับพฤติกรรมตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคน

ปัญหาในชั้นเรียนอาจมีอีกหลายปัญหานอกเหนือจากปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สิ่งสำคัญที่คุณครูและผู้ปกครองจะต้องเรียนรู้คือความเข้าใจธรรมชาติของพฤติกรรมและพัฒนาการระหว่างเด็กปกติและเด็กที่ไม่ปกติอย่างน้อยสามารถคัดแยกและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นได้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
10 ความเชื่อและความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการรังแก
10 ความเชื่อและความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการรังแก

ทดสอบตัวคุณเองเพื่อดูว่าคุณรู้เกี่ยวกับการรังแกดีแค่ไหน