คะแนน
12 ประสบการณ์จากคนไข้ท่านอื่น
ที่อยู่
,
เบอร์โทร
เกี่ยวกับ โรงพยาบาลชลประทาน

ปัจจุบัน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง ขนาด 300 เตียง สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   โรงพยาบาลชลประทาน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งชื่อดังกล่าวได้แจ้งต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เวลาเปิดทำการ

Sat 24 hours

Sun 24 hours

Mon 24 hours

Tue 24 hours

Wed 24 hours

Thu 24 hours

Fri 24 hours

ความเชี่ยวชาญ

ดูข้อมูลติดต่อ วิธีการเดินทาง แผนที่ในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล รีวิว และข้อมูลอื่นๆที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ โรงพยาบาลชลประทาน

ถามคุณหมอจาก โรงพยาบาลชลประทาน คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนผู้ป่วยและจองคิวออนไลน์

แชร์ประสบการณ์ของคุณ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ท่านอื่นๆ

ซื้อโปรแกรมตรวขสุขภาพจาก โรงพยาบาลชลประทาน

เช็คและเปรียบเทียบราคาค่ารักษาพยาบาลของ โรงพยาบาลชลประทาน

ประสบการณ์ที่ได้รับความนิยม

แบ่งปันประสบการณ์

October 19, 2018 11:56

ก็ดีนะครับ โรงบาลใหญ่ดี แต่จัดคิวไม่ดีมาก
่กกากสำยำยพากาำาำาสำยกชขพนครพ่พิพิพิพิพพ่พทพาสพวพพยยพยพวพวพบพยพยควคพพพาพทพพาะาะาะทะสะะะะุรระดดด่ทาาาาาาาาาาาาาาาาาาา่รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรนไยไสไำสำสำรพระระระระระาะาุาะระนันุรุาเทะาดยดยดยดยดยดดยบฐสะสะสะสะสะสะาะาะาะาะาะาะาะาะาะาะาะาะะาะาะาะารำพรพรพรพ่่ออกอผผอ ผ กืกทพทพทพทพาพสพาพาพาพาพาพาพาพสพาพาพาพสพสพสพสะาะาะาพาะาะาะาะทะทะทะทะทะทะทะทะทะทะะทะททะุททุทุาุาุาุาุาุาุาุาุาุาุาุาุาุาุาุสุสุยุยุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุยุยุยุยุสุสุสัสัสุสุสุสัสุสุสัสันัยันัสัสุสุสสุาุทุทุายำำสำ่หืกืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืดทดาดาดาดาดาดสกสกสกสกสกสดสดกสกสสกสกสกสกสกสกสกสกวกววกวกวกวมกสกสกสกนกสกสกสดยสดสดวดวดวดสดสดสดสดสดดสดสดสสดสดสดสดดสดสดสดสะสะสเสสเสะเสสะสเสเสเสเสะสเทุทัตสพยยำสตาาั่ะ่กาหากสะสุาาุาุาุสุสุสุสุสุสุสุสสุสาุสุาุาุาุาุาุาุาุาุสุาุาุกกาพาพสพสพสพาพะสสะาะสะสะสะสะสะสะสะะสะสะสะสะสะสสะสะะสะสสะสะะสสะสะุสะสะสะสะสะสะสะสุสุสุสุสะสุสเสุสเสุสุสสุสุสุสุะสพยพยบพถบบคบพกสกทดทเทเทเเทเททเทเทเทเทเฌทเทเทเทเทเทเทเทเเททเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเเทเททเทเทเทเทเทเเทเททเทเเททเเทเทเทเททเทเก

September 22, 2018 22:40

บุคคลที่ข้าพเจ้ารู้จักได้เข้ารับการรักษาที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพบเจอเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยชาย อายุ 27 ปี เข้ารับการรักษาเนื่องจากถูกสุนัขกัด วันที่ 19 กันยายน 2561 ได้รับ ERIG 3000 iu, rabies vaccine 0.1 ml, TT 0.5 ml และยาทาน

แพทย์นัด ฉีด rabies vaccine วันที่ 22/ก.ย./2018, 26/ก.ย./2018, 17/ต.ค./2018 และ TT วันที่ 19/ต.ค./2018, 18/มี.ค./2018

วันที่ 22/ก.ย./2018 ไปรับการฉีด rabies vaccine ตามนัด แต่ได้รับการฉีด rabies vaccine ร่วมกับ TT เมื่อสอบถาม กลับตอบว่า มาช้า ไม่ยอมมาตามนัดเลยต้องฉีด แต่เมื่อยืนยันและยื่นบัตรนัดให้ดู จึงบอกให้นั่งรอก่อน...

ระหว่างนั้นได้สอบถามบุคคลที่เข้าใจว่าเป็นแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ว่า “วันนี้มาฉีดวัคซีนครับ ฉีดเสร็จแล้ว แต่เขาฉีดบาดทะยักเกินมาให้ 1 เข็ม เพิ่งฉีดไปวันนั้นเองครับ จะเป็นอะไรหรือไม่ครับ” ได้รับคำตอบกึ่งถามว่า “ปกติบาดทะยักก็ฉีดติดต่อกันไม่ใช่หรอครับ?” จึงแจ้งว่าตามนัดคือดือนหน้า เมื่อได้ฟังดังนั้นก็บอกว่า นั่งรอก่อน...

สุดท้ายใบนัด TT ถูกแก้วันที่เป็น 21/มี.ค./2018 และแจ้งว่า “หมอเขียนมาผิด รอบหน้าก็มาตามนัดนะ ไม่ต้องกังวล” แล้วให้กลับบ้าน

จากเหตุการณ์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเกิดความผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งเข้าใจว่าสามารถเกิดขึ้นได้ และไม่เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วควรมีการชี้แจงให้ผู้ป่วยเข้าใจ หรือกล่าวคำ ‘ขอโทษ’ สักครั้ง จึงขอให้ทางโรงพยาบาล ทบทวนระบบการทำงาน และความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพ

September 04, 2018 08:33

เข้ารับบริการ 4/9/61
เดิมรู้สึกเชื่อมั่นกับโรงพยาบาลแห่งนี้มากเคยรับบริการด้วยอาการป่วยทั่วไป ตอนยังไม่เปิดตึกใหม่รู้สึกดีกับการรับบริการ ของเจ้าหน้าที่และแพทย์มาก
แต่วันนี้ ป่วยด้วยอาการโรคทั่วไปเช่นเดิม ทราบว่าเปิดตึกใหม่จึงตัดสินใจมาใช้บริการใกล้บ้าน รู้สึกว่าว่ามาตรฐานในวันนี้ไม่ดีเหมือนก่อน
การจัดคิวไม่มีระบบ แจกบัตรคิวไม่เรียงเบอร์
หลังจากรับบัตรคิวคนไข้ต้องมายืนเข้าแถวรับบริการโดยไม่มีการเรียกตามคิว คนชรา ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อยก็ต้องมาเข้าแถวเพื่อรักษาสิทธิ์เข้าคิวของตัวเอง เก้าอี้พักรอน้อยมาก เคื่องวัดความดันด้วยตนเองมีเครื่องเดียว สอบถามพยาบาลตอบว่าต้องไปถามคนแจกบัตรซึ่งเป็นจิตรอาสา พร้อมให้คำตอบว่าเคยแจกตามคิวแล้ว ผู้ป่วยแซงแถวกันเอง และมีคนไม่มาเลยจัดคิวยาก เลยแนะนำให้ไปศึกษาระบบคิวที่โรงพยาบาลรัฐที่อื่น
อยากให้โรงพยาบาลปรับปรุงระบบบริการค่ะ

โหลดความเห็นเพิ่มเติม

คำถามที่ถูกถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลชลประทาน

ถามหมอ
November 24, 2018 22:14 สวัสดีค่ะ คำถามของคุณอาจกว้างเกินไป ทำให้คุณหมอไม่สามารถให้ความเห็นได้ กรุณาอธิบายอาการอย่างละเอียดว่าเป็นอย่างไร บริเวณไหน เป็นมานานและถี่แค่ไหน รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
October 10, 2018 23:54
ถ้าปัสสาะแล้วมีอาการเจ็บๆที่อวัยวะ เป็นอะไร ช่วยแนะนำวิธีรักษาหน่อย
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลชลประทาน และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว
สวัสดีค่ะ อาการแสบเมื่อปัสสาวะ สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ ตัวอย่างเช่น 1.การติดเชื้อ พบได้บ่อยที่สุด เป็นเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียก็ได้ค่ะ อาการคือ จะมีปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
October 08, 2018 14:12 ตอนนี้ฝากประกันสังคม ร.พ.ชลประทานต้องเสียตังค์เอง ที่ว่าฝากฟรีทุกสิทธิ์นี่ยังไงคะ... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
อ่านเพิ่ม