ประกันอุบัติเหตุพิซซ่า 383 บาท

เอเชีย ประกันภัย | สอบถามแล้ว 496 แพ็คเกจ
ประกันอุบัติเหตุพิซซ่า 383 บาท
ประกันอุบัติเหตุพิซซ่า 383 บาท
ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยประกันเพียง 383 บาท/ปี คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท รวมค่ารักษาพยาบาล
THB 383.00

ทำไมต้องทำประกันอุบัติเหตุ

เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นการทำประกันอุบัติเหตุจึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ทุพพลภาพและการเสียชีวิต

ข้อกำหนดการรับประกันภัย

 • อายุ ระหว่าง 18-60 ปิ
 • ความคุ้มครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการถูฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
 • ขยายความคุ้มครอง การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • เบี้ยประกันภัยสุทธิ 383 บาท ไม่รวมอากรแสตมป์
 • ผลประโยชน์คุ้มครอง
  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวนสิ้นเชิง (อบ.1) 10,000 บาท
  • การเสียชีวิต จากการถูกฆ่าหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย 10,000 บาท
  • การเสียชีวิต จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท
  • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 บาท

ข้อยกเว้น

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1). ความสูญเสียหรือความเสียหายใด  อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.1 การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

คำว่า ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไป

1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

1.5 การแท้งลูก

1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

1.8 อาหารเป็นพิษ

1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) กระดูกสันหลังเสื่อม (Degeneratation) หรือ (Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis) และภาวะ (Spondylolysis)   เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation)     ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

1.10 สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตามการรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน

1.11 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด  อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด  แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง 

2). ความสูญเสียหรือความเสียหายใด  ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)

2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่าแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิตขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์

2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด  

2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาวิวาท

2.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

2.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตาราง

ประเภทชั้นอาชีพสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ชั้นอาชีพที่ 1 : ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ   

หมายถึง เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร หรืองานจัดการ งานเสมียนหรืองานขายในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ได้แก่ อาชีพแพทย์ พยาบาล  ครูอาจารย์ (ยกเว้นสายวิชาชีพ-พลศึกษานักเรียน - นักศึกษา (ยกเว้นที่อยู่ในสายอาชีพช่าง)  เจ้าของผู้บริหารลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ประจำในหน่วยงานราชการหรือสำนักงานเอกชนที่ทำธุรกิจด้านการค้าการเงิน พนักงานขายประจำห้าง/หน้าร้าน แม่บ้าน

ชั้นอาชีพที่ 2 : ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง  

หมายถึง เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจ/การค้าหรือหน่วยงานซึ่งต้องออกปฏิบัติงานภายนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะและบางครั้งอาจต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ครู/อาจารย์สายวิชาชีพ-พลศึกษา นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ อาชีพสัตวแพทย์ ศัลยแพทย์ สถาปนิก วิศวกร (ยกเว้นที่อยู่ประจำเหมืองแท่นขุดเจาะน้ำมันพนักงานขาย ตัวแทน-นายหน้า มัคคุเทศน์ ช่างศิลป์ โฟร์แมน เจ้าของ-พนักงานร้านขายของชำ ร้านวัสดุก่อสร้าง พ่อครัว-แม่ครัว พนักงานทำความสะอาด (ยกเว้นพนักงานทำความสะอาดนอกอาคาร: Spiderman) เจ้าของร้านโลหะภัณฑ์ (ยกเว้นที่ต้องเกี่ยวข้องกับการผลิตพนักงานขับรถของบริษัท (รถส่วนกลาง-ประจำตำแหน่งผู้บริหารเกษตรกรเจ้าของไร่สวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย

ชั้นอาชีพที่ 3 : ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง  

หมายถึง เจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างหรือกระบวนการผลิตหรือการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกล หรือเป็นผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการขนส่งที่มีการเดินทางหรือปฏิบัติงานภายนอกสำนักงานเป็นประจำ ได้แก่ อาชีพเจ้าของ/พนักงานโรงงานโลหะภัณฑ์  มุ้งลวด-เหล็กดัด ช่างซ่อม/ติดตั้งโทรศัพท์-ประปา-แอร์ และช่างฝีมือต่างๆ พนักงานขับรถส่งของ พนักงานขับรถโดยสาร-รถรับจ้าง (ประเภท 4 ล้อขึ้นไปเกษตรกร

ชั้น 4 : ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นพิเศษ   สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงภัยจากอาชีพเป็นพิเศษ  ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 ชั้น 2 หรือชั้น 3 ได้  ได้แก่ อาชีพ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง  คนงานกรรมกร  คนงานเหมือง  วิศวกร - คนงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน ชาวประมง พนักงานขับรถรับจ้าง (มอเตอร์ไซด์ / ตุ๊กๆ)  Spiderman


ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทและมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อันได้แก่ กรมธรรม์ประเภทต่างๆ ให้มีความหลากหลาย และสามารถรองรับทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยมีการดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันภัยรถยนต์เป็นหลักซึ่งมีทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ, ประกันอัคคีภัย, การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อาทิ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันภัย ผู้เล่นกอล์ฟ เป็นต้น

บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

แผนที่: https://goo.gl/maps/vNbKdFSAyN...

ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติมจาก เอเชีย ประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยประกันเพียง 25 บาท/ปี คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท
THB 25.00สอบถามเพิ่มเติมง่ายๆ แค่เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE