Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
บกพร่องทางการเรียนรู้

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยรับตรงปีการศึกษา 2559

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,884,934 คน

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยรับตรงปีการศึกษา 2559

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยรับตรงปีการศึกษา  2559

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจเบาหวานวันนี้ เริ่มที่ 594 บาท

คนไทยกว่า 40% ไม่รู้ว่าตนเองเป็นเบาหวาน ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า 5 ล้านคนต่อปี

Istock 908625742

เมื่อน้อง ๆ ได้รู้จักระบบรับตรงของ กสพท. กันไปแล้ว จากนี้จะพาไปดูตัวอย่างแต่ละมหาวิทยาลัยรับตรงว่ามี คณะ/มหาวิทยาลัย เขาเปิดรับโครงการใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและเป็นอีกลหายตัวเลือกในการตัดสินใจซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะแพทยศาสตร์) มีการเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ.2558 โดยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษโครงการ MDX, MD02, DTX ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.    การรับตรงโดยวิธีพิเศษมีจำนวน 3 โครงการได้แก่

 • โครงการ MDX- ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
 • โครงการ MDD2- ผลิตแพทย์เพื่อร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • โครงการMDX- ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รับทั่วประเทศ 44 คน

เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โปรแกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน) เริ่มที่ 212 บาท

ตรวจได้ในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผมที่ติดราก สอบถามได้วันนี้

Istock 989108042

มีค่าเฉลี่ยGPAX 4 ภาคการศึกษาอยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 ของโรงเรียนโดยเรียงจากคะแนนสูงสุดลงมาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สิทธิ์นักเรียนที่มีคะแนนดังกล่าวตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป

พื้นที่การรับ: ทั่วประเทศจำนวน44 คน

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์
 • รับจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70 คน
 • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ย GPAX4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00
 • พื้นที่การรับ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 76 คน 

โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รับทั่วประเทศ10 คน คณะทันตแพทยศาสตร์

เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมที่ 6

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจหาสารเสพติด (ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน) เริ่มที่ 212 บาท

ตรวจได้ในเลือด ปัสสาวะ และเส้นผมที่ติดราก สอบถามได้วันนี้

Istock 989108042

โปรแกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

มีคะแนนเฉลี่ยGPAX4ภาคการศึกษาอยู่ในกลุ่มร้อยละ 10ของโรงเรียนโดยเรียงจากคะแนนสูงสุดลงมาเท่านั้นยกเว้นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สิทธิ์กับนักเรียนที่มีคะแนนดังกล่าวตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

พื้นที่การรับ: ทั่วประเทศจำนวนรับ10

2.    คนคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  • โรคเรื้อน
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ติดยาเสพติดให้โทษ
  • วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • โรคเรื้อรังเช่นเบาหวานโรคไต หรือโรคอื่นๆซึ่งคณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจ

  เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทศาสตรบัณฑิต

ประจำปี 2559

นอกเหนือจากคุณสมบัติในข้อ 2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

เวชกรรม

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1-2.2 ข้อใดข้อหนึ่งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูลให้ถือว่าเป็นการทำให้ราชการเสียหายผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตามและจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

ในกระบวนการสอบคัดเลือก คือการสอบข้อเขียน / การสัมภาษณ์

ส่วนวิธีการสมัครน้องๆ สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ข้อมูลด้านบนนี้แค่ยกตัวอย่างมาบางส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นรายละเอียดการรับผู้สนใจเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 หากน้องๆ ได้อ่านเรื่องนี้และสนใจที่จะเข้ารับการศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดวันเปิดรับและหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาใดที่ www.md.kku.ac.th 


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป