บกพร่องทางการเรียนรู้

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยรับตรงปีการศึกษา 2559

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยรับตรงปีการศึกษา 2559

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยรับตรงปีการศึกษา  2559

เมื่อน้อง ๆ ได้รู้จักระบบรับตรงของ กสพท. กันไปแล้ว จากนี้จะพาไปดูตัวอย่างแต่ละมหาวิทยาลัยรับตรงว่ามี คณะ/มหาวิทยาลัย เขาเปิดรับโครงการใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและเป็นอีกลหายตัวเลือกในการตัดสินใจซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะแพทยศาสตร์) มีการเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ.2558 โดยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษโครงการ MDX, MD02, DTX ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.    การรับตรงโดยวิธีพิเศษมีจำนวน 3 โครงการได้แก่

 • โครงการ MDX- ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
 • โครงการ MDD2- ผลิตแพทย์เพื่อร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • โครงการMDX- ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รับทั่วประเทศ 44 คน

เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โปรแกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

มีค่าเฉลี่ยGPAX 4 ภาคการศึกษาอยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 ของโรงเรียนโดยเรียงจากคะแนนสูงสุดลงมาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สิทธิ์นักเรียนที่มีคะแนนดังกล่าวตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป

พื้นที่การรับ: ทั่วประเทศจำนวน44 คน

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์
 • รับจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70 คน
 • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ย GPAX4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00
 • พื้นที่การรับ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 76 คน 

โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รับทั่วประเทศ10 คน คณะทันตแพทยศาสตร์

เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมที่ 6

โปรแกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

มีคะแนนเฉลี่ยGPAX4ภาคการศึกษาอยู่ในกลุ่มร้อยละ 10ของโรงเรียนโดยเรียงจากคะแนนสูงสุดลงมาเท่านั้นยกเว้นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สิทธิ์กับนักเรียนที่มีคะแนนดังกล่าวตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

พื้นที่การรับ: ทั่วประเทศจำนวนรับ10

2.    คนคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  • โรคเรื้อน
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ติดยาเสพติดให้โทษ
  • วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • โรคเรื้อรังเช่นเบาหวานโรคไต หรือโรคอื่นๆซึ่งคณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจ

  เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทศาสตรบัณฑิต

ประจำปี 2559

นอกเหนือจากคุณสมบัติในข้อ 2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

เวชกรรม

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1-2.2 ข้อใดข้อหนึ่งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูลให้ถือว่าเป็นการทำให้ราชการเสียหายผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตามและจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

ในกระบวนการสอบคัดเลือก คือการสอบข้อเขียน / การสัมภาษณ์

ส่วนวิธีการสมัครน้องๆ สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ข้อมูลด้านบนนี้แค่ยกตัวอย่างมาบางส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นรายละเอียดการรับผู้สนใจเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 หากน้องๆ ได้อ่านเรื่องนี้และสนใจที่จะเข้ารับการศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดวันเปิดรับและหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาใดที่ www.md.kku.ac.th 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่