บกพร่องทางการเรียนรู้

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยรับตรงปีการศึกษา 2559

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,450,708 คน

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยรับตรงปีการศึกษา 2559

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยรับตรงปีการศึกษา  2559

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย เคอร์รี่ ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

Medicine delivery 01

เมื่อน้อง ๆ ได้รู้จักระบบรับตรงของ กสพท. กันไปแล้ว จากนี้จะพาไปดูตัวอย่างแต่ละมหาวิทยาลัยรับตรงว่ามี คณะ/มหาวิทยาลัย เขาเปิดรับโครงการใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและเป็นอีกลหายตัวเลือกในการตัดสินใจซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะแพทยศาสตร์) มีการเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ.2558 โดยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษโครงการ MDX, MD02, DTX ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.    การรับตรงโดยวิธีพิเศษมีจำนวน 3 โครงการได้แก่

 • โครงการ MDX- ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
 • โครงการ MDD2- ผลิตแพทย์เพื่อร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • โครงการMDX- ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รับทั่วประเทศ 44 คน

เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โปรแกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

มีค่าเฉลี่ยGPAX 4 ภาคการศึกษาอยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 ของโรงเรียนโดยเรียงจากคะแนนสูงสุดลงมาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สิทธิ์นักเรียนที่มีคะแนนดังกล่าวตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป

พื้นที่การรับ: ทั่วประเทศจำนวน44 คน

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์
 • รับจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70 คน
 • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคะแนนเฉลี่ย GPAX4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00
 • พื้นที่การรับ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 76 คน 

โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รับทั่วประเทศ10 คน คณะทันตแพทยศาสตร์

เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และกำลังศึกษาชั้นมัธยมที่ 6

โปรแกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

มีคะแนนเฉลี่ยGPAX4ภาคการศึกษาอยู่ในกลุ่มร้อยละ 10ของโรงเรียนโดยเรียงจากคะแนนสูงสุดลงมาเท่านั้นยกเว้นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้สิทธิ์กับนักเรียนที่มีคะแนนดังกล่าวตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

พื้นที่การรับ: ทั่วประเทศจำนวนรับ10

2.    คนคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  • โรคเรื้อน
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ติดยาเสพติดให้โทษ
  • วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • โรคเรื้อรังเช่นเบาหวานโรคไต หรือโรคอื่นๆซึ่งคณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจ

  เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทศาสตรบัณฑิต

ประจำปี 2559

นอกเหนือจากคุณสมบัติในข้อ 2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

เวชกรรม

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1-2.2 ข้อใดข้อหนึ่งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูลให้ถือว่าเป็นการทำให้ราชการเสียหายผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตามและจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

ในกระบวนการสอบคัดเลือก คือการสอบข้อเขียน / การสัมภาษณ์

ส่วนวิธีการสมัครน้องๆ สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ข้อมูลด้านบนนี้แค่ยกตัวอย่างมาบางส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นรายละเอียดการรับผู้สนใจเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 หากน้องๆ ได้อ่านเรื่องนี้และสนใจที่จะเข้ารับการศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดวันเปิดรับและหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาใดที่ www.md.kku.ac.th 

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่