บกพร่องทางการเรียนรู้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 857,185 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

G.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ใบสมัคร

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย EMS ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

Medicine delivery 01

กรอกทางอินเตอร์เน็ต โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกดังนี้

 1. โครงการที่สมัคร การสมัครสอบกับ กสพท. และเลขประจำตัว ผู้สมัคร กสพท. เลขที่บัตรประชาชน ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตร
 2. ประชาชน วันเดือนปีเกิด เซื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ที่อยู่ จำนวนพี่น้อง ร่วมบิดามารดา ข้อมูลบิดามารดา
 3. ประวัติการศึกษาประกอบด้วยประวัติการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อโรงเรียน จังหวัด ระยะเวลาที่ศึกษา คะแนนเฉลี่ย
 4. การโยกย้ายภูมิลาเนาของผู้สมัคร
 5. การโยกย้ายภูมิลำเนาบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฏหมาย

หลักฐานที่ต้องอัพโหลดทางอินเตอร์เน็ต

สแกนเป็นไฟล์ .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB

 1. รูปถ่ายผู้สมัคร
 2. บัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานที่ต้องนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558

ใช้ซองขนาด A4 และใช้ใบปิดหน้าซองที่สั่งพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต (ห้ามตัดหรือดัดแปลงใบปิดหน้าซอง)

 1. ใบสมัครที่ลังพิมพ์หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ติดรูปถ่าย ลงชื่อและนามสกุลผู้สมัคร
 2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ปพ. 1 :3)
  สำเนาใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยุ่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ. 7) ปีการศึกษา 2558 หรือ ระดับชั้นปีที่ 2 ของใครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิลำเนาตามประกาศฯ ทั้งของผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือเอกสาร อื่นที่จะใช้สิทธิ์
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารสมัครไม่ตรงกัน

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย EMS ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

Medicine delivery 01

ใบสมัครกรอกทางอินเตอร์เน็ต โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกดังนี้

 1. โครงการที่สมัคร การสมัครสอบกับ กสพท. และ เลขประจำตัวผู้สมัคร กสพท. เลขที่บัตรประชาชน
 2. ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ที่อยู่ จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา ข้อมูลบิดามารดา
 3. ประวัติการศึกษา ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อโรงเรียน จังหวัด ระยะเวลาทีศึกษา คะแนนเฉลี่ย
 4. การโยกย้าย/ภูมิลำเนาของผู้สมัคร
 5. การโยกย้ายภูมิลำเนาบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

หลักฐานที่ต้องอัพโหลดทางอินเตอร์เน็ต สแกนเป็นไฟล์ .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB

 1. รูปถ่ายผู้สมัคร
 2. บัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานที่ต้องน่าส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที 2 ตุลาคม 2558

ใช้ซองขนาด A4 และใช้ใบปิดหน้าซองที่สั่งพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต (ห้ามตัดหรือดัดแปลงใบปิดหน้าซอง)

ใบสมัครที่ลังพิมพ์หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ติดรูปถ่ายติด ลงชื่อและนามสกุลผู้สมัคร pent.เรือและนามสาดผู้สมัคร

 1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการ มัธยมศึกษาปีที่เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1 :4) หรือ ใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันออกให้ในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือระดับชั้นปีที่ 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ หลักฐานอื่นที่เที่ยวข้องเพื่อแสดงว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิลำเนาตามประกาศฯ ทั้งของผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือเอกสารอื่นที่จะใช้สิทธิ์
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารสมัครไม่ตรงกัน

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

ใบสมัคร

กรอกทางอินเตอร์เน็ต โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกดังนี้

 1. โครงการที่สมัคร การสมัครสอบกับ กสพท. และ เลขประจำตัวผู้สมัคร กสพท. เลขที่บัตรประชาชน
 2. ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ที่อยู่ จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา ข้อมูลบิดามารดา
 3. ประวัติการศึกษาประกอบด้วยประวัติการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อโรงเรียน จังหวัด ระยะเวลาที่ ศึกษา คะแนนเฉลี่ย

หลักฐานที่ต้อง upload ทางอินเตอร์เน็ต

สแกนเป็นไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ก็ไม่เกิน 1 MB

 1.  รูปถ่ายผู้สมัคร
 2. บัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานที่ต้องนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558
ใช้ซองขนาด A4 และใช้ใบปิดหน้าซองที่สั่งพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต

(ห้ามตัดหรือดัดแปลงใบปิดหน้าซอง)

 1. ใบสมัครที่ลังพิมพ์หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ติดรูปถ่าย ลงชื่อและนามสกุลผู้สมัคร
 2. ใบรับรองผลการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่ากำลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ. 7) ปีการศึกษา 2558 หรือระดับชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนขนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตราโรงเรียนประทับ
 3. สำเนาเกียรติบัตรแสดงว่าได้ผ่านการแข่งขันระดับชาติ วิชา
 4. ชีววิทยาของ สอวน.ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของ สสวท. ในโครงการจัดส่ง ผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารสมัครไม่ตรงกัน

โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศ

ใบสมัคร

กรอกทางอินเตอร์เน็ต โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกดังนี้

 1. โครงการที่สมัคร การสมัครสอบกับ กสพท. และเลขประจำ ตัวผู้สมัคร กสพท. เลขที่บัตรประชาชน
 2.  ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล เลขที่บัตร ประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ที่อยุ่ จำนวนพี่น้อง ร่วมบิดามารดา ข้อมูลบิดามารดา
 3.  ประวัติการศึกษา ประกอบด้วย ประวัติการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (และระดับอุดมศึกษา กรณีผู้สมัคร ศึกษา จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา) ชื่อโรงเรียน สถาบัน จังหวัด ระยะ เวลาที่ศึกษา คะแนนเฉลี่ย

หลักฐานที่ต้องอัพโหลดทางอินเตอร์เน็ต

สแกนเป็นไฟล์ .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB

 1.  รูปถ่ายผู้สมัคร
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 3.  สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา เช่น หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ทีกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีตราโรงเรียนประทับหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงว่าจะสำเร็จการศึกษาพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ. 1:4)หรือ ใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันออกให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ระดับชั้นปีที่ 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใบประกาศเกียรติบัตรหรือใบระเบียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ทีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาแล้ว
 4.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลเฉพาะในกรณีทีชื่อ-สกุลในเอกสารสมัครไม่ตรงกัน
 5. หนังสืออนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาในหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณทิตในสถาบันการของรัฐ ก่อนวันอังคารที่ 29 กันยายนพ.ศ. 2558 ไม่ต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ ดังกล่าวข้างต้นคือการรับสมัครของคณะเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังมีรายละเอียดอีกมาก ใน ทุก ๆ ปี น้อง ๆ ก็ติดตามความเคลื่อนไหว การประกาศรับสมัคร เอกสารประกอบที่ต้องใช้

ในการสมัครขั้นตอนการสมัคร ได้ที่ http://admission.md.chula.ac.th/

 

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่