การรักษา

อาการปวดศีรษะ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
อาการปวดศีรษะ

อาการปวดศีรษะนั้นพบได้บ่อยในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ สาเหตุของการเกิดนั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าการปวดศีรษะแบบปฐมภูมินั้นมีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความวิตกกังวล  สำหรับการปวดศีรษะแบบทุติยภูมินั้น คืออาการปวดศีรษะที่เกิดจากโรคที่ร่างกายเป็นอยู่ เช่น การเกี่ยวข้องกับการเคยได้รับการบาดเจ็บทางศีรษะ ภาวะทางอารมณ์ โรคทางระบบประสาท การติดเชื้อ รวมไปถึงรอยโรคในสมอง ซึ่งโดยปกติแล้วอาการปวดศีรษะทั่วไปมักไม่เกี่ยวข้องกับโรคอื่นและสามารถหายได้เอง

ยากลุ่มพาราเซตามอล หรืออะเซตามิโนเฟน (paracetamol หรือ acetaminophen)

กลไกของยาพาราเซตามอลในการยับยั้งอาการปวด คือ ยังยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดิน (prostaglandin) ซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทต่อการอักเสบ อาการปวดและการเกิดไข้ และยังมีฤทธ์ในการลดไข้โดยผ่านกลไกการควบคุมศูนย์ควบคุมความร้อน ฤทธิ์ในการลดไข้และแก้ปวดของพาราเซตามอลนั้นใกล้เคียงกัน

ขนาดรับประทานสำหรับบรรเทาอาการปวดหัวนั้น ผู้ใหญ่อยู่ที่ 325 ถึง 650 มิลลิกรัม ทุก 4 ถึง 6 ชั่วโมง และห้ามรับประทานเกิน 4000 มิลลิกรัมใน 1 วัน ในประเทศไทยส่วนมากทำในรูปแบบเม็ดละ 500 มิลลิกรัม จึงอาจกล่าวให้เข้าใจง่ายๆว่า ในหนึ่งวันห้ามรับประทานยาพาราเซตามอลเกิน 8 เม็ด เพราะยาพาราเซตามอลมีพิษต่อตับหากรับประทานเกินหรือต่อเนื่องเป็นเวลานาน สำหรับขนาดการใช้สำหรับเด็กอยู่ที่ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/โดส และยาพาราสำหรับเด็กมักอยู่ในรูปแบบยาน้ำ การใช้ไซริงในการป้อนยาให้กับเด็กจะทำให้ได้ขนาดแม่นยำกว่าการใช้ช้อนตวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรใช้ช้อนที่ไม่ใช่ช้วนตวงในการป้อนยา เนื่องจากมีโอกาสที่จะทำให้ได้รับยาเกินขนาดและเกิดพิษต่อตับได้

ข้อดีของยาพาราเซตามอล คือสามารถใช้ยาพาราเซตามอลได้ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้แอสไพริน หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด (ซึ่งไม่ควรใช้ยาแอสไพรินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เนื่องจากแอสไพรินมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด) หรือผู้ป่วยที่มีโรคในระบบทางเดินอาหารส่วนบน (ซึ่งไม่ควรใช้ยาต้านการอักเสบ NSAID ในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนื่องจากผลข้างเคียง คือ ระคายเคืองกระเพาะอาหาร) ยาพาราเซตามอลอยู่ใน category B สามารถผ่านรกได้ ยามีความปลอดภัยในการใช้ในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์เมื่อใช้เป็นระยะเวลาสั้น แต่ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการแพ้ยาพาราเซตามอล

ยากลุ่มแอสไพริน (aspirin)

มีกลไกคือยับยั้งการสังเคราะห์สารพรอสตาแกลนดินเช่นเดียวกันกับในพาราเซตามอล มีฤทธิ์ในการลดไข้และต้านการอักเสบ นอกจากนี้แอสไพรินยังมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดด้วย

ขนาดรับประทานสำหรับบรรเทาอาการปวดหัวนั้น สำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่ 325 ถึง 650 มิลลิกรัมทุก 4 ชั่วโมง และห้ามรับประทานเกิน 4000 มิลลิกรัมต่อวัน เช่นเดียวกันกับพาราเซตามอล และสำหรับเด็กอยู่ที่ 10 ถึง 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/โดส ทุก 4 ชั่วโมงและไม่เกิน 60 ถึง 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/โดส

แอสไพรินอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ จึงควรรับประทานพร้อมกับหรือหลังอาหาร หรือการเลือกเม็ดยาที่มีการเคลือบฟิล์มชนิด enteric-coated (สามารถดูได้จากการระบุบนกล่อง) สามารถช่วยป้องกันการเกิดผลข้างเคียงการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ ไม่ควรใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้แอสไพริน ยาอยู่ใน category D ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ เนื่องจากมีโอกาสทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง เลือดออก ได้

ทั้งยาพาราเซตามอลและแอสไพริน เมื่อรับประทานแล้วควรระวังในการรับประทานยาชนิดอื่นที่อาจเป็นยาสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของพาราเซตามอล หรือแอสไพรินซ้ำซ้อน เช่น ยาสูตรผสมเพื่อบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก ไอ การได้รับยาในปริมาณเกินขนาดอาจส่งผลให้เกิดพิษต่อตับได้ จึงเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังและควรอ่านฉลากยาทุกครั้งว่ายาสูตรผสมมีส่วนประกอบซ้ำซ้อนกับยาอื่นที่รับประทานหรือไม่

ยากลุ่ม NSAID

มีกลไกคือยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนส (cyclooxygenase) โดยเอนไซม์นี้เป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนกรดอะราคิโดนิค (arachidonic acid) เป็นพรอสตาแกลนดิน ที่เป็นสารสื่อกลางตอบสนองการอักเสบและความรู้สึกเจ็บปวด มีข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดตั้งแต่ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง บรรเทาไข้ และการอักเสบทั่วไป

ยาในกลุ่ม NSAID มีด้วยกันหลายตัวยา แต่ที่นิยมใช้ เช่น ไอบูโพรเฟร (Ibuprofen) ขนาดรับประทานในผู้ใหญ่สำหรับบรรเทาอาการปวดศีรษะ คือ 200 ถึง 400 มิลลิกรัม ทุก 4 ถึง 6 ชั่วโมง และไม่รับประทานยาเกิน 1200 มิลลิกรัมในหนึ่งวัน ไม่ให้ใช้ยาไอบูโพรเฟนบรรเทาอาการปวดติดต่อกันเกิน 10 วัน เว้นแต่อยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ อีกชนิดหนึ่งคือยา นาพรอกเซน (naproxen) ขนาดรับประทานสำหรับผู้ใหญ่ คือ 200 มิลลิกรัมทุก 8 ถึง 12 ชั่วโมง และไม่เกิน 600 มิลลิกรัมใน 24 ชั่วโมง ไม่ใช้ยานาพรอกเซนในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยากลุ่ม NSAID อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้จึงควรรับประทานยาพร้อมกับหรือหลังอาหาร ไม่ใช้ยาแอสไพรินร่วมกันกับยากลุ่มนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารได้

การบำบัดนอกเหนือจากการใช้ยา

การใช้เทคนิคเพื่อลดอาการปวดศีรษะนอกเหนือจากการใช้ยา เช่น กระประคบเย็นหรือประคบด้วยน้ำแข็ง จะช่วยลดการความไวของประสาทสัมผัสรับความเจ็บปวดลงได้ การผ่อนคลายสามารถช่วยให้ความเครียดลดลง รวมไปถึงการใช้จิตบำบัดและการฝังเข็ม เป็นต้น

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่