ยา

ความหมาย ของศัพท์ ที่ใช้ในวงการแพทย์แผนไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ความหมาย ของศัพท์ ที่ใช้ในวงการแพทย์แผนไทย

ก่อนที่จะเข้าใจถึงการแพทย์แผนไทยจะต้องทำความเข้าใจถึงคำดั้งเดิมที่ใช้เรียกกันโดยทั่วไป ได้แก่ คำว่า “แพทย์แผนโบราณ” คำว่าโบราณ หมายถึง ของเก่าของดั้งเดิม การแพทย์แผนโบราณจึงหมายถึงการแพทย์ดั้งเดิม แต่ในแง่กฎหมายซึ่งมีมาแต่เดิมและยังใช้อยู่ในปัจจุบันได้ให้คำจำกัดความของการแพทย์แผนโบราณ ว่าหมายถึงการแพทย์ที่เรียนสืบต่อกันมาโดยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความหมายที่แคบมากทำให้ไม่สมมาถนำความรู้สมัยใหม่มาพัฒนาได้ ชาวต่างประเทศมีศัพท์ต่าง ๆ มากมาย และมีคามหมายแตกต่างกันไปทำให้เขาสามารถแยกแยะอะไรได้ชัดเจนกว่า ในที่นี้จะขอใช้หลักเกณฑ์สากลในการให้คำจำกัดความเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถสื่อความหมายกับนานาชาติได้

การแพทย์พื้นบ้าน

a12.gif การแพทย์พื้นบ้าน ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Folk Medicine หมายถึง การดูแลสุขภาพการรักษาโรคเฉพาะในกลุ่มชน โดยที่ยังไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน มักเน้นความเชื่อหรือประสบการณ์เฉพาะท้องถิ่น มีการสืบทอดหลากหลาย และมักถ่ายทอดโดยตรงระหว่างครูกับศิษย์ และเป็นการถ่ายทอดกันในครอบครัว ยังไม่มีระบบแบบแผนการบริการและการเรียนการสอนที่แน่นอน คำว่าการแพทย์พื้นบ้านจึงมีการใช้ได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศใช้เรียกการแพทย์ที่มีในเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการแพร่หลายไปในกลุ่มอื่น ๆ

เวชกรรมชาติพันธุ์

a12.gif เวชกรรมชาติพันธุ์ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Ethnomedicine หมายถึง ความเชื่อและวิธีปฏิบัติที่สัมพันธ์กับโรคภัยไข้เจ็บ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมิได้มีเค้าโครงความคิดมาจากระบบการแพทย์สมัยใหม่อย่างแน่นอน การแพทย์นี้ก็คือการแพทย์พื้นบ้านที่มีความเชื่อและถือปฏิบัติกันมายานานจนกลมกลืนกับวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตเฉพาะพื้นที่จนได้รับการยอมรับเป็นการแพทย์ประจำชนชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงชาติพันธุ์นั้น ๆ

การแพทย์แผนเดิม

a12.gif การแพทย์แผนเดิม ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Traditional Medicine หมายถึง วิธีการดูแลรักษาโรคแบบโบราณ และการรักษาโรคตามวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติต่าง ๆ ที่มีก่อนหน้าการประยุกต์วิทยาศาสตร์เข้ามาใช้บางครั้งภาษาอังกฤษอาจใช้อีกคำคือ Indigineous Medicine เป็นการแพทย์ดั้งเดิม ใช้เรียกการแพทย์ที่เห็นเป็นระบบชัดเจน มีองค์ความรู้ที่สรุปเป็นทฤษฎี มีตำรา มีการให้บริการรวมทั้งมีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ และมีการแพร่กระจายจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จะเห็นได้ว่าอาจเป็นการแพทย์ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยพัฒนามาจากการแพทย์พื้นบ้าน หรือการแพทย์เวชกรรม-ชาติพันธุ์ จนมีเอกลักษณ์เป็นวิถีชิวิตในการดูแลสุขภาพของคนในประเทศนั้น ๆ และมีความเป็นสากลจนสามารถเผยแพร่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ หรือประเทศอื่น ๆ อย่างแพร่หลาย ปัจจุบันทั่วโลกมีการยอมรับการแพทย์ดั้งเดิม เช่น Ayurvedic medicine ของอินเดีย Chinese Medicine ของจีน และยูนานิ (Unani) ของกลุ่มมุสลิม เป็นต้น สำหรับการแพทย์แผนไทยจะจัดเป็น Traditional Medicine หรือเรียกว่า Thai Tradintionsl Medicine ได้หรือไม่ ก็คงต้องย้อนไปพิจาณาสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่