ยา

ความหมาย ของศัพท์ ที่ใช้ในวงการแพทย์แผนไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
Istock 514366159 m

ก่อนที่จะเข้าใจถึงการแพทย์แผนไทยจะต้องทำความเข้าใจถึงคำดั้งเดิมที่ใช้เรียกกันโดยทั่วไป ได้แก่ คำว่า “แพทย์แผนโบราณ” คำว่าโบราณ หมายถึง ของเก่าของดั้งเดิม การแพทย์แผนโบราณจึงหมายถึงการแพทย์ดั้งเดิม แต่ในแง่กฎหมายซึ่งมีมาแต่เดิมและยังใช้อยู่ในปัจจุบันได้ให้คำจำกัดความของการแพทย์แผนโบราณ ว่าหมายถึงการแพทย์ที่เรียนสืบต่อกันมาโดยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความหมายที่แคบมากทำให้ไม่สมมาถนำความรู้สมัยใหม่มาพัฒนาได้ ชาวต่างประเทศมีศัพท์ต่าง ๆ มากมาย และมีคามหมายแตกต่างกันไปทำให้เขาสามารถแยกแยะอะไรได้ชัดเจนกว่า ในที่นี้จะขอใช้หลักเกณฑ์สากลในการให้คำจำกัดความเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถสื่อความหมายกับนานาชาติได้

การแพทย์พื้นบ้าน

a12.gif การแพทย์พื้นบ้าน ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Folk Medicine หมายถึง การดูแลสุขภาพการรักษาโรคเฉพาะในกลุ่มชน โดยที่ยังไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน มักเน้นความเชื่อหรือประสบการณ์เฉพาะท้องถิ่น มีการสืบทอดหลากหลาย และมักถ่ายทอดโดยตรงระหว่างครูกับศิษย์ และเป็นการถ่ายทอดกันในครอบครัว ยังไม่มีระบบแบบแผนการบริการและการเรียนการสอนที่แน่นอน คำว่าการแพทย์พื้นบ้านจึงมีการใช้ได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศใช้เรียกการแพทย์ที่มีในเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการแพร่หลายไปในกลุ่มอื่น ๆ

เวชกรรมชาติพันธุ์

a12.gif เวชกรรมชาติพันธุ์ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Ethnomedicine หมายถึง ความเชื่อและวิธีปฏิบัติที่สัมพันธ์กับโรคภัยไข้เจ็บ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมิได้มีเค้าโครงความคิดมาจากระบบการแพทย์สมัยใหม่อย่างแน่นอน การแพทย์นี้ก็คือการแพทย์พื้นบ้านที่มีความเชื่อและถือปฏิบัติกันมายานานจนกลมกลืนกับวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตเฉพาะพื้นที่จนได้รับการยอมรับเป็นการแพทย์ประจำชนชาติเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงชาติพันธุ์นั้น ๆ

การแพทย์แผนเดิม

a12.gif การแพทย์แผนเดิม ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Traditional Medicine หมายถึง วิธีการดูแลรักษาโรคแบบโบราณ และการรักษาโรคตามวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติต่าง ๆ ที่มีก่อนหน้าการประยุกต์วิทยาศาสตร์เข้ามาใช้บางครั้งภาษาอังกฤษอาจใช้อีกคำคือ Indigineous Medicine เป็นการแพทย์ดั้งเดิม ใช้เรียกการแพทย์ที่เห็นเป็นระบบชัดเจน มีองค์ความรู้ที่สรุปเป็นทฤษฎี มีตำรา มีการให้บริการรวมทั้งมีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ และมีการแพร่กระจายจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จะเห็นได้ว่าอาจเป็นการแพทย์ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยพัฒนามาจากการแพทย์พื้นบ้าน หรือการแพทย์เวชกรรม-ชาติพันธุ์ จนมีเอกลักษณ์เป็นวิถีชิวิตในการดูแลสุขภาพของคนในประเทศนั้น ๆ และมีความเป็นสากลจนสามารถเผยแพร่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ หรือประเทศอื่น ๆ อย่างแพร่หลาย ปัจจุบันทั่วโลกมีการยอมรับการแพทย์ดั้งเดิม เช่น Ayurvedic medicine ของอินเดีย Chinese Medicine ของจีน และยูนานิ (Unani) ของกลุ่มมุสลิม เป็นต้น สำหรับการแพทย์แผนไทยจะจัดเป็น Traditional Medicine หรือเรียกว่า Thai Tradintionsl Medicine ได้หรือไม่ ก็คงต้องย้อนไปพิจาณาสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่