ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)
ขูดหินปูน + ขัดฟลูออไรด์
ฟอกฟันด้วยเลเซอร์
รีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น + ตรวจสุขภาพฟัน
รีเทนเนอร์แบบใส 1 คู่ + ตรวจสุขภาพฟัน
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น + ตรวจสุขภาพฟัน
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 คู่ + ตรวจสุขภาพฟัน
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น + ตรวจสุขภาพฟัน
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) + ขูดหินปูนและขัดฟลูออไรด์
ฟอกสีฟันด้วยแสงสีฟัาที่คลินิก (Cool Light)
จัดฟันแบบโลหะ ยางสี
จัดฟันเซรามิกใสระบบดมอนคิว (Damon Q) + รีเทนเนอร์ใส 1 ชุด + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุด
วีเนียร์ เซรามิก
ฟอกฟันด้วยเทคโนโลยี ZOOM
รากฟันเทียม Nobel Biocare Replace
ครอบฟันเซรามิก eMax
เซรามิกวีเนียร์ eMax
ฟอกฟันด้วยเทคโนโลยี ZOOM สำหรับ 2 ท่าน (ท่านละ 7,900.-)
จัดฟันโลหะ
รีเทนเนอร์ แบบลวด (ราคาคู่ละ)