ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

กระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณทิต และหลักสูตรสัตวศาสตรบัณฑิต มีดังนี้

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
กระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณทิต และหลักสูตรสัตวศาสตรบัณฑิต มีดังนี้

9.1 ผู้มีคุณสมบัติตามที่ กสพท. กำหนด สมัครสอบ ชำระเงินเข้าสอบวิชาเฉพาะกับ กสพท. และสมัครสอบ ชำระเงิน และเข้าสอบวิชาสามัญ กับ สทศ. ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่กำหนด

9.2 ผู้สมัครที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 ต้องเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ตามข้อกำหนดของ สทศ.และต้องได้คะแนนรวม 5 กลุ่มสาระวิชา (ตามตารางในข้อ 8) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

9.3 กสพท. จะนำคะแนนสอบวิชาเฉพาะรวมกับคะแนนสอบวิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย สทศ. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ เพื่อตัดสินและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในคณะ/สถาบันที่ได้รับคัดเลือก

9.4 คณะ/สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตร-บัณฑิต หรือหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรสัตวแพทย-ศาสตร์บัณฑิตตามคณะ/สถาบันที่ได้รับคัดเลือก

9.5 เมื่อประกาศคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 แล้ว ผู้ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษา แม้จะสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพและ/หรือได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว

9.6 กสพท. ส่งชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไปเข้าร่วมกระบวนการClearing House

9.7 เมื่อได้รับรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์จากระบบ ClearingHouseแล้ว สอท. จะส่งไปตัดชื่อที่ระบบ Central Admissions ต่อไป

9.8 ผู้สมัครที่มีลักษณะตามข้อ 9.8.1-9.8.5 ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับคัดเลือก ถึงแม้ว่าจะได้รับการส่งเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษาของสถาบันนั้น ๆ หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้

9.8.1 ปฏิบัติไม่ครบขั้นตอนที่กำหนด

9.8.2 เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับที่อัพโหลด

9.8.3 ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศฯ

9.8.4 ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล

9.8.5 กรณีไม่สมควรอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 9.8.1-9.8.4 ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการ กสพท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่