ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

พระราชบิดาแห่งแพทย์ไทย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
พระราชบิดาแห่งแพทย์ไทย

“อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ    แพทย์ที่ดีจะไม่ร่ำรวย        แต่ก็ไม่อดตาย

ถ้าใครอยากร่ำรวย            ก็ควรเป็นอย่างอื่นไม่ใช่แพทย์

อาชีพแพทย์นั้นจำต้องยึดมั่นในอุดมคติ          เมตตากรุณาคุณ”

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง

       ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์       เป็นกิจที่หนึ่ง

     ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ          จะตกแก่ท่านเอง

  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ          ไว้ให้บริสุทธิ์”

 

พระอนุศาสน์ของสมเด็จพระบรมราชชนก

สมเด็จพระมหิลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทย

จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (พระราชสมภพ  1 มกราคม  พ.ศ. 2435 -  สวรรคต  24  กันยายน พ.ศ.  2472)  เป็นพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีคุณูปการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประชาชนโดยทั่วไปมักคุ้นเคยกับพระนามว่า “กรมหลวงสงขลานครินทร์”หรือ ”พระราชบิดา” และบางครั้งก็ปรากฏพระนามว่า “เจ้าฟ้าทหารเรือ”และ “พระประทีปแห่งการอนุรักษ์สัตว์น้ำของไทย”ส่วนชาวต่างประเทศเรียกพระนามว่า “เจ้าฟ้ามหิดล”

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงอุทิศพระองค์ ทรงมีพระเมตตาปราณีต่อพสกนิกรของพระองค์ ทรงพระตลาดเป็นอย่างยิ่งว่าสุขภาพของคนไทยเป็นเรื่องสำคัญและต้องการได้รับการแก้ไข  ทรงเล็งเห็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอย่างดี ทรงมีพระราชหฤทัยอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้น

พระองค์ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อทรงทำนุบำรุงโรงเรียนราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราชให้ทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศ โดยส่งแพทย์ พยาบาล ไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

การสร้างอาคารเรียนกับหอพักผู้ป่วยบริเวณโรงพยาบาลศิริราช

ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ในการเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ให้มาช่วยเหลือการแพทย์ของไทยเป็นการวางรากฐานให้การแพทย์ของไทยเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศในปัจจุบัน

ผู้ให้กำเนิดวิชาแพทย์กับคำปฏิญาณอันเป็นจริยธรรมของแพทย์

Hipocatesผู้ให้กำเนิดวิชาแพทย์ หรือ “บิดาแห่งการแพทย์ตะวันตก” (The  father  of  Medicine) ฮิปโปเครติส กำเนิดขึ้นประมาณ  460  ปีก่อนคริสต์ศักราช (ประมาณ พ.ศ. 83)  เป็นชาวกรีกโดยกำเนิด เนื่องจากเกิดที่เกาะคอส (Island  of Cos  หรือ Kos) แห่งกรีก ซึ่งเป็นเกาะอยู่นอกชายฝั่งทะเลเอเจียน (Aegean  sea) ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ผู้ให้กำเนิดวิชาแพทย์”

ซึ่งเป็นแพทย์คนแรกที่ได้ศึกษาค้นคว้า  นำวิธีการรักษาโรคแบบใหม่มาเผยแพร่ และมาใช้กับคนไข้ที่มารับการรักษาจากเขา และเป็นคนแรกที่ได้ปฏิรูปวงการแพทย์ด้วย

การปฎิรูปไม่นำการรักษาแบบ ที่เป็นการรักษาด้วยหมอพระมาใช้อย่างสิ้นเชิงโดยได้นำวิธีการรักษาแบบใหม่มาใช้ คือ วินิจฉัยถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคก่อนแล้วจึงนำการรักษาซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้

 

ฮิปโปเครตีสได้รับการยกย่องและเป็นผู้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการแพทย์ไวมากกว่า 70 ชิ้นงาน และได้ทำคุณและประโยชน์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังเป็นคนแรกที่ทำระเบียบบันทึกอาการและประวัติของคนไข้ วางกฎเกณฑ์วิธีการปฏิบัติตนของแพทย์กับคนไข้ ซึ่งยังคงถือปฏิบัติกันอยู่ถึงปัจจุบัน และอีกหนึ่งอย่างก็คือ

“คําปฏิญาณอันเป็นจริยธรรมของแพทย์” ซึ่งเรียกว่า “Hippocratic Oath”  ที่ฮิปโปเครติสได้บัญญัติขึ้นเพื่อให้แพทย์ลูกศิษย์ของเขาได้ประพฤติปฏิบัติและเป็นคำกล่าวสัตย์สาบานก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพแพทย์ ซึ่งฮิปโปเครติสเองได้เคยกล่าวไว้ต่อหน้าเทพเจ้าแอสเคลปิอุส (Asclepius) ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งการแพทย์ของกรีกเช่นกัน ซึ่งคําปฏิญาณนี้ บรรดานักศึกษาแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต จากสถาบันการแพทย์เกือบทั่วโลกยังคงกล่าวคำปฏิญาณนี้ ในวันรับปริญญาตลอดมาจนทุกวันนี้

ข้าขอสาบานต่ออะพอลโล  เทพแห่งแพทย์ ‘เอสคิวเลเหียส,  ไฮจีเอีย, แพนาซีอา และทวยเทพทั้งมวล ได้โปรดเป็นพยานว่าข้าจะปฏิบัติงานด้วยพลังความสามารถและดุลพินิจทั้งมวลที่มีให้สมดังสัตย์สาบานและสัญญาต่อทวยเทพ

เทิดทูนบูชาผู้สอนถ้าเทียบบิดรมารดา ชีวิตนี้พลีเป็นหุ้นส่วนกับท่านนั้น หากท่านขาดแคลนเงินทอง ถ้าพร้อมจะแบ่งปันผลที่มี และถือว่าทายาทของท่านดุจพี่น้องร่วมสายธารโลหิตฝ่ายบุรุษ ทรัพย์ความรู้หากเขาประสงค์จะได้รับ โดยไม่คิดค่าจ้าง ขอให้สัตย์ต่อทวยเทพ จะแบ่งปันความรอบรู้ พร่ำสอนสั่งชี้แนะวิธีปฏิบัติและความรู้อื่นที่ข้ามีด้วยวาจา เฉพาะต่อบุตรของค่ายและบุตรของผู้สอนสั่งและทุกผู้ทุกคนผู้ที่ให้สัตย์สาบานนี้และให้สัญญาต่อทวยเทพ มิใช่ผู้อื่นนอกจากนี้

ถ้าจะให้การดูแลเชิงโภชนาการต่อผู้ป่วยด้วยพลังความสามารถและดุลพินิจทั้งมวลที่มี ถ้าจะดูแลผู้ป่วยให้รอดพ้นภยันอันตรายและความขายยุติธรรม

ข้าจะไม่ให้ยาคร่าชีวิตผู้ใด แม้เขาจะร้องขอ และจะไปให้คำแนะนำในทำนองนั้น ในทำนองเดียวกัน ถ้าจะไม่ให้ยาขับคันต่อสตรี

ข้าจักครองชีวิตและศิลปวิทยาในทำนองบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์

ถ้าจักไม่ใช้มีด แม้ต่อผู้เจ็บปวดทรมานจากก้อนหิน แต่จะใช้มีดเพื่อดึงหินจากผู้เจ็บปวดนั้น

บ้านหลังใดที่ข้าไปเยี่ยมเยียน จะทำเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยไข้โดยไม่มีเจตนาจงใจไร้ความอยุติธรรม โดยเฉพาะในสัมพันธ์ทางเพศ ต่อบุรุษหรือสตรี ผู้ป่วยนั้นจะเป็นเสรีชนหรือทาส

สิ่งใดที่ข้าได้พบเห็นเรื่องราวใดที่ข้าได้ยินในขณะการบำบัดรักษาหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับการรักษา เรื่องราวของชีวิตมนุษย์ที่ไม่สมควรจะแพร่กระจาย ถ้าจะเก็บไว้ในใจตน เก็บซ่อนไว้ประหนึ่งเรื่องน่าอายที่ไม่บังควรกล่าวออกมา

หากข้าปฏิบัติตามสัตย์สาบาน ไม่ได้ละเมิดฝ่าฝืน ขอให้ประสบแต่ชีวิตและศิลปะดีงาม ได้รับเกียรติการยกย่องในหมู่เพื่อนมนุษย์ตราบสิ้นอายุขัย แต่ถ้าข้าตระบัดสัตย์ หรือให้คำสาบานเป็นเท็จ ทางตรงกันข้ามกับเกิดต่อชีวิตข้า”

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่