โรคเบาหวาน

การคำนวณความต้องการสารอาหาร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การคำนวณความต้องการสารอาหาร

 10.4.1 การคำนวณหาความต้องการสารอาหารของผู้ป่วย

ความต้องการพลังงานและสารอาหาร เป็นเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งในการรักษาโรคเบาหวาน โดยต้องพยายามทำให้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ควรเป็น (ideal body weight) ซึ่งหมายถึง การควบคุมปริมาณพลังงานที่ผู้ป่วยควรได้รับในแต่ละวัน การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นการช่วยให้ glucose tolerance กลับคืนสูงปกติหรือดีขึ้น และโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น หลอดเลือดแข็งเนื่องจากความอ้วนจะไม่น้อยลง ซึ่งพลังงานที่ผู้ป่วยควรได้รับจะแตกต่างกันตามน้ำหนัก โครงสร้างของร่างกายและการใช้พลังงานของผู้ป่วยแต่ละคน การกำหนดพลังงานสามารถทำได้ดังแสดงวิธีการคำนวณในบทที่ 4 เพื่อคำนวณหาน้ำหนักมาตรฐานที่ควรเป็น (ideal body weight) นอกจากนั้นยังสามารถคำนวณได้โดยวิธีการหาค่าความต้องการพลังงานของผู้ป่วย (assessment of basal energy requirement) โดย

10.4.1.1 คำนวณหาความต้องการพลังงานพื้นฐานต่อวัน (basal energy expenditure ; BEE)

การคำนวณหาความต้องการพลังงานพื้นฐานต่อวันของผู้ป่วย สามารถคำนวณจากสมการของ Harris-Benedict (Harris-Benedict equation) ที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443) โดยนักวิจัย 2 ท่าน คือ J.A. Harris และ F.G. Benedict (Nelms, 2011) ซึ่งอาศัยปัจจัยต่างๆ ของผู้ป่วย ได้แก่ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง และอายุ นอกจากนี้กิจกรรม และความต้องการพลังงานตามความเครียดทางเมแทบอลิกมีส่วนในความต้องการของพลังงานทั้งหมดต่อวัน สูตรที่ใช้ในการคำนวณ คือ

10.4.1.2 คำนวณหาค่าความต้องการพลังงานรวม (total energy expenditure ; TEE)

การคำนวณหาค่าความต้องการพลังงานรวม เป็นการปรับความต้องการพลังงานเพิ่มเติมตามสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย (Watanakitkrileart, 2010) ซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า BEE มาหาความต้องการพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยรวมกับผลของพลังงานในการทำกิจกรรม (activity factor) ดังแสดงในตารางที่ 10.1 และลักษณะอาการบาดเจ็บ (injury factor or stress factor) สามารถแบ่งได้ตามตารางที่ 10.2 สูตรที่ใช้ในการทำคำนวณ คือ

10.4.2 การคำนวณหาความต้องการสารอาหารของคนปกติ

ในการบริโภคอาหารนั้น การที่ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไป จะทำให้เกิดการสะสมในรูปไขมันและเกิดโรคอ้วน จึงได้มีการกำหนดความต้องการพลังงานที่ควรได้รับประจำวันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และระดับของกิจกรรมการใช้พลังงานของร่างกาย ซึ่งการกำหนดพลังงานตามระดับการใช้พลังงานได้จากการประมาณความต้องการพลังงาน (estimated energy requirement; EER) โดยแบ่งกลุ่มเป็น ระยะพักผ่อน ทำงานเบามาก ทำงานเบา ทำงานหนักปานกลาง และทำงานหนัก ตามสูตรการคำนวณที่แยกตามชาย และหญิงที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไป (Schiff, 2011; Wardlaw and Smith, 2011) ดังนี้

 หมายเหตุ : อายุ แสดง ตัวเลขจำนวนปีของอายุแต่ละบุคคล

                  กิจกรรมที่ทำให้แต่ละวันโดยประมาณ แยกตามกิจกรรมตามตารางที่ 10.3

                  น้ำหนัก แสดง ตัวเลขน้ำหนักของแต่ละบุคคลหน่วยเป็นกิโลกรัม

                  ส่วนสูง แสดง ตัวเลขส่วนสูงของแต่ละบุคคลหน่วยเป็นเมตร

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่