บกพร่องทางการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทระบบการรับกิจกรรม: คุณสมบัติทั่วไป

1.ระบบมหิดลรับตรง: เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในปีการศึกษา 2558 โควตาวิทยาเขต, พื้นที่และโครงการพิเศษ ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ชั้นม.ปลายมากกว่า 3.00

ประเภทระบบการรับกิจกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ

ระบบมหิดลรับตรง: ตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลระบบมหิดลรับตรง(ฃมหิดลเพื่อชาวชนบทโควตาวิทยาเขต พื้นที่และโครงการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปีการศึกษา 2559

จำนวนรับ 12 คน

การสมัครสอบระบบมหิดลรับตรงWebsite มหาวิทยาลัยมหิดล www.mahidol.ac.th/directadmiss... ถึง 30 กันยายน 2558

  • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ระบบมหิดลรับตรง700.00 บาท

วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

วิชาที่สอบ คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยาภาษาอังกฤษภาษาไทย และสังคมศึกษา /เป็นข้อสอบของมหาวิทยาลัยมหิดล) แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 และคะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามลำดับคะแนนรวม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย8 ธันวาคม 2558

ส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์และหลักฐานการสมัครสอบแต่ถึง 11 ธันวาคม 2558

ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์14-24 ธันวาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา30 ธันวาคม 2558

ส่งผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในเดือนมิถุนายน 2559

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่4-9 มกราคม 2559

กระบวนการClearing house ของ สอท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารวมทุกระบบ9 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แจ้งอีกครั้ง

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยมหิดล15 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ: กำหนดการดำเนินงานต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกรุณาติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัดด้วย

  1. ระบบมหิดลรับตรงพิเศษวงเล็บวิธีพิเศษโดยคณะ

คุณสมบัติทั่วไป:

  •  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2558 จากทั่วประเทศหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคมพ. ศ. 2559
  • มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร
  • ชั้นม.ปลายมากกว่า 3.5

คุณสมบัติเฉพาะ : จะต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL การสอบแบบ IBT (Internet based Test)≥80 คะแนน หรือ PBT(Paper based test )≥550 หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules) ≥ 6.5 ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 1 ปีหรือเป็นผลการสอบภายในเดือนธันวาคม 2558 เป็นส่วนประกอบการพิจารณาด้วย

จำนวนรับ 20 คน

การสมัครสอบ

ระบบมหิดลรับตรงพิเศษ (วิธีพิเศษ โดยคณะฯ) สมัคร Online

Website คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี www2.ra.mahidol.ac.th/education/

1-30 กันยายน 2558

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ระบบมหิดลรับตรงพิเศษ (วิธีพิเศษ โดยคณะฯ) 2000.00 บาท

วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

วิชาที่สอบ สอบ 4 วิชา ข้อสอบทุกวิชา เป็นภาษาอังกฤษได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกาว่า

ร้อยละ 30 และคะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

8 ธันวาคม 2558

ส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์ และหลักฐานการสมัคร

สอบ 8-11 ธันวาคม 2558

ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายสอบ

สัมภาษณ์ 14-24 ธันวาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 30 ธันวาคม 2558

ส่งผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายในเดือนกรกฎาคม 2559

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 4-9 มกราคม 2559

กระบวนการ Clearing house ของ สอท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารวมทุกระบบ 9 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แจ้งอีกครั้ง

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยมหิดล 15 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ : กำหนดการดำเนินงานต่าง, อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม เหมาะสม กรุณาติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัดด้วย

3.ระบบรับตรง กสพท :

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ หลักสูตร อื่นเทียบเท่าซึ่งรับรองโดยาระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2558 และคาดว่าจะจบการศึกษา ก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 และทีกำหนดตามประกาศ กสพท.ฉบับที่ 1 ลว. 6 กรกฎาคม2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2559

จำนวนรับ 148 คน

การสมัครสอบ

ระบบรับตรง กสพท. Website กสพท.www9.si.mahidol.ac.th

1-31 สิงหาคม 2558

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ระบบรับตรง กสพท. 750.00 บาท

วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 (วิชาเฉพาะ) และสอบ

7 วิชาสามัญ ของ สทศ. ตามเวลาที่ สทศ. กำหนด

วิชาที่สอบ สอบวิชาเฉพาะกสพท. ทดสอบศักยภาพการเรียนรู้

ความสามารถในการจับใจความ คิด วิเคราะห์ ลังเคราะห์ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการประเมิน แนวคิดทางจริยธรรม และ สอบวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ. ตามวันที่

สทศ. กำหนด (วิชาสอบตามที่ กสพท. ประกาศ) สัดส่วน น้ำหนักคะแนน

ตามที่ กสพท. ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

ชื่อผู้มีสิทธิ์ศัภาษณ์ ตรวจร่างกาย

รอบที่ 1 : 11 มีนาคม 2559

รอบที่ 2 : 24 มีนาคม 2559 (ถ้ามี)

ส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์ และหลักฐานการสมัครสอบ

ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 1 : 12-18 มีนาคม 2559

รอบที่ 2 : 25-31 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

รอบที 1 : 24 มีนาคม 2559

รอบที่ 2 : 4 เมษายน 2569 (ถ้ามี)

ส่งผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายในเดือนมิถุนายน 2559

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ แจ้งอีกครั้ง

กระบวนการ Clearing house ของ สอท. 26-29 เมษายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารวมทุกระบบ 9 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แจ้งอีกครั้ง

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยมหิดล 15 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ : กำหนดการดำเนินงานต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสมกรุณาติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัดด้วย ข้อความเหล่านี้ข้างต้นคือการรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559 ที่ผู้เขียนได้นำมาเป็นแนวทาง ในการศึกษาหาข้อมูลและเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในอนาคตว่าจะ เลือกเข้าสถาบันใดและเพื่อการเตรียมพร้อมเรื่องวันเวลา ให้กับน้อง ๆ ได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการเป็นนักศึกษา และเป็นตัว แพทย์ ทั้งนี้น้อง ๆ ท่านใดอยากได้ข้อมูลเพี่มเเติมสามารถเข้าไปชมได้ที่

http://med.mahidol.ac.th/th/education/admissionth จะมีรายละเอียด

เพิ่มเติมอีกหลายอย่าง เช่นหลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบบรับตรงโดยคณะฯ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติน้อง ๆ ก็ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลปฏิบัติได้ที่เวีบไซต์ที่กล่าวข้างต้น

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่