การดูแลผู้สูงอายุ

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมผู้สูงอายุ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 363,481 คน

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมผู้สูงอายุ

ในแต่ละปี ผู้สูงอายุหลายแสนคนถูกทำร้าย เพิกเฉย และถูกเอาเปรียบ ซึ่งเรียกว่าการทารุณกรรมผู้สูงอายุ ได้แก่ การกระทำโดยรู้ตัว ตั้งใจ หรือเพิกเฉยของผู้ให้การดูแล หรือใครก็ตามที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใหญ่ที่อ่อนแอ ส่วนใหญ่แล้วผู้ถูกกระทำมักมีอายุมาก อ่อนแอ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และต้องพึ่งพาผู้อื่นสำหรับการทำกิจวัตรพื้นฐาน

 

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

การทารุณกรรมผู้สูงอายุสามารถทำให้เกิดบาดแผลทางกาย อารมณ์ และการเงินอย่างถาวรแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งอาจสูญเสียสุขภาพ เงินทอง และชีวิตเนื่องจากการกระทำหรือการเพิกเฉยของสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ผู้ให้การดูแล ผู้กระทำ หรือ "ผู้ได้รับความไว้วางใจ" คนอื่น ๆ

 

อะไรคือปัญหาทางกฎหมายในการทำทารุณกรรมผู้สูงอายุ ?

สภานิติบัญญัติใน 50 รัฐ ได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา นิยามของคำดังกล่าวอาจมีความหลากหลายในแต่ละรัฐ แต่หากนิยามโดยกว้าง ๆ แล้ว การทารุณกรรม หมายถึง

-การทำร้ายทางร่างกาย ทางเพศ และทางอารมณ์

-การเพิกเฉย

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

-การเอาเปรียบ

-การละทิ้ง

-การละเลย

 

ในหลายกรณี การทารุณกรรมผู้สูงอายุเป็นอาชญากรรม อ้างอิงจากประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายลักษณะอาญาในแต่ละรัฐ ผู้กระทำอาจถูกจับ ปรับ และถูกพิพากษาว่ามีความผิด สำหรับการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการทารุณกรรมผู้สูงอายุที่หลากหลาย กฎเหล่านี้หลายข้อปกป้องประชาชนโดยทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้ถูกกระทำ ตัวอย่างเช่น กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม การทำร้าย ข่มขืน และทารุณทางเพศก็ปกป้องผู้สูงอายุเช่นกัน แม้จะไม่ได้กล่าวไว้อย่างจำเพาะในตัวบทกฎหมายก็ตาม

 

ทำไมจึงมีกฎหมายอาญาที่มีความจำเพาะ ?

ผู้สูงอายุหลายรายมีความเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมมากกว่า เนื่องจากการแยกตัว ความสามารถที่ถดถอย ความชรา การเคลื่อนไหวที่จำกัด และภาวะสมองเสื่อม รายได้ที่ต่ำ สุขภาพที่แย่ การว่างงานหรือการเกษียณอายุ การบาดเจ็บก่อนหน้านี้ และการขาดการสนับสนุนทางสังคม ทั้งหมดนี้บ่งชี้ถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลที่ไม่ดี

รัฐตอบสนองต่อเรื่องนี้โดยการออกกฎหมายอาญาเพื่อปกป้องผู้สูงอายุที่อาจตกเป็นเหยื่อในสถานการณ์เหล่านี้โดยเฉพาะ

 

ตัวอย่างเช่น ที่แคลิฟอร์เนียมีกฎหมายเรื่องการคุกคามทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ อ้างอิงจากศูนย์การทารุณกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ การคุกคามทางการเงินหรือการโกงเงินจัดเป็นการใช้เงินทุน อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินของผู้สูงอายุอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย

ตัวอย่างของการคุกคามทางการเงิน รวมถึง

-การนำเช็คของผู้สูงอายุไปขึ้นเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

-การปลอมลายเซ็นผู้สูงอายุ

-การใช้เงินหรือทรัพย์สินของผู้สูงอายุอย่างไม่เหมาะสมหรือการขโมย

-การหลอกลวงหรือชักจูงให้ผู้สูงอายุให้ลงนามในเอกสาร (เช่น สัญญาหรือการแสดงเจตจำนง)

-การใช้อำนาจของผู้ปกป้องหรืออำนาจทางกฎหมายอย่างไม่เหมาะสม

 

ความผิดทางอาญาของการขโมยหรือการยักยอกเงินจัดเป็นความผิดทางอาญาพิเศษในแคลิฟอร์เนีย หากกระทำตาอผู้สูงอายุ ยังมีกฎหมายแยกสำหรับผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ดูแลและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลด้วย

 

ผู้สูงอายุจะป้องกันตนเองจากการถูกทารุณกรรมได้อย่างไร ?

 

คำสั่งให้งดเว้นการกระทำมักถูกใช้เพื่อปกป้องผู้สูงอายุจากการทารุณกรรมที่เป็นอยู่หรือป้องกันไม่ให้เกิดการทารุณกรรมในอนาคต โดยทั่วไปแล้ว คำสั่งงดเว้นการกระทำให้การปกป้องที่หลากหลาย ซึ่งสามารถร้องขอให้ผู้ที่ถูกสั่งงดเว้นอยู่ให้ห่าง ไม่ติดต่อ และไม่ทำร้ายผู้ที่ได้รับการปกป้อง คำสั่งงดเว้นนี้สามารถออกได้ทั้งจากศาลแพ่งและศาลอาญา

ในหลายรัฐ มีคำสั่งงดเว้นหลายชนิดที่อาจปกป้องผู้สูงอายุจากการถูกทารุณกรรมได้

 

คำสั่งงดเว้นการทารุณกรรมผู้สูงอายุ

ในแคลิฟอร์เนีย ผู้มีคุณสมบัติในการได้รับการปก

ป้องจากคำสั่งดังกล่าวจะต้องมีอายุมากกว่า 65 ปี และเป็นเหยื่อของการทารุณกรรม สำหรับจุดประสงค์ของคำสั่ง ประเภทของการทารุณกรรมต้องเป็นหนึ่งในลักษณะต่อไปนี้ ทางร่างกาย การเงิน วาจา ทางเพศ การเพิกเฉย ละทิ้ง ลักพาตัว โดดเดี่ยว หรือการขาดผู้ดูแล ผู้ที่ถูกสั่งงดเว้นอาจเป็นใครก็ได้ ตั้งแต่คนแปลกหน้า ผู้ให้การดูแล เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว หากไม่มีคุณสมบัติสำหรับคำสั่งข้อนี้ ก็ยังอาจมีคำสั่งงดเว้นอื่น ๆ ที่เป็นตัวเลือกอยู่

 

คำสั่งงดเว้นสำหรับความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้การปกป้องแก่ใครก็ตามที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่ถูกสั่งงดเว้น คุณสมบัติของความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงสมาชิกในครอบครัว คู่ครองปัจจุบัน หรือพ่อแม่และลูก

 

คำสั่งคุ้มครอง: ในการกระทำทางอาชญากรรมต่อใครก็ตามที่ไม่ใช่การทารุณกรรมผู้สูงอายุ คำสั่งดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อปกป้องเหยื่อ

 

อะไรเป็นคุณสมบัติของคดีความทางแพ่ง ?

คดีความทางแพ่งเป็นปัญหาทางกฎหมายอีกอย่างของการทารุณกรรมผู้สูงอายุ โดยคดีความดังกล่าวอาจกล่าวหาเรื่องการหลอกลวง การทารุณกรรมผู้สูงอายุ หรือการทำให้เสียชีวิต ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากผู้ยื่นฟ้องคดีดังกล่าวชนะความ ก็อาจได้รับการชดเชยทางการเงิน เช่น ค่าเสียหาย หรือค่าทนาย

 ไม่ว่าจะเป็นการทารุณกรรมประเภทใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือรีบขอความช่วยเหลือทันที หากคุณรู้สึกว่าคุณหรือคนที่รู้จักตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมผู้สูงอายุ โปรดติดต่อ Laura’s house ที่หมายเลข (866)498-1511

อดัม ดอจด์ ผู้อำนวยการของ Laura’s house ให้การสนับสนุนและการศึกษาแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมที่กำลังหาข้อมูล การชี้นำ และความช่วยเหลือในเรื่องกระบวนการของคำสั่งงดเว้นและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง Laura’s house เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทางสังคม มุมมอง และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการทารุณกรรม การให้บริการทางกฎหมาย และยังเป็นแหล่งพักพิงฉุกเฉินและทรัพยากรชุมชนทั้งในภาษาอังกฤษและสเปน ให้แก่เหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวและการทำทารุณกรรมผู้สูงอายุ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่