ตัวอย่างขั้นตอนการคำนวณและจัดอาหารเพิ่มพลังงาน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 29, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที

              แพทย์กำหนดให้นางสาวนารี ส่วนสูง 160 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัม ได้รับอาหารธรรมดาเพิ่มพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรีต่อวัน โปรตีน 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวัน คาร์โบไฮเดรต ต่อ ไขมัน คิดเป็นอัตราส่วน 2 : 1 ของพลังงานที่ต้องการต่อวัน ให้คำนวณหาปริมาณสารอาหารที่นางสาวนารี ต้องได้รับใน 1 วัน และกำหนดสัดส่วนอาหารที่ควรได้รับโดยใช้ตารางแลกเปลี่ยน

ขั้นที่  1  การกระจายสัดส่วนพลังงานที่ควรได้รับ โจทย์กำหนดให้ โปรตีน 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวัน คาร์โบไฮเดรต ต่อไขมัน คิดเป็นอัตราส่วน 2: 1

              1)    คำนวณหาโปรตีน 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวัน

                                      45 x 1.5  =  67.5  กรัมต่อวัน

              2)    แปลงหน่วยกรัมของโปรตีนเป็นกิโลแคลอรี

                                      67.5 x 4  =  270  กิโลแคลอรีต่อวัน

              3)    นำพลังงานที่ต้องการต่อวันมาลบกับพลังงานจากโปรตีน

                                      2,000- 270  =  1,730  กิโลแคลอรีต่อวัน

              4)    หาอัตราส่วนคาร์โบไฮเดรต ต่อ ไขมัน ในอัตราส่วน 2 : 1 ของพลังงานที่ต้องการต่อวัน

                                      พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต  2  ส่วนจาก  3 ส่วน

                                                        

                                      พลังงานจากไขมัน  1 ส่วน จาก 3 ส่วน

                                                        

หมายเหตุ  การตรวจสอบความถูกต้อง พลังงานจากโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน รวมกันต้องเท่ากับ 2,000 กิโลแคลอรีต่อวัน (270 + 1,153 + 577 = 2,000)

ขั้นที่  2  การคำนวณหาปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการต่อวัน

ขั้นที่  3 การกำหนดปริมาณอาหารที่คำนวณได้ โดยใช้รายการอาหารแลกเปลี่ยน (ตารางที่ 8.2)

ตารางที่  8.2   การคำนวณกำหนดส่วนอาหารสำหรับพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรต วันละ 288 กรัม

                     โปรตีน วันละ 68 กรัม และไขมัน วันละ 64 กรัม

หมายเหตุ  :    สารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  ไม่เกิน 3 กรัม (คาร์โบไฮเดรต = 285 – 293 โปรตีน = 65-71 และไขมัน = 61-67 กรัม)

                     พลังงานรวมทั้งหมด ไม่เกิน 30 กิโลแคลอรี (1,970 – 2,030 กิโลแคลอรี)

ขั้นที่  4  การแบ่งส่วนอาหารที่คำนวณไว้ทั้งวันเป็นมื้อ นำสัดส่วนอาหารที่ได้จากตารางที่ 8.2  มากำหนดมื้ออาหารเป็น 5 มื้อ ดังแสดงในตารางที่ 8.3

ตารางที่  8.3  ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนของอาหารเป็นมื้อสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงาน 2,017.5 กิโลแคลอรี

ขั้นที่  5  กำหนดรายการอาหารที่คำนวณได้ เนื่องจากเป็นผู้มีจำเป็นต้องเพิ่มพลังงานซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารปริมาณน้อย ดังนั้นควรแยกจัดอาหารออกเป็นหลายๆ มื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยสารมารถรับประทานได้หมดในแต่ละมื้อ และในการจัดรายการอาหารควรเลือกอาหารที่มีปริมาณน้อย แต่ให้พลังงานมาก อาจเน้นอาหารปรุงรสที่ต้องใช้เครื่องปรุงที่มีกะทิ หรือน้ำตาล และเลือกอาหารประเภททอด ดังตัวอย่างในตารางที่ 8.4 และ 8.5

ตารางที่  8.4   ตัวอย่างรายการอาหาร  พลังงาน 2,017.5 กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรต 287 กรัม โปรตีน 67 กรัม ไขมัน 62.5 กรัม

ตารางที่  8.5   สัดส่วนและปริมาณอาหารในรายการอาหารพลังงาน 2,017.5 กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรต 287 กรัม

                     โปรตีน 67 กรัม ไขมัน 62.5 กรัม

ตารางที่  8.5   สัดส่วนและปริมาณอาหารในรายการอาหารพลังงาน 2,017.5 กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรต 287 กรัม โปรตีน 67 กรัม ไขมัน 65 กรัม (ต่อ)

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่