การตั้งครรภ์

ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ โรคฮาชิโมโตะ และการตั้งครรภ์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ โรคฮาชิโมโตะ และการตั้งครรภ์

ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำระหว่างการตั้งครรภ์สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในแม่และทารกได้ ดังนั้น การวินิจฉัยและการรักษาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น

แนวทางการปฏิบัติเรื่องการวินิจฉัยและการรักษาโรคไทรอยด์ ระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอดของสมาคมไทรอยด์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2011 ได้ระบุขอบบนของค่ามาตรฐานของระดับ Thyroid stimulating Hormone (TSH) ในผู้หญิงที่ไม่ตั้งครรภ์อยู่ที่ประมาณ 4.0 mIU/L แต่คู่มือนี้ได้แนะนำให้ขอบบนของค่ามาตรฐานระหว่างการตั้งครรภ์อยู่ที่ประมาณ 2.5-3.0 mIU/L โดยได้แนะนำต่อว่า หากห้องปฏิบัติการที่ตรวจนั้นไม่มีค่ามาตรฐานระหว่างแต่ละไตรมาสของการตั้งครรภ์ของตนเอง ควรอ้างอิงค่ามาตรฐาน ดังต่อไปนี้

  • ไตรมาสที่ 1 : 0.1-2.5 mIU/L
  • ไตรมาสที่ 2 : 0.2-3.0 mIU/L
  • ไตรมาสที่ 3 : 0.3-3.0 mIU/L

ในหญิงตั้งครรภ์ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ คือ การที่มีระดับ TSH มากกว่า 2.5 mIU/L ร่วมกันมีระดับ Free Thyroxine (Free T4) ที่ลดลง หากมีระดับ free T4 ปกติ แต่มีระดับ TSH มากกว่า 10.0 mIU/L ก็ถือว่าเข้าได้กับภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำเช่นกัน

ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำแบบไม่มีอาการ (Subclinical hypothyroidism) หมายถึง การมีระดับ TSH ระหว่าง 2.5-10 mIU/L และมีระดับ free T4 ปกติ การเกิดภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำในผู้หญิงที่ไม่ได้มีการขาดไอโอดีนนั้นมักเกิดจากโรคทางระบบภูมิคุ้มกันที่ชื่อ โรคฮาชิโมโตะ (Hashimoto’s disease) โดยคู่มือการวินิจฉัยและการรักษาดังกล่าวได้กล่าวว่า มีการตรวจพบ thyroid peroxidase antibodies (TPOAb) ซึ่งเป็นลักษณะของโรคฮาชิโมโตะในผู้หญิงตั้งครรภ์ ประมาณครึ่งหนึ่งที่มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำแบบไม่มีอาการและมากกว่า 80% ของผู้ที่มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ

ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำแบบไม่มีอาการระหว่างการตั้งครรภ์

ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำแบบไม่มีอาการจะเพิ่มภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ โดยพบว่า มีอัตราการแท้งสูงขึ้นในผู้หญิงที่เป็นโรคฮาชิโมโตะที่มีระดับ TSH อยู่ระหว่าง 2.5-5.0 mIU/L เป็น 6.1% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการแท้งในผู้หญิงที่เป็นโรคฮาชิโมโตะที่มีระดับ TSH ต่ำกว่า 2.5 mIU/L

ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำกับการตั้งครรภ์

แนวทางการวินิจฉัยและรักษภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำระหว่างการตั้งครรภ์และให้นมบุตรได้ระบุว่า จำเป็นต้องรักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งรวมถึงผู้หญิงที่มีระดับ TSH สูงกว่าค่าปกติของแต่ละไตรมาสและมีระดับ free T4 ลดลง และผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มีระดับ TSH สูงกว่า 10 แม้ว่าจะมีระดับ free T4 ปกติก็ตาม

การรักษาที่แนะนำสำหรับภาวะนี้ คือ การใช้ยา levothyroxine รูปแบบกิน โดยไม่แนะนำให้ใช้ยาไทรอยด์รูปแบบอื่น เช่น T3 หรือสารสกัดไทรอยด์จากธรรมชาติ แต่ไม่ได้มีการระบุถึงแหล่งที่มาของคำแนะนำดังกล่าว แต่ในการสัมภาษณ์ Alex Stagnaro-Green ผู้เขียนหลักของแนวทางการปฏิบัตินี้ทางอีเมล ได้มีการอ้างอิงงานวิจัยจากปี ค.ศ. 1993 และ 1994 ที่พบว่า T4 สามารถผ่านเข้ารกได้ในขณะที่ระดับ T3 ที่ผ่านได้ค่อนข้างต่ำ ดังนั้น การรับประทานยาที่เป็น T3 เพียงอย่างเดียว ยาผสมระหว่าง T4/T3 และสารสกัดไทรอยด์จากธรรมชาตินั้น จึงไม่แนะนำในหญิงที่กำลังพยายามตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์

การจัดการการรักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำระหว่างการตั้งครรภ์

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาดังกล่าวระบุว่า ควรเพิ่มระดับ total T4 ขึ้น 20-50% ในผู้หญิงตั้งครรภ์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในผู้หญิงที่มีการทำงานของไทรอยด์ปกติทั่วไป แต่พบว่าผู้หญิงที่ได้รับการรักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำและตั้งครรภ์ ต่อมไทรอยด์จะไม่มีการตอบสนองต่อฮอรโมนเพื่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการสร้าง T4 ทำให้เกิดความต้องการการใช้ยาไทรอยด์ฮอร์โมนทดแทน โดยความต้องการไทรอยด์ฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นนี้ เริ่มตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 4-6 ของการตั้งครรภ์และมักจะเพิ่มขึ้นจนถึงสัปดาห์ที่ 16-20 ก่อนจะเข้าสู่ระดับคงที่จนถึงระยะคลอด

ผู้หญิงที่มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำและได้รับการรักษาด้วย levothyroxine ประมาณ 50-80% จะต้องการการปรับเพิ่มปริมาณยาระหว่างการตั้งครรภ์ การปรับเพิ่มระดับยา levothyroxine นี้ควรปรับให้เร็วที่สุดตั้งแต่มีการยืนยันว่ามีการตั้งครรภ์ โดยในผู้หญิงที่มีระดับไทรอยด์ฮอร์โมนปกติและรับประทานยา levothyroxine วันละครั้งควรเพิ่มอีก 2 เม็ดต่อสัปดาห์หรือคิดเป็น 29% เพื่อให้มั่นใจว่ามีระดับไทรอยด์ฮอร์โมนที่เพียงพอตั้งแต่เริ่มมีการขาดประจำเดือนหรือสงสัยว่ามีการตั้งครรภ์ นอกจากนั้นยังแนะนำให้ผู้หญิงที่มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำมีการปรับระดับยาเพื่อให้ระดับ TSH อยู่ต่ำกว่า 2.5 mIU/L ก่อนการปฏิสนธิ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการมีระดับ TSH สูงในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์

ผู้หญิงที่มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำและตั้งครรภ์ควรมีการตรวจระดับไทรอยด์ทุกๆ 4 สัปดาห์ระหว่างช่วงครึ่งแรงของการตั้งครรภ์เพื่อใช้ประกอบการปรับยาและตรวจระดับ TSH อีกครั้งระหว่างสัปดาห์ที่ 26-32 ของการตั้งครรภ์ ภายหลังจากการตั้งครรภ์ควรลดระดับยาเหลือเท่ากับก่อนตั้งครรภ์และตรวจระดับไทรอยด์อีกครั้งที่ 6 สัปดาห์หลังคลอด ในแนวทางการวินิจฉัยและรักษานี้ยังได้ระบุว่ามีงานวิจัยบางชิ่นที่พบว่าผู้หญิงที่เป็นโรคฮาชิโมโตะและได้รับยาไทรอยด์ฮอร์โมนทดแทนมากกว่าครึ่งมักต้องใช้ยาไทรอยด์ฮอร์โมนในระดับที่สูงขึ้นหลังคลอดเมื่อเทียบกับก่อนการตั้งครรถ์เนื่องจากการตั้งครรภ์ทำให้ความรุนแรงของการมีภูมิคุ้มกันทำลายที่ต่อมไทรอยด์เพิ่มมากขึ้น

โรคฮาชิโมโตะระหว่างการตั้งครรภ์

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาได้แนะนำให้ผู้หญิงที่เป็นโรคฮาชิโมโตะ ซึ่งไม่ได้รับยาฮอร์โมนทดแทนมีการตรวจติดตามทุก 4-6 สัปดาห์ระหว่างการตั้งครรภ์จนถึงช่วงกลางของการตั้งครรภ์และหากมีระดับไทรอยด์ฮอร์โมนที่เข้าได้กับภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการหรือไม่อยู่ในช่วงปกติของแต่ละไตรมาสควรได้รับการรักษา ผู้หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจอย่างน้อย 1 ครั้งระหว่างสัปดาห์ที่ 26-32 ของการตั้งครรภ์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว  (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?
ทำความเข้าใจกับภาวะตั้งครรภ์ที่ไข่ที่ปฏิสนธิไม่ฝังตัว (Chemical Pregnancy) ใช่หรือไม่ใช่?

การตั้งครรภ์ที่เร็วเกินไปที่จะยืนยันด้วยวิธีการทางชีวเคมี

อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?
อะไรคือสัญญาณการฉีกขาดในภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก?

เรียนรู้สัญญาณการตั้งครรภ์นอกมดลูกก่อนที่มันจะฉีกขาด

ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก
ผลตรวจอัลตราซาวนด์ (ULTRASOUND) แสดงอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างช้าของทารกในครรภ์ช่วงไตรมาสแรก

ความเสี่ยงของการแท้งบุตรในกรณีที่มีทารกในครรภ์มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ค่อนข้างช้าในช่วงไตรมาสแรก