ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

วิธีการสมัคร

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
Istock 696824568 %281%29

โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษในทุกขั้นตอน หากผู้ใดปฏิบัติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กรอกข้อมูลไม่เป็นความจริง จะเป็นเพราะเจตนาหรือไม่ก็ตาม ถือว่าเป็นผู้ขาดสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือกรับตรงกสพท.

 • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกคณะ/สถาบัน ได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4 ลำดับ โดยเรียงตามลำดับความต้องการ
 • ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วจึงกดยืนยัน ข้อมูลก่อนการสั่งพิมพ์ใบสมัคร
  • สมัครผ่าน Internet
  • ผู้สมัครสอบต้องสั่งพิมพ์เอกสารจากหน้าจอ ดังต่อไปนี้
  • กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ฯลฯ
  • กรณีต้องการเปลี่ยนลำดับที่ได้เคยสมัครไว้แล้ว ผู้สมัครจะต้องสมัครและชำระเงินค่าสมัครใหม่ทุกครั้งที่ขอเปลี่ยนลำดับ โดยมีเงื่อนไข/ขั้นตอน ดังนี้
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยกิจการนักศึกษา อาคารแพทยศาสตรศึกษา “ราชนครินทร์” ชั้น 7
  • การรับสมัครสอบตามขั้นตอนขั้นต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้นหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนัก-งานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
  • ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของ กสพท.จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดสิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งนี้มาแต่ต้น

โดยเข้าไปที่ website ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว click ผ่าน “การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม (กสพท. 01) พร้อมทั้งแนบไฟล์ รูปถ่ายและเอกสารประกอบ ดังนี้

4.1.1 รูปดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นภาพเดี่ยว มีพื้นหลังสีขาวหรือน้ำเงิน หน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นสายตาและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์ นามสกุล .jpg โดยมีขนาด ความกว้าง 180 – 500พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KBดังภาพตัวอย่างที่ www9.si.mahidol.ac.th

4.1.2 ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองเอกสารถูกต้อง แล้วสแกนไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

4.1.3 ถ่ายสำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา ตามประกาศหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกฯ ข้อ 5.3 บนกระดาษขนาด A4 แล้วแล้วสแกนไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

4.1.3.1 ผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้หนังสือรับรองที่มีตราโรงเรียนประทับ สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.1.3.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แล้ว ใช้ใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องส่งใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.1.3.3 นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูงกว่าชั้นปีที่ 1 ใช้ใบลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษา(ตามประกาศหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกฯ ข้อ 2.4 และข้อ 2.5)

4.1.4 ในกรณีที่ผู้สมัครมีชื่อและ / หรือ นามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับสำเนาคุณวุฒิการศึกษา ให้ถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนไฟล์ นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

4.2.1 เอกสารแนบฟอร์ม กสพท. 01

4.2.2 เอกสารแบบฟอร์ม กสพท. 02

ซึ่งจะมีเลขที่อ้างอิงเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์(มหาชน)ได้ทุกสาขาจำนวน 750 บาท และอัตราค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 5กันยายน พ.ศ. 2558 ตามเวลาทำการธนาคาร

ให้ผู้สมัครแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มกสพท.03 ลงลายมือชื่อและนามสกุลด้วยตนเองพร้อมแนบสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนและหลักฐานการชำระเงินลงนามรับรองสำเนาถูกต้องส่งไปยังรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา งานแพทยศาสตรศึกษาตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกรุงเทพฯ 10700วงเล็บมุมซองด้านล่าง “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ข้อ 4.3)

4.4.1 การขอเปลี่ยนลำดับใหม่ ให้กระทำภายใน เวลา24:00 น.ของวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

4.4.2 ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครครั้งก่อนและปรากฏหลักฐานการชำระเงินในฐานข้อมูลผู้สมัคร ก่อนการขอเปลี่ยนลำดับ

4.4.3 การขอเปลี่ยนลำดับจะกระทำได้เมื่อชำระเงินค่าสมัครสอบครั้งที่แล้วอย่างน้อย 2 วันทำการธนาคาร

4.4.4ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่จำนวน 750 บาทผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา อัตราค่าธรรมเนียม 10 บาท โดยธนาคารฯ จะเรียกเก็บจากผู้สมัคร

4.4.5 ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารการเปลี่ยนลำดับสอบใหม่แต่ต้องเก็บหลักฐานการสมัครเปลี่ยนลำดับสอบใหม่ พร้อมสำเนาใบชำระเงิน และนำมาเพื่อให้คณะ/สถาบันตรวจสอบหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

กสพท. จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งล่าสุดที่ได้มีการชำระเงินภายในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2558 เรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูลในการประมวลผล หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนลำดับใดๆ ทั้งสิ้น (สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเปลี่ยนลำดับได้ในวันที่10 กันยายน พ.ศ. 2558)

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์จากที่ต่างๆ ได้ กสพท. ได้จัดตั้งจุดบริการไว้ในที่ต่างๆ ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกอานันทมหิดลชั้น 4

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล งานบริการการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต งานบริการการศึกษา อาคารคุณากรชั้น 3
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานบริการการศึกษา อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร งานแพทศาสตรศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 ชั้น 6
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิชาการอาคารเรียนรวม ชั้น 6

โดยผู้สมัครสามารถเดินทางไปสมัครผ่าน Internet ณ จุดบริการข้างต้น ในวันเวลาราชการและตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 4

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่