มะเร็งและโรคร้าย

การเปลี่ยนหัวใจ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 646,062 คน

การเปลี่ยนหัวใจ

หัวใจ (Heart ) เป็นอวัยวะที่สำคัญมากในร่างกายของมนุษย์เรา ถ้าเราไม่มีหัวใจเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เพราะหัวใจเป็นอวัยวะที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และหัวใจนั้นถือเป็นอวัยวะที่บ่งชี้ว่า เรายังมีชีวิตอยู่หรือได้จากโลกนี้ไปแล้ว ถึงแม้ว่าอวัยวะอื่นๆ จะยังทำงานอยู่ก็ตาม ดังนั้น ทางการแพทย์จึงวินิจฉัย การเสียชีวิตโดยใช้การเต้นหัวใจเป็นตัวชี้วัดว่าผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

แต่สำหรับ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจ เช่น หัวใจวาย หัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายที่หัวใจไม่สามารถบีบส่งเลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ในร่างกายได้แล้วนั้น หรือ เหลือไม่ถึง 25 % จะทำให้โอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมาก เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ แม้แต่ผู้ป่วยที่มีหัวใจพิการมาตั้งแต่กำเนิด  นั้น หากสามารถ “เปลี่ยนหัวใจ” จะสามารถช่วยยืดอายุและช่วยชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้ได้ โดยที่มีเงื่อนไข คือ ความผิดปกตินั้น เกิดขึ้นกับ “หัวใจ” แต่ไม่ได้มีปัญหาอวัยวะอื่นๆ ล้มเหลว หรือ ผิดปกติ เพราะการทำงานของอวัยวะวะต่างๆ ในร่างกายนั้น สัมพันธ์กันทั่วทั้งหมดนั่นเอง

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

เมื่อไหร่ที่ต้องเปลี่ยนหัวใจ

ผู้ป่วยโรคหัวใจตีบ หรือ กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ หัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย ที่มีค่าความสามารถในการทำงานของหัวใจเหลือน้อยกว่า 25 % นั้น แพทย์จะพิจารณาเปลี่ยนหัวใจใหม่ในกรณีที่มีผู้บริจาคให้ โดยการบริจาคหัวใจนั้น มีระยะเวลาจำกัดคือ หัวใจปอดที่บริจาคนั้นสามารถเปลี่ยนถ่ายให้ผู้รับบริจาคภายใน 4 ชั่วโมงเท่านั้น  การเปลี่ยนถ่ายหัวใจจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าอย่างดี ตั้งแต่ การรับบริจาคอวัยวะ  และทีมผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ (Harvesting or Procurement team) กับ ทีมผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ (Transplant team)

การผ่าตัดหัวใจจะทำเมื่อมีผู้ป่วยที่แพทย์ให้การวินิจฉัยว่า ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายเปลี่ยนหัวใจ ซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายในการรักษาที่จะมีชีวิตรอดได้ และการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจจากสถิติของสมาคมผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนานาชาติ พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมากกว่า 70% จะมีชีวิตอยู่ได้ถึง 10 ปี และส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะดำรงชีวิตเหมือนหรือใกล้เคียงคนปกติได้

ใครคือผู้บริจาคหัวใจ

ผู้ที่จะบริจาคหัวใจ นั้น จะต้องเป็นผู้ที่สมองตายโดยส่วนใหญ่มาจากผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุโดยญาติจะเป็นผู้แจ้งความประสงค์ โดยหัวใจที่บริจาคจะทำการผ่าตัดออกมาเก็บรักษาไว้ได้โดยไม่เกิน 3 ชั่วโมงจากนั้นจะถูกเปลี่ยนผ่านไปยังชุดผ่าตัดหัวใจอีกชุด ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 1 แสนบาท และการทำการผ่าตัดตั้งแต่การบริจาคจนถึงการรับบริจาค จะต้องผ่านการรับรองและวินิจฉัยจริยธรรมจากคณะกรรมการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการกลางที่ไม่เกี่ยวข้องกับทีมที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และมีการลงชื่อรับรองโดยแพทย์ผู้ตรวจอย่างน้อย 2 คน จากนั้นก็จะนำหัวใจที่บริจาคส่งมอบให้กับทีมทแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจต่อไป

ใครคือผู้รับบริจาค

โฆษณาจาก HonestDocs
ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่นี่

ทั้งตรวจประจำปี คัดกรอง เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

Health checkup 02

ผู้ป่วยที่จะรับบริจาคหัวใจ นั้น โรคหัวใจที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจโป่งพองโดยไม่ทราบสาเหตุ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือโรคลิ้นหัวใจพิการระยะสุดท้าย โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดบางชนิด และต้องได้รับการวินิจฉัยว่า มีวิธีการรักษาวิธีการเดียว คือ “การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ” เท่านั้น จึงจะรักษาชีวิตไว้ได้ และส่วนใหญ่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี หากไม่ได้รับการรักษา และผู้ที่จะเปลี่ยนหัวใจนั้น อายุไม่ควรเกิน 60 ปี และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ไม่มีโรคติดเชื้อรุนแรง หรือ โรคมะเร็ง และที่สำคัญผู้ป่วยต้องยินดีและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์โดยเคร่งครัด

ความรู้ทั่วไปในการเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

ปัจจุบันการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ประสบความสำเร็จมากขึ้น เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกการแพทย์ทันสมัยขึ้น วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้น ยากดภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพและทำให้การผ่าตัดประสบผลสำเร็จมากขึ้น แต่การบริจาคหัวใจยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนและจำนวนผู้บริจาคมีน้อยกว่าผู้รับบริจาค การผ่าตัดรักษาจึงยังมีข้อจำกัดอยู่มาก

สำหรับผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดรักษาไปแล้ว  ต้องปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดอย่างเคร่งครัด ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง ต้องดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ ระมัดระวังความเสี่ยงในการติดเชื้อ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายได้ตามที่แพทย์แนะนำ และพักผ่อนให้เพียงพอ ถนอมสุขภาพและหัวใจให้อยู่กับเราไปนานๆต่อไป

 

       

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่