Lorazepam (Ativan)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มี.ค. 29, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,226,836 คน

รีวิวโดยทีมแพทย์และเภสัชกร HonestDocs วันที่ 11/03/2562

สรรพคุณของยา lorazepam

ยา lorazepam เป็นยาที่ใช้รักษาอาการวิตกกังวล (anxiety) โดยเป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines ที่ออกฤทธิ์ที่สมองและระบบประสาทกลาง โดยมีผลทำให้เกิดการสงบระงับ (calming effect)  โดยยาจะไปส่งเสริมให้ผลของสารเคมีตามธรรมชาติในร่างกายเพิ่มมากขึ้น (สาร GABA) ออกฤทธิ์นานประมาณ 6-8 ชั่วโมง

วิธีใช้ยา lorazepam 

 • ขนาดยา lorazepam ขึ้นอยู่กับสภาวะโรค อายุ และการตอบสนองต่อการรักษา โดยสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
 • ยา lorazepam อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาการถอนยา (withdrawal reactions) ได้ โดยเฉพาะถ้าใช้ยานี้เป็นประจำเป็นเวลานาน หรือใช้ยาในขนาดสูง (มากกว่า 1-4 สัปดาห์) หรือถ้าคุณมีประวัติเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง, ประวัติการใช้สารเสพติด หรือมีโรคเกี่ยวกับปัญหาทางบุคลิกภาพ 
 • อาการถอนยาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณหยุดยาอย่างกะทันหัน เช่น อาการชัก, หายใจลำบาก, อารมณ์ สภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงไป, คลื่นไส้ อาเจียน, ท้องเสีย, เบื่ออาหาร, ปวดท้อง, ประสาทหลอน, ชาที่แขนและขา, ปวดกล้ามเนื้อ, หัวใจเต้นเร็ว, สูญเสียความทรงจำระยะสั้น, มีไข้สูง, และมีความไวต่อเสียงรบกวน, การสัมผัส และแสง ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาการถอนยา แพทย์อาจค่อยๆ ลดขนาดยาลงช้าๆ ก่อนหยุดยา หากมีอาการถอนยาใดๆ เกิดขึ้น ให้แจ้งแพทย์ทันที
 • lorazepam อาจทำให้เกิดการเสพติดได้ โดยความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นถ้าใช้ lorazepam เป็นยาเสพติด หรือติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรรับประทานยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสที่จะติดยานี้ ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ห้ามหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาการบางอย่างอาจแย่ลงได้ถ้าหยุดยาอย่างกะทันหัน ในการหยุดยาอย่างปลอดภัยอาจจำเป็นต้องค่อยๆ ปรับลดขนาดยาลงก่อนหยุดยา
 • เมื่อใช้ยา lorazepam ติดต่อกันเป็นเวลานาน ยานี้อาจออกฤทธิ์ได้ไม่ดีดังเดิม ให้ปรึกษาแพทย์ถ้ายาออกฤทธิ์ได้ไม่ดี
 • แจ้งแพทย์หากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง 

ผลข้างเคียงของยา lorazepam

อาจเกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ขณะใช้ยา lorazepam: ง่วงนอน, เวียนศีรษะ, สูญเสียความสามารถในการประสานงานกันของร่างกาย, ปวดศีรษะ, คลื่นไส้, ตาพร่า, อารมณ์ทางเพศ ความสามารถทางเพศเปลี่ยนแปลงไป, ท้องผูก, แสบร้อนกลางอก หรือความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง ถ้าอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

แจ้งแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ได้แก่ สภาพจิตใจ อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป (เช่น ประสาทหลอน, ซึมเศร้า, มีความคิดฆ่าตัวตาย), พูดไม่ชัด หรือพูดลำบาก, การมองเห็นผิดปกติ, อ่อนเพลียผิดปกติ, เดินลำบาก, ปัญหาด้านความจำ, มีอาการของการติดเชื้อ (เช่น มีไข้, เจ็บคอเรื้อรัง)

ไปพบแพทย์ทันทีถ้าคุณมีอาการข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรงมาก ได้แก่ ตัวเหลือง ตาเหลือง, อาการชัก, หายใจช้า หายใจตื้น

ปฏิกิริยาการแพ้ยานี้ เป็นเรื่องที่พบได้น้อย อย่างไรก็ตามถ้าเกิดอาการใดๆ ของการแพ้ยาให้รีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่ ผื่น, คัน บวม (โดยเฉพาะที่หน้า ลิ้น คอ), เวียนศีรษะรุนแรง, หายใจลำบาก

อาการข้างเคียงที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ใช่อาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าคุณมีอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังในการใช้ยา lorazepam

 • มีประวัติแพ้ยา lorazepam หรือยาในกลุ่ม Benzodiazepines
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะใช้ยา เพราะอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนและง่วงซึมมากขึ้น
 • ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ หากคุณมีภาวะเหล่านี้
 • โรคไต
 • โรคตับ
 • โรคต้อหิน
 • มีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือหัวใจ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • ภาวะอารมณ์ หรือสภาพจิตใจผิดปรกติไป เช่น โรคซึมเศร้า, โรคจิตเภท
 • ตนเองหรือ บุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด หรือ แอลกอฮอล์
 • หญิงตั้งครรถ์ เนื่องจาก lorazepam อาจส่งผลต่อทารกในคครถ์
 • หญิงให้นมบุตร เพราะยาถูกขับอออกทางน้ำนม และสามารถส่งผลข้างเคียงต่อทารกได้
 • ผู้สูงอายุอาจมีความไวต่อการเกิดผลข้างเคียงจากยามากกว่า โดยเฉพาะการสูญเสียการทำงานประสานงานกันของร่างกาย และอาการง่วงนอน นอกจากนี้ผู้สูงอายุอาจไม่สามารถบรรเทาอาการวิตกกังวลได้ด้วยยา lorazepam ซึ่งอาจทำให้เกิดผลตรงกันข้ามในผู้สูงอายุ คือ ทำให้อารมณ์ สภาพจิตใจเปลี่ยนแปลง, ทำให้เกิดปัญหาในการนอน, เพิ่มความสนใจทางเพศ หรือมีอาการประสาทหลอน สำหรับการขาดการประสานงานกันของร่างกาย, อาการง่วงนอน และปัญหาในการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ
 • ผู้ป่วยเด็กอาจไม่สามารถบรรเทาอาการวิตกกังวลได้ด้วยยา lorazepam ซึ่งอาจทำให้เกิดผลตรงกันข้ามในเด็ก โดยทำให้เกิดอาการกระสับกระส่าย, ตัวสั่น หรือประสาทหลอน

คำเตือนในการใช้ยา lorazepam

ยา lorazepam จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 3 หรือประเภท 4 จึงต้องซื้อจากร้านขายยาที่ได้รับใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 เท่านั้น ซึ่งจะมีป้าย "สถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์" ติดแสดงอย่างชัดเจน พร้อมทั้งต้องมีใบสั่งจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ฯ จากแพทย์ โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ส่งมอบวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวตามคำสั่งของแพทย์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วัตถุออกฤทธิ์ที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการตามสมควร

การรับประทานยา lorazepam ร่วมกับยาในกลุ่ม opioid (เช่น codeine, hydrocodone) อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก รวมถึงการเสียชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว แพทย์จะให้คุณรับประทานยา lorazepam ด้วยยาขนาดยาต่ำที่สุดที่ยังให้ผลการรักษากับคุณ และให้รับประทานเป็นเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

พบแพทย์ทันที หากมีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง ได้แก่ หายใจช้า หายใจตื้น เวียนศีรษะผิดปกติ ง่วงนอนอย่างรุนแรง เวียนศีรษะอย่างรุนแรง ตื่นนอนยาก

ใครบ้างที่ไม่ควรใช้ยา lorazepam

ผู้ป่วยที่มีสภาวะดังต่อไปนี้ ถือเป็นข้อห้ามในการใช้ยา lorazepam หากคุณมีสภาวะดังรายละเอียดด้านล่าง ให้แจ้งแพทย์ทราบก่อนได้รับยา

 • มีความคิดฆ่าตัวตาย
 • เป็นโรคพิษจากสุรา (alcohol intoxication)
 • ติดสารเสพติด
 • มีปัญหาเกี่ยวกับปอด หรือ การหายใจ เช่น เป็นโรคปอดเรื้อรัง ภาวะหยุดหายใจชั่วคราวขณะนอนหลับ
 • เป็นโรคตับ หรือโรคตับรุนแรง
 • ตั้งครรภ์
 • การทำงานของสมองบกพร่องเนื่องจากโรคตับ
 • เป็นโรคต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน
 • เป็นโรคไตที่มีการทำงานของไตลดลง 
 • แพ้ยาในกลุ่ม benzodiazepines

การใช้ยา lorazepam ร่วมกับยาอื่น

การเกิดปฏิกิริยาเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (drug interactions) อาจเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงร้ายแรง ข้อมูลที่ระบุนี้ไม่ได้ครอบคลุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณต้องแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยา อาหารเสริม สมุนไพร ใดอยู่ในขณะนี้ อย่าเริ่มยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงขนาดยาต่างๆ เอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ความเสี่ยงของลข้างเคียงจากการใช้ยาที่รุนแรง เช่น การหายใจช้า / ตื้น, อาการเวียนศรีษะรุนแรง,ง่วงนอนมาก มักจะเกิดอาการเพิ่มขึ้นเมื่อมีการใช้ lorazepam ร่วมกับยาที่มีผลทำให้ ง่วงซึม หรือ ทำให้เกิดปัญหาหายใจลำบาก แจ้งแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง หากคุณกำลังรับประทานยาเหล่านี้อยู่ เช่น

 • ยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอที่มีอนุพันธ์ของฝิ่นเป็นองค์ประกอบ เช่น codeine, hydrocodone
 • Alcohol
 • ยารักษาอาการวิตกกังวล หรือยานอนหลับ เช่น alprazolam, diazepam, zolpidem
 • ยาคลายกล้ามเนื้อ เช่น carisoprodol, cyclobenzaprine
 • ยาแก้แพ้ เช่น cetirizine, diphenhydramine

การได้รับยา lorazepam เกินขนาด

หากมีใครก็ตามที่ได้รับยา lorazepam เกินขนาด จนทำให้เกิดอาการที่ร้ายแรง เช่น หมดสติ หรือหายใจลำบาก ให้รีบเรียกรถพยาบาลทันที โทร 1669 อาการของการได้รับยาเกินขนาดอาจรวมถึง อาการสับสน, การตอบสนองของร่างกายช้าลง, ความซุ่มซ่าม, หลับลึก และหมดสติ

 • คำแนะนำในการใช้ lorazepam
 • ไม่ควรแบ่งยา lorazepam ให้ผู้อื่นรับประทาน
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การเริ่มโปรแกรมการลดความเครียด อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยา lorazepam ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณ
 • ในกรณีที่ลืมรับประทานยา หากนึกขั้นได้เมื่อใกล้เวลาของมื้อถัดไป ให้ข้ามมื้อที่ลืมไป และรับประทานมื้อถัดไปตามปรกติ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ควรมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ/หรือ การตรวจทางการแพทย์เป็นระยะเพื่อติดตามอาการและผลข้างเคียงจากยา เช่น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และการตรวจการทำงานของตับ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

ถ้าแพทย์สั่งให้รับประทานยาเพียงวันละ 1 ครั้งก่อนนอน และคุณลืมรับประทานยา ไม่ต้องรับประทานยาในตอนเช้าที่นึกได้ แต่ให้ปรึกษาแพทย์ว่าจะต้องทำอย่างไร 

การเก็บรักษายา lorazepam

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดงและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องอาบน้ำ เก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ที่มาของข้อมูล

Lorazepam (Oral Route) (https://www.mayoclinic.org/dru...)

Lorazepam (https://www.webmd.com/drugs/2/...)

lorazepam (Rx) (https://reference.medscape.com...)

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์