โครงการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแล คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 12, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,079,603 คน

การเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแล จำเป็นต้องเป็นการดูแลโดยองค์รวมและครอบคลุมทุกมิติ ไม่ได้ดูแลเรื่องความจำและการรู้คิดจากปัญหาสมองเสื่อมเพียงอย่างเดียว การดูแลเรื่องปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ การดูแลสุขภาพโดยรวม การดูแลเรื่องการดำเนินกิจวัตรประจำวัน การดูแลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้านกฎหมายและอื่นๆ เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป การเจ็บป่วยทางกายทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิตด้วย การดูแลจึงจำเป็นต้องครอบคลุมทั้งสุขภาวะทางกายและทางจิตควบคู่กัน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสมองเสื่อมเองและผู้ดูแล จึงมีความสำคัญต่อสุขภาวะทางจิตด้วย

ในปัจจุบันแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ยังมีความรู้ เจตคติและทักษะในการดูแลภาวะสมองเสื่อมจำกัด ในขณะที่ปัญหาสมองเสื่อมกำลังเป็นปัญหาสุขภาพที่คุกคามประเทศมากขึ้น จากการที่ประชากรอายุยืนยาวขึ้น ความตระหนักถึงตัวโรคทำให้มีการคัดกรองและส่งเสริมให้มีการเข้าถึงระบบบริการที่มากขึ้น จึงยิ่งทำให้ปริมาณผู้ป่วยมีมากขึ้นทวีคูณ การเตรียมบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการรับมือกับปัญหาภาวะสมองเสื่อม การดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม รวมทั้งปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ตลอดจนการดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งมักมีปัญหาทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจำเป็นต้องดูแลทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลไปพร้อมกัน ทางคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช มีโครงการต่างๆสำหรับช่วยในการดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปและพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ดังแผนภูมิที่ 2 ดังนี้

แผนภูมิที่ 2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแล คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช

 

ตัวอย่างโครงการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแล คลิกนิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช

1. โครงการอบรมทางวิชาการและปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะสมองเสื่อม” สำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป และผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม จัดปีละ 4 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง มีผู้ป่วยเข้าร่วมการอบรมครั้งละ 100-200 คน โดยมีหัวข้อหมุนเวียนไปและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในบางเรื่อง เช่น

 • การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
 • การป้องกันภาวะสมองเสื่อม
 • อาหารในการป้องกันสมองเสื่อม
 • การผ่อนคลายความเครียดสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
 • การทำกิจกรรมบำบัด
 • การกระตุ้นการรู้คิดในผู้ป่วยสมองเสื่อม
 • การเตรียมอาหาร สำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะต่างๆ
 • การออกแบบที่อยู่อาศัยและจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน

2. โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เต็มวัน ปีละ 1 ครั้ง จัดประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม การดำเนินโรค การดูแลการดำเนินกิจวัตรประจำวัน การรู้คิด ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ และการทำกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ดูแล มีผู้เข้าอบรมครั้งละ 250-300 คน เริ่มจัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

3. โครงการจัดงานวันอัลไซเมอร์โลก เป็นกิจกรรมภาคประชาชนเพื่อเพิ่มความตระหนัก ความสนใจให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ จัดในเดือนกันยายนของทุกปี

4. โครงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในคลินิกผู้สูงอายุ ทุกวันอังคาร เวลา 08:30-09:00 น. ก่อนเวลาตรวจในคลินิกผู้สูงอายุ เรื่อง “สมองดีสุขภาพแข็ง” โดยบุคลากรในคลินิก ซึ่งจะจัดขึ้นทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุและญาติ ในระหว่างรอการเข้าตรวจกับแพทย์ในคลินิกผู้สูงอายุ

5. การตรวจคัดกรองผู้ป่วยในคลินิกผู้สูงอายุทุกคนที่รับใหม่ โดยการตรวจประเมินความจำ อารมณ์ และประเมินผู้ป่วยเดิมที่สงสัยว่าอาจมีปัญหาด้านความจำและอารมณ์

6. การทำกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิด ในคลินิกผู้สูงอายุโดยนักจิตวิทยาคลินิก สำหรับผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของความจำระยะแรกและผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะต่างๆ

7. การให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมรายบุคคลที่มีปัญหาเฉพาะ โดยพยาบาลและการใช้สื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกระตุ้นการรู้คิด

8. การให้บริการคำปรึกษาโดยพยาบาลทางโทรศัพท์ เวลาราชการ

9. การให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักโภชนาการในคลินิก และเภสัชกร เช่น เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสาย การดูแลแผลกดทับ การดูแลผู้ป่วยที่นอนนิ่งอยู่กับที่ การเลือกและการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว การใช้ยา

10. โครงการเครือข่ายสำหรับผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยเริ่มพัฒนาเว็บไซต์และจดหมายข่าวให้ผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ปีละ 4 ครั้ง และจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ทำร่วมกัน มีสมาชิกในเครือข่ายปัจจุบันประมาณ 350 คน

11. โครงการสานสัมพันธ์เครือข่าย ผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช โดยใช้กลุ่มประคับประคอง

12. โครงการอบรมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

13. โครงการพัฒนาสื่อและสิ่งพิมพ์ เรื่องภาวะสมองเสื่อม และการดูแล เช่นมแผ่นพับ หนังสือ บทความหนังสือ สื่อพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์

14. การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับระดับการศึกษาก่อนปริญญา (นักศึกษาแพทย์) และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ให้มีความเข้าใจถึง

 • การประเมินผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน ทั้งสุขภาพกาย อารมณ์ ความจำ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน สังคม และครอบครัว
 • ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า ภาวะซึม สับสนเฉียบพลัน
 • การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
 • การออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในผู้ป่วยบางราย และการดูงานบ้านพักคนชรา

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "รู้จริงและเข้าใจ สุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม" โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระบบประสาท และภาวะสมองเสื่อม ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ "สุขภาพดีสมใจ ในวัยสูงอายุ" จากสำนักพิมพ์ซีเอ็ด


ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
เมื่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหรืออยู่ในสถานพักฟื้นคนชรา
เมื่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลหรืออยู่ในสถานพักฟื้นคนชรา
บทความต่อไป
คำถามที่พบบ่อยในภาวะสมองเสื่อม
คำถามที่พบบ่อยในภาวะสมองเสื่อม

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

โรคสมองเสื่อมมีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคความจำเสื่อมเกิดจากสาเหตุใดค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่