โครงการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแล คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 12, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที

การเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแล จำเป็นต้องเป็นการดูแลโดยองค์รวมและครอบคลุมทุกมิติ ไม่ได้ดูแลเรื่องความจำและการรู้คิดจากปัญหาสมองเสื่อมเพียงอย่างเดียว การดูแลเรื่องปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ การดูแลสุขภาพโดยรวม การดูแลเรื่องการดำเนินกิจวัตรประจำวัน การดูแลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้านกฎหมายและอื่นๆ เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป การเจ็บป่วยทางกายทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิตด้วย การดูแลจึงจำเป็นต้องครอบคลุมทั้งสุขภาวะทางกายและทางจิตควบคู่กัน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสมองเสื่อมเองและผู้ดูแล จึงมีความสำคัญต่อสุขภาวะทางจิตด้วย

ในปัจจุบันแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ยังมีความรู้ เจตคติและทักษะในการดูแลภาวะสมองเสื่อมจำกัด ในขณะที่ปัญหาสมองเสื่อมกำลังเป็นปัญหาสุขภาพที่คุกคามประเทศมากขึ้น จากการที่ประชากรอายุยืนยาวขึ้น ความตระหนักถึงตัวโรคทำให้มีการคัดกรองและส่งเสริมให้มีการเข้าถึงระบบบริการที่มากขึ้น จึงยิ่งทำให้ปริมาณผู้ป่วยมีมากขึ้นทวีคูณ การเตรียมบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการรับมือกับปัญหาภาวะสมองเสื่อม การดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม รวมทั้งปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ตลอดจนการดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งมักมีปัญหาทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจำเป็นต้องดูแลทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลไปพร้อมกัน ทางคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช มีโครงการต่างๆสำหรับช่วยในการดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปและพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ดังแผนภูมิที่ 2 ดังนี้

แผนภูมิที่ 2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแล คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช

 

ตัวอย่างโครงการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ดูแล คลิกนิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช

1. โครงการอบรมทางวิชาการและปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะสมองเสื่อม” สำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป และผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม จัดปีละ 4 ครั้งครั้งละ 3 ชั่วโมง มีผู้ป่วยเข้าร่วมการอบรมครั้งละ 100-200 คน โดยมีหัวข้อหมุนเวียนไปและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในบางเรื่อง เช่น

 • การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
 • การป้องกันภาวะสมองเสื่อม
 • อาหารในการป้องกันสมองเสื่อม
 • การผ่อนคลายความเครียดสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
 • การทำกิจกรรมบำบัด
 • การกระตุ้นการรู้คิดในผู้ป่วยสมองเสื่อม
 • การเตรียมอาหาร สำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะต่างๆ
 • การออกแบบที่อยู่อาศัยและจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน

2. โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เต็มวัน ปีละ 1 ครั้ง จัดประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม การดำเนินโรค การดูแลการดำเนินกิจวัตรประจำวัน การรู้คิด ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ และการทำกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ดูแล มีผู้เข้าอบรมครั้งละ 250-300 คน เริ่มจัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

3. โครงการจัดงานวันอัลไซเมอร์โลก เป็นกิจกรรมภาคประชาชนเพื่อเพิ่มความตระหนัก ความสนใจให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ จัดในเดือนกันยายนของทุกปี

4. โครงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในคลินิกผู้สูงอายุ ทุกวันอังคาร เวลา 08:30-09:00 น. ก่อนเวลาตรวจในคลินิกผู้สูงอายุ เรื่อง “สมองดีสุขภาพแข็ง” โดยบุคลากรในคลินิก ซึ่งจะจัดขึ้นทุกสัปดาห์ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุและญาติ ในระหว่างรอการเข้าตรวจกับแพทย์ในคลินิกผู้สูงอายุ

5. การตรวจคัดกรองผู้ป่วยในคลินิกผู้สูงอายุทุกคนที่รับใหม่ โดยการตรวจประเมินความจำ อารมณ์ และประเมินผู้ป่วยเดิมที่สงสัยว่าอาจมีปัญหาด้านความจำและอารมณ์

6. การทำกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิด ในคลินิกผู้สูงอายุโดยนักจิตวิทยาคลินิก สำหรับผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของความจำระยะแรกและผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะต่างๆ

7. การให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมรายบุคคลที่มีปัญหาเฉพาะ โดยพยาบาลและการใช้สื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกระตุ้นการรู้คิด

8. การให้บริการคำปรึกษาโดยพยาบาลทางโทรศัพท์ เวลาราชการ

9. การให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักโภชนาการในคลินิก และเภสัชกร เช่น เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสาย การดูแลแผลกดทับ การดูแลผู้ป่วยที่นอนนิ่งอยู่กับที่ การเลือกและการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว การใช้ยา

10. โครงการเครือข่ายสำหรับผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยเริ่มพัฒนาเว็บไซต์และจดหมายข่าวให้ผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ปีละ 4 ครั้ง และจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ทำร่วมกัน มีสมาชิกในเครือข่ายปัจจุบันประมาณ 350 คน

11. โครงการสานสัมพันธ์เครือข่าย ผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช โดยใช้กลุ่มประคับประคอง

12. โครงการอบรมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

13. โครงการพัฒนาสื่อและสิ่งพิมพ์ เรื่องภาวะสมองเสื่อม และการดูแล เช่นมแผ่นพับ หนังสือ บทความหนังสือ สื่อพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์

14. การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับระดับการศึกษาก่อนปริญญา (นักศึกษาแพทย์) และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ให้มีความเข้าใจถึง

 • การประเมินผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน ทั้งสุขภาพกาย อารมณ์ ความจำ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน สังคม และครอบครัว
 • ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า ภาวะซึม สับสนเฉียบพลัน
 • การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
 • การออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในผู้ป่วยบางราย และการดูงานบ้านพักคนชรา

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "รู้จริงและเข้าใจ สุขภาพผู้สูงวัยและภาวะสมองเสื่อม" โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระบบประสาท และภาวะสมองเสื่อม ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ "สุขภาพดีสมใจ ในวัยสูงอายุ" จากสำนักพิมพ์ซีเอ็ด


ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

โรคสมองเสื่อมมีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไร
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โรคความจำเสื่อมเกิดจากสาเหตุใดค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่