Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
บกพร่องทางการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ: 24 ก.พ. 2018 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 8 นาที
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ /ประกาศรับสมัครการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนปีการศึกษา 2559 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (แพทย์เรียนดีสถาปัตย์) รับสมัครวันที่ 25 สิงหาคม - วันที่ 4 กันยายน 2558 (ปิดรับสมัครแล้ว)

ทั้งนี้ผู้เขียนจะยกตัวอย่างการรับสมัครให้น้องๆได้ทำการศึกษาหาข้อมูลและเป็นแนวทางการตัดสินใจในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมของแต่ละสถาบันนั้นๆ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
🩺 ตรวจสุขภาพ 21 รายการสำหรับวัยทำงาน 4,480 บาท (จากเดิม 6,500 บาท)

📌 การพบปัญหาสุขภาพแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความรุนแรง และเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้หายขาดยิ่งขึ้น

Internal ads

ปฏิทินการคัดเลือกช่วงที่ 1 รับสมัครวันที่ 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนปีการศึกษา 2559

ช่วงที่ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีคณะแพทยศาสตร์และโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558

นักศึกษาดำเนินการสมัคร ทาง http://www.โดยชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาและส่งใบสมัคร, หลักฐานการชำระเงิน, หลักฐาน ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
🩺 ตรวจสุขภาพ 21 รายการสำหรับวัยทำงาน 4,480 บาท (จากเดิม 6,500 บาท)

📌 การพบปัญหาสุขภาพแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความรุนแรง และเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้หายขาดยิ่งขึ้น

Internal ads

7 ตุลาคม 2558

 

เฉพาะคณะแพทย์ศาสตร์ (รหัส 1010701-1010702)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/ ทดสอบความพร้อม

17 ตุลาคม 2558

 

สอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ / ทดสอบความพร้อมฯ

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ทรีตเมนต์เพิ่มความกระจ่างใส, เพิ่มความชุ่มชื้น และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

เปรียบเทียบราคาทรีตเมนต์หน้า ที่คลินิกเสริมความงามทั่วกรุงเทพที่นี่

Facialtreatmentinternal ad

13 พฤศจิกายน 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกายและเอกซเรย์

22 พฤศจิกายน 2558

 

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายฯ ณ คณะแพทยศาสตร์

7 ตุลาคม 2558

 

เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รหัส 1031701-1031702) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบเชิงปฏิบัติการ(workshop)

17-18 ตุลาคม 2558

 

ทดสอบเชิงวิชาการและทดสอบปฏิบัติการ (workshop) ณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13 พฤศจิกายน 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกายและเอกซเรย์

14-17 พฤศจิกายน 2558

 

ยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (ยกเว้นอันดับสำรอง)

18-19 พฤศจิกายน 2558

 

ยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 (เฉพาะอันดับสำรอง)

21 พฤศจิกายน 2558

สอบสัมภาษณ์ณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

30 พฤศจิกายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

26-29 เมษายน2559

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่าน (Clearing House)ทาง http:// www.cuas.or.thของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรกฎาคม 2559

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

*กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

สำหรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษา ในโครงการ พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดมีดังนี้

โครงการที่ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • คุณสมบัติทั่วไป
  1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
  4.  ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 • การคัดเลือก สอบคัดเลือก
  1. พิจารณาใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครเลือก โครงการ/คณะ/สาขาวิชา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาเพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
  2. นำผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด มาพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบทางวิชาการของคณะ
  3. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบทางวิชาการอื่นๆตามที่คณะเห็นสมควร

คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชาผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะ

 • มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่นโรคจิต (Psychotic Disorder) กลุ่มอาการออทิสซึม (Artistic Spectrum)โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorder) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorder) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorder หรือ Borderline Personality Disorder รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจได้อันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ตาบอดสีที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • ตาบอดทั้งสองข้าง
  • ระดับการมองเห็นในตาข้างที่ดี หลังจากได้รับการแก้ไขแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
 • มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500- 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensory neural hearing loss)
 • โรคหรือความพิการอื่นๆ ทางที่ได้ระบุไว้ข้างต้นและไม่ได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย และคณะกรรมการบริหารประจำคณะแพทย์ศาสตร์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

หมายเหตุ

 • ในกรณีผู้เข้าศึกษาให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
 • การพิจารณาตัดสิทธิ์ ผู้เข้าศึกษาด้วยเหตุผล คุณสมบัติด้านสุขภาพต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องได้รับการตรวจร่างกายโดยหน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
  • การตรวจร่างกาย
  • การตรวจทางรังสีของทรวงอก ( CXR)
  • การตรวจตาบอดสี
  • การวัดระดับการมองเห็น
  • การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)
  • การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
  • การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส

2.  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

3.  มีค่าลำดับชั้นสะสมเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ำกว่า 3.75

4. สามารถเลือกเข้าศึกษาได้ 1 กลุ่มดังนี้

4.1 กลุ่มเรียนดิ-โอลิมปิค

รหัส 1010701                      คณะแพทยศาสตร์                        จำนวนรับ 10 คน

ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 และได้เป็นตัวแทนศูนย์ในการเข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติหรือผู้ที่ผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (สอบแข่งขันรอบที่ 1) และได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบที่ 2 ของ สสวท. ตามสาขาที่กำหนดได้แก่ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์

4.2 กลุ่มเรียนดีอังกฤษ

รหัส 1010702                      คณะแพทยศาสตร์            จำนวนรับ 50 คน

ต้องเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษโดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปีดังนี้

 • ได้คะแนนสอบ CMU- eTEGมากกว่าหรือเท่ากับ 75 หรือ
 • ได้คะแนนสอบ TOEFL paper มากกว่าหรือเท่ากับ 550 หรือ
 • ได้คะแนนสอบ TOEFL IBTมากกว่าหรือเท่ากับ 75 หรือ
 • ได้คะแนนสอบ IELTSมากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 หรือ
 • ได้คะแนนสอบ CU-TEP มากกว่าหรือเท่ากับ 75

5. ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ซึ่งสามารถ download ได้จาก www.  หรือ เอกสารดังกล่าวได้จาก www.reg.cmu.ac.th หรือ www.med.cmu.ac.th เอกสารดังกล่าว ได้แก่

 1. แบบ รด.พบ01/2559: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา 2559
 2. แบบ รด.พบ02/2559(สำหรับผู้สมัครสอบกลุ่มเรียนดี-โอลิมปิก) แบบแสดงข้อมูลและรายการหลักฐานทางประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับการได้เป็นตัวแทนศูนย์ในการเข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ หรือการได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยรอบที่ 2
 3. แบบ รด.พบ03/2559 (สำหรับผู้สมัครสอบกลุ่มเรียนดี-อังกฤษ) แบบแสดงข้อมูลผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

6. การคัดเลือก

 1. ขั้นตอนที่ 1
  • คณะ๚พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และผลงาน รับหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ที่แสดงถึงการเรียนดี และหรือความสามารถเชิงวิชาการตามที่กำหนด
  • คณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในขั้นตอนที่ 1 แต่ละกลุ่มดังนี้
   • ผู้สมัครสอบกลุ่มเรียนดี-โอลิมปิกจำนวนไม่เกิน 50 คนโดยมีหลักเกณฑ์ผู้สมัครต้องเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ตามสาขาที่กำหนด(ชีววิทยาเคมีฟิสิกส์และคณิตศาสตร์) โดยพิจารณาตามลำดับสาขาดังนี้
    • ชีววิทยา
    • เคมี
    • ฟิสิกส์
    • คณิตศาสตร์

    (รายละเอียดให้ดูจากแบบรด.พบ01/2559 และแบบ รด.พบ02/2559)

   • ผู้สมัครสอบกลุ่มเรียนดี-อังกฤษจำนวนเท่าที่สมัครจริง(รายละเอียดให้ดูจากแบบรด.พบ01/2559 และแบบ รด.พบ03/2559)
 2. ขั้นตอนที่ 2 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทั้ง2กลุ่มจะเข้ารับการทดสอบดังต่อไปนี้
  • การสอบความรู้ทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • การทดสอบความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์
 3. ขั้นตอนที่3
  • การตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มตรวจร่างกายของคณะ
  • การสอบสัมภาษณ์

7. เกณฑ์การตัดสิน

 1. ใช้คะแนนการสอบความรู้ทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
  • กลุ่มเรียนดีโอลิมปิกจำนวน 10 คนโดยมีเงื่อนไขดังนี้
   • จำนวน 5 คนแรก (ลำดับที่ 1 ถึง 5) จากนักเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศสำรอง 1 คน
   • จำนวน 5 คนลำดับถัดมา(ลำดับที่ 6-10) จากนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ลำปางแพร่เชียงรายน่านลำพูนพะเยา แม่ฮ่องสอนพิษณุโลกนครสวรรค์อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตร และอุทัยธานีสำรอง 1 คน
  • กลุ่มเรียนดี-อังกฤษประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จำนวน 70 คนจากนักเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศจากนั้นจะทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 50 คน โดยตัดสินจากคะแนนสอบความรู้เชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 80 และคะแนนสัมภาษณ์โดยดูจากทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 20
 2.  มีสุขภาพจิตและกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ จากการทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย
 3.  ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นเอกฉันท์
 4. นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการบริหารประจำคณะแพทยศาสตร์การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสงสัยให้ยื่นคำร้องต่อคณะแพทยศาสตร์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

8. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

นักศึกษาโครงการทั้งกลุ่มเรียนดี-โอลิมปิกและกลุ่มเรียนดี-อังกฤษ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการนี้ จะต้องปฏิบัติตนตามเงื่อนไขดังนี้ คือยินดีร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคมส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ

9. คุณสมบัติเพิ่มเติมของคณะแพทยศาสตร์

 1. ต้องเป็นผู้สามารถทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ได้ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้
 2. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับราชการหรือทำงาน หรือเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามคำสั่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
 3. หากไม่ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งในข้อ 1.1 จะต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยหรือกระทรวงสาธารณสุขตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด
 4. กรณีปฏิบัติตามคำสั่ง๚ในข้อ 1.1 ไปบ้างแล้วแต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้
 5. ตามข้อ 1.2 จะลดลงตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งไปแล้ว
 6. หากสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง ในข้อ 1.1 ได้ เพราะขาดคุณสมบัติ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยหรือกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำนวนเงินตามข้อ 1.2 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ขาดคุณสมบัติ
 7. ในกรณีที่ได้เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการอื่นๆของรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในโครงการนั้นๆแล้วแต่กรณี
 8. ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องแนบมาและจะไม่คืนเอกสารให้ในทุกกรณี

ทั้งนี้น้องๆท่านใดอยากได้รายละเอียดในปี 59 ที่ http: // www3.จาก www.reg.cmu.ac.th/ugradapply/s...หรือปีต่อไปว่าเปิดรับสมัครเมื่อใดสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ www.med.cmu.ac.th/2014

 


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป