บกพร่องทางการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 8 นาที
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ /ประกาศรับสมัครการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนปีการศึกษา 2559 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (แพทย์เรียนดีสถาปัตย์) รับสมัครวันที่ 25 สิงหาคม - วันที่ 4 กันยายน 2558 (ปิดรับสมัครแล้ว)

ทั้งนี้ผู้เขียนจะยกตัวอย่างการรับสมัครให้น้องๆได้ทำการศึกษาหาข้อมูลและเป็นแนวทางการตัดสินใจในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมของแต่ละสถาบันนั้นๆ

ปฏิทินการคัดเลือกช่วงที่ 1 รับสมัครวันที่ 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนปีการศึกษา 2559

ช่วงที่ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีคณะแพทยศาสตร์และโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558

นักศึกษาดำเนินการสมัคร ทาง http://www.โดยชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาและส่งใบสมัคร, หลักฐานการชำระเงิน, หลักฐาน ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 ตุลาคม 2558

 

เฉพาะคณะแพทย์ศาสตร์ (รหัส 1010701-1010702)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/ ทดสอบความพร้อม

17 ตุลาคม 2558

 

สอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ / ทดสอบความพร้อมฯ

13 พฤศจิกายน 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกายและเอกซเรย์

22 พฤศจิกายน 2558

 

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายฯ ณ คณะแพทยศาสตร์

7 ตุลาคม 2558

 

เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รหัส 1031701-1031702) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบเชิงปฏิบัติการ(workshop)

17-18 ตุลาคม 2558

 

ทดสอบเชิงวิชาการและทดสอบปฏิบัติการ (workshop) ณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13 พฤศจิกายน 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกายและเอกซเรย์

14-17 พฤศจิกายน 2558

 

ยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (ยกเว้นอันดับสำรอง)

18-19 พฤศจิกายน 2558

 

ยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 (เฉพาะอันดับสำรอง)

21 พฤศจิกายน 2558

สอบสัมภาษณ์ณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

30 พฤศจิกายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

26-29 เมษายน2559

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่าน (Clearing House)ทาง http:// www.cuas.or.thของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรกฎาคม 2559

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

*กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

สำหรับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษา ในโครงการ พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดมีดังนี้

โครงการที่ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • คุณสมบัติทั่วไป
  1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
  4.  ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 • การคัดเลือก สอบคัดเลือก
  1. พิจารณาใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครเลือก โครงการ/คณะ/สาขาวิชา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาเพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
  2. นำผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด มาพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบทางวิชาการของคณะ
  3. สอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบทางวิชาการอื่นๆตามที่คณะเห็นสมควร

คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชาผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน

1. คุณสมบัติเฉพาะ

 • มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่นโรคจิต (Psychotic Disorder) กลุ่มอาการออทิสซึม (Artistic Spectrum)โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorder) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorder) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorder หรือ Borderline Personality Disorder รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจได้อันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ตาบอดสีที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • ตาบอดทั้งสองข้าง
  • ระดับการมองเห็นในตาข้างที่ดี หลังจากได้รับการแก้ไขแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
 • มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500- 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensory neural hearing loss)
 • โรคหรือความพิการอื่นๆ ทางที่ได้ระบุไว้ข้างต้นและไม่ได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย และคณะกรรมการบริหารประจำคณะแพทย์ศาสตร์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

หมายเหตุ

 • ในกรณีผู้เข้าศึกษาให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
 • การพิจารณาตัดสิทธิ์ ผู้เข้าศึกษาด้วยเหตุผล คุณสมบัติด้านสุขภาพต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องได้รับการตรวจร่างกายโดยหน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
  • การตรวจร่างกาย
  • การตรวจทางรังสีของทรวงอก ( CXR)
  • การตรวจตาบอดสี
  • การวัดระดับการมองเห็น
  • การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)
  • การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
  • การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส

2.  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

3.  มีค่าลำดับชั้นสะสมเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ำกว่า 3.75

4. สามารถเลือกเข้าศึกษาได้ 1 กลุ่มดังนี้

4.1 กลุ่มเรียนดิ-โอลิมปิค

รหัส 1010701                      คณะแพทยศาสตร์                        จำนวนรับ 10 คน

ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 และได้เป็นตัวแทนศูนย์ในการเข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติหรือผู้ที่ผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (สอบแข่งขันรอบที่ 1) และได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบที่ 2 ของ สสวท. ตามสาขาที่กำหนดได้แก่ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์

4.2 กลุ่มเรียนดีอังกฤษ

รหัส 1010702                      คณะแพทยศาสตร์            จำนวนรับ 50 คน

ต้องเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษโดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปีดังนี้

 • ได้คะแนนสอบ CMU- eTEGมากกว่าหรือเท่ากับ 75 หรือ
 • ได้คะแนนสอบ TOEFL paper มากกว่าหรือเท่ากับ 550 หรือ
 • ได้คะแนนสอบ TOEFL IBTมากกว่าหรือเท่ากับ 75 หรือ
 • ได้คะแนนสอบ IELTSมากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 หรือ
 • ได้คะแนนสอบ CU-TEP มากกว่าหรือเท่ากับ 75

5. ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ซึ่งสามารถ download ได้จาก www.  หรือ เอกสารดังกล่าวได้จาก www.reg.cmu.ac.th หรือ www.med.cmu.ac.th เอกสารดังกล่าว ได้แก่

 1. แบบ รด.พบ01/2559: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา 2559
 2. แบบ รด.พบ02/2559(สำหรับผู้สมัครสอบกลุ่มเรียนดี-โอลิมปิก) แบบแสดงข้อมูลและรายการหลักฐานทางประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับการได้เป็นตัวแทนศูนย์ในการเข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ หรือการได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยรอบที่ 2
 3. แบบ รด.พบ03/2559 (สำหรับผู้สมัครสอบกลุ่มเรียนดี-อังกฤษ) แบบแสดงข้อมูลผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

6. การคัดเลือก

 1. ขั้นตอนที่ 1
  • คณะ๚พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และผลงาน รับหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ที่แสดงถึงการเรียนดี และหรือความสามารถเชิงวิชาการตามที่กำหนด
  • คณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในขั้นตอนที่ 1 แต่ละกลุ่มดังนี้
   • ผู้สมัครสอบกลุ่มเรียนดี-โอลิมปิกจำนวนไม่เกิน 50 คนโดยมีหลักเกณฑ์ผู้สมัครต้องเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ตามสาขาที่กำหนด(ชีววิทยาเคมีฟิสิกส์และคณิตศาสตร์) โดยพิจารณาตามลำดับสาขาดังนี้
    • ชีววิทยา
    • เคมี
    • ฟิสิกส์
    • คณิตศาสตร์

    (รายละเอียดให้ดูจากแบบรด.พบ01/2559 และแบบ รด.พบ02/2559)

   • ผู้สมัครสอบกลุ่มเรียนดี-อังกฤษจำนวนเท่าที่สมัครจริง(รายละเอียดให้ดูจากแบบรด.พบ01/2559 และแบบ รด.พบ03/2559)
 2. ขั้นตอนที่ 2 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทั้ง2กลุ่มจะเข้ารับการทดสอบดังต่อไปนี้
  • การสอบความรู้ทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • การทดสอบความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์
 3. ขั้นตอนที่3
  • การตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มตรวจร่างกายของคณะ
  • การสอบสัมภาษณ์

7. เกณฑ์การตัดสิน

 1. ใช้คะแนนการสอบความรู้ทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
  • กลุ่มเรียนดีโอลิมปิกจำนวน 10 คนโดยมีเงื่อนไขดังนี้
   • จำนวน 5 คนแรก (ลำดับที่ 1 ถึง 5) จากนักเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศสำรอง 1 คน
   • จำนวน 5 คนลำดับถัดมา(ลำดับที่ 6-10) จากนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ลำปางแพร่เชียงรายน่านลำพูนพะเยา แม่ฮ่องสอนพิษณุโลกนครสวรรค์อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตร และอุทัยธานีสำรอง 1 คน
  • กลุ่มเรียนดี-อังกฤษประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จำนวน 70 คนจากนักเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศจากนั้นจะทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 50 คน โดยตัดสินจากคะแนนสอบความรู้เชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 80 และคะแนนสัมภาษณ์โดยดูจากทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 20
 2.  มีสุขภาพจิตและกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ จากการทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย
 3.  ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นเอกฉันท์
 4. นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการบริหารประจำคณะแพทยศาสตร์การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสงสัยให้ยื่นคำร้องต่อคณะแพทยศาสตร์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

8. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

นักศึกษาโครงการทั้งกลุ่มเรียนดี-โอลิมปิกและกลุ่มเรียนดี-อังกฤษ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการนี้ จะต้องปฏิบัติตนตามเงื่อนไขดังนี้ คือยินดีร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคมส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ

9. คุณสมบัติเพิ่มเติมของคณะแพทยศาสตร์

 1. ต้องเป็นผู้สามารถทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ได้ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้
 2. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับราชการหรือทำงาน หรือเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามคำสั่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
 3. หากไม่ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งในข้อ 1.1 จะต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยหรือกระทรวงสาธารณสุขตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด
 4. กรณีปฏิบัติตามคำสั่ง๚ในข้อ 1.1 ไปบ้างแล้วแต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้
 5. ตามข้อ 1.2 จะลดลงตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งไปแล้ว
 6. หากสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง ในข้อ 1.1 ได้ เพราะขาดคุณสมบัติ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยหรือกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำนวนเงินตามข้อ 1.2 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ขาดคุณสมบัติ
 7. ในกรณีที่ได้เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการอื่นๆของรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในโครงการนั้นๆแล้วแต่กรณี
 8. ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องแนบมาและจะไม่คืนเอกสารให้ในทุกกรณี

ทั้งนี้น้องๆท่านใดอยากได้รายละเอียดในปี 59 ที่ http: // www3.จาก www.reg.cmu.ac.th/ugradapply/s...หรือปีต่อไปว่าเปิดรับสมัครเมื่อใดสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ www.med.cmu.ac.th/2014

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่