พญ. อนรรฆวี ฉง

ตอบคำถาม Q&A

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และตอบคำถามสุขภาพให้กับเว็บไซต์ HD

แพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดลแพทย์ทั่วไป
ดูในแอป