HonestDocs Clinical Trials

เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกวันนี้

การวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) เป็นกระบวนการทดสอบว่า ยา วัคซีน วิธีการรักษา วิตามิน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ไหม และปลอดภัยหรือเปล่า ซึ่ง “อาสาสมัคร” ที่เข้าร่วมวิจัย นับเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่ทำให้การวิจัยประสบผลสำเร็จ สามารถนำนวัตกรรมทางการแพทย์เหล่านั้น มาช่วยพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรายอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเรื่องการวิจัยทางคลินิกได้ที่นี่ หรือค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคมวันนี้



รับการรักษาแบบใหม่

คุณสามารถเข้ารับการรักษาแบบใหม่ที่อาจจะช่วยอาการคุณให้ดีขึ้นได้

ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่น่าเชื่อถือ

คุณสามารถเข้าร่วมการวิจัยทางการแพทย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยสถาบันชื่อดังในประเทศไทยควบคุมดูแล

ทำความดีให้กับสังคม

คุณสามารถมีส่วนช่วยให้การวิจัยก้าวหน้า เพื่อทำให้มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงคนได้มากขึ้น