เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

มาตราหน่วยนับเลือดที่ควรรู้

อ่านข้อมูลความรู้พื้นฐานทั่วไปมาตราหน่วยนับเกี่ยวกับเลือด
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 12 นาที
มาตราหน่วยนับเลือดที่ควรรู้

ในแบบรายงานแสดงค่าผลการตรวจเลือดไม่ว่าระบบใด สิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกรายการต่อจากตัวเลขนั้น ก็คือจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็น "หน่วย" อะไรเสมอ

หากหน่วยไม่เหมือนกันก็ย่อมทำให้แสดงตัวเลขไม่ตรงกัน เช่น นาย ก มีส้มอยู่เต็มกระจาดพอดีจำนวน 48 ผล ในการนี้เราอาจแสดงหน่วยนับว่านาย ก เป็นเจ้าของส้มด้วย "จำนวน"และ "หน่วย" ที่ต่างกัน ดังนี้

นาย ก เป็นเจ้าของส้ม 48 ผล หรือ

นาย ก เป็นเจ้าของส้ม 4 โหล  หรือ

นาย ก เป็นเจ้าของส้ม 1 กระจาด

ค่าตัวเลขที่แสดงจำนวนส้ม 48 ผลกับจำนวนส้ม4โหลนั้นแสดงความจริงที่ไม่แตกต่างกันโดยนัย แต่เหตุที่จำนวนตัวเลขไม่ตรงกันก็เพราะว่า "หน่วยนับ" มันต่างกัน

ดังนั้นหน่วยของจำนวนนับตัวเลขใดใดจึงมีความสำคัญซึ่งท่านผู้อ่านไม่ควรมองข้ามไปเป็นอันขาด

วิธีการรายงานแสดงคาดผลตรวจเลือดก็เช่นเดียวกันอาจมีหน่วยนับเกี่ยวกับเลือดที่แตกต่างกันท่านผู้อ่านและผู้นำค่าไปใช้ จึงควรจะได้มีความสังเกตุดูรู้วิธีเทียบเคียงระหว่างค่าของหน่วยที่แตกต่างกันซึ่งหนังสือนี้จะพยายามให้ความกระจ่างกับท่านผู้อ่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยความรู้พื้นฐานทั่วไปมาตราหน่วยนับเกี่ยวกับเลือดมักจะมี 5 มาตราดังนี้

1. มาตราในด้านจำนวน

2. มาตราในด้านน้ำหนัก

3. มาตราในด้านปริมาตร

4. มาตราในด้านความยาว

5. มาตราอื่นๆ

มาตราในด้านจำนวน

มาตราในด้านจำนวนเกี่ยวกับเลือดมาใช้กับหน่วยนับจำนวนเซลล์ของเม็ดเลือดหรือเกล็ดเลือดโดยมีข้อควรสังเกตว่าจะต้องแสดงจำนวนต่อปริมาตรใดปริมาตรหนึ่งเสมอคล้ายกับการนับจำนวนส้ม 48 ผลต่อ1 กระจาด

กรณีของหน่วยนับเม็ดเลือดในใบรายงานแสดงผลบางคลินิกหรือบางแบบอาจแสดงได้หลายวิธีเช่น

วิธีที่ 1 WBC count : 7,200 cells/cu.mm.

ย่อมหมายถึงว่าจำนวน white blood cell หรือจำนวนนับของเซลล์เม็ดเลือดขาวคือ 7,200 เซลล์ต่อ 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตรนับว่าเป็นการแสดงตัวเลขอย่างตรงไปตรงมา

วิธีที่ 2 WBC count : 7.2 103/cu.mm.

ย่อมหมายถึงว่า จำนวนนับเซลล์เม็ดเลือดขาว คือ

7.2 x 103           =          7.2 x 10 x 10 x10

หรือ                  =          7,200 เซลล์/cu.mm.

นั่นคือ 7,200 เซลล์ต่อ 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร

วิธีที่ 3 WBC count : 7.2 103/µL

ย่อมหมายถึงว่า จำนวนนับเซลล์เม็ดเลือดขาว คือ

=          7.2 x 10 x 10 x10

=          7,200 เซลล์/ µL

“µL” นั้นคือ microlitre ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1 ในล้านของลิตร หรือเท่ากับ 0.001 millilitre (ml) หรือเท่ากับ  ลูกบาศก์มิลลิเมตร (cu.mm.) นั่นเอง ในการนี้ใคร่จะขอแสดงวิธีการคำนวณให้เห็นอย่างง่ายๆ ดังนี้

1 µL        =                      ลิตร                                                      หน่วยลิตร

                        =           x 1,000                                           หน่วย cu.cm.

                        =           x 1,000 x 1,000                               cu.mm.

                        =          1                                                                      cu.mm.

นั่นคือ 7,200 เซลล์ต่อ 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร เช่นเดียวกัน

วิธีที่ 4 WBC count : 7.2 x 109/L

ย่อมหมายถึงว่า จำนวนนับเซลล์เม็ดเลือดขาว

=          7.2 x 109                                               เซลล์ต่อเลือด      1          ลิตร

=          7.2 x 1,000,000,000                               เซลล์ต่อเลือด      1,000    cu.cm.

=          7.2 x                            เซลล์ต่อเลือด      1          cu.mm.

=          7.2 x 1,000                                            เซลล์ต่อเลือด      1          cu.mm.

นั่นคือ 7,200 เซลล์ต่อ 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร นั่นเอง

ในการนี้ จะเห็นได้ว่าจำนวนหน่วยนับเซลล์เม็ดเลือดขาว 7,200 เซลล์ต่อ 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร นั้นอาจแสดงในใบแจ้งผลเลือดได้ถึง 4 วิธี ทั้งๆที่เป็นค่าเดียวกันโดยนัย กล่าวคือ

7,200    cells/cu.mm.

หรือ =   7.2        103/cu.mm.

หรือ =   7.2        103/ µL

หรือ =   7.2        109/ L

ผมรวบรวมมาแสดงพอให้เห็นเป็นตัวอย่างตัวอย่างเพียง 4 รูปแบบ ซึ่งในความเป็นจริงสถานพยาบาลหรือห้องแล็บบางแห่งอาจแสดงผลเลือดด้วย “หน่วยนับจำนวน” ที่พิสดารผิดแผกแตกต่างไปจากนี้ก็ได้

โดยเหตุนี้ ท่านผู้อ่านจึงควรทำความเข้าใจในตารางที่ 1 ของหน้านี้ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับคำอุปสรรค (prefix) ที่อาจใช้เติมลงข้างหน้าของมาตราหน่วยมาตรฐาน คือ 1) meter (เมตร) 2) gram (กรัม) และ 3) litre (ลิตร) เช่นคำที่เพิ่งผ่านตาท่านผู้อ่านในตัวอย่างของวิธีที่ 1-4 เช่น

milli                 ใน                    millimeter (mm)

micro (µ)         ใน                    microlitre (µL)

 

ตารางแสดงหน่วยนับในระบบเมตริก

จำนวนเลขสามัญทั่วไป

หรือเลขยกกำลัง

คำอุปสรรค

สัญลักษณ์

ศัพท์ที่ใช้เรียกกันทั่วไป

1,000,000,000,000,000

1015

peta

P

Quadrillion

1,000,000,000,000

1012

tera

T

Trillion

1,000,000,000

109

giga

G

Billion

1,000,000

106

mega

M

Million

1,000

103

kilo

K

Thousand

100

102

hecto

H

Hundred

10

101

deca

da

Ten

1

10

-

-

One

0.1

10-1

deci

d

Tenth

0.01

10-2

centi

c

Hundredth

0.001

10-3

milli

m

Thousandth

0.00.001

10-6

micro

                µ

Millionth

0.000.000.001

10-9

nano

n

Billionth

0.000.000.000.001

10-12

pico

p

Trillion

0.000.000.000.000.001

10-15

femto

f

Quadrillion

แสดงคำอุปสรรค (prefix) เพื่อใช้ประกอบเป็ฯคำนำหน้าหน่วยนับในมาตราหน่วยมาตรฐานในระบบเมตริก ที่อาจพบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเลือด เช่น ng หมายถึง น้ำหนัก 1 ในพันล้านกรัม (n = nano, g = gram)

เมื่อใช้ตารางที่ 1 เพื่อค้นหาคำอุปสรรคแล้วก็จะพบว่า

1 millimeter                   =                      10-3                                           เมตร

                                     =                                                   เมตร

                                     =                                                            เมตร

นั่นคือ   1 mm.               =                      0.001                                        เมตร

หรือ      1 microllitre      =                      10-6                                           ลิตร

                                     =                              ลิตร

                                     =                                                     ลิตร

นั่นคือ 1 µL                    =                      0.000.001                                  ลิตร

ดังนั้นเมื่อท่านผู้อ่านมีความเข้าใจและใช้ตารางที่ 1 ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วในการนี้มีคลินิกใดแสดงหน่วยนับพิสดารอย่างใด ท่านก็ย่อมสามารถแปลงค่ามาเป็นหน่วยนับมาตรฐานที่ท่านคุ้นเคยได้อย่างเสมอ                       

มาตราในด้านน้ำหนัก

ในการแสดงผลใดๆ เกี่ยวกับเลือด “มาตราในด้านน้ำหนัก” มักเป็นหน่วยหลักที่จะต้องแสดงอยู่เกือบทุกค่า รูปแบบมาตรฐานของ “หน่วยน้ำหนัก” ที่คลินิกต่างๆ มักนิยมใช้กันจะมี 4 รูปแบบคือ 1) g 2) mol 3) Eq และ 4) mg% ทั้งนี้จะได้ทยอยทำความเข้าใจทั้ง 4 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 แสดงเป็น กรัม คือ gram หรือ gm และมักจะลดรูปลงเหลือเพียง g  

ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการเติมคำอุปสรรค (ในตารางที่ 1) ลงข้างหน้าเช่น ng ก็หมายถึง nanogram

รูปแบบที่ 2 แสดงเป็น โมล คือ mole หรือ mol หรือน้ำหนักโมเลกุลของธาตุใดๆ นน้ำหนักโมเลกุลของธาตุแคลเซียม (Ca) คือ 40

ดังนั้น 1 mole ของแคลเซียมจะเท่ากับ 40 กรัม

เพราะฉะนั้น Ca 1 millimole        =           x 40                   กรัม

นั่นคือ แคลเซียม 1 mmol             =          0.04                              กรัม

โดยเหตุที่น้ำหนักอะตอม (atomic weight) หรือน้ำหนักโมเลกุล (molecular weight) ของธาตุใดๆ จะมีค่าไม่เท่ากันเลย ฉะนั้นเมื่อจะแปลงค่ามาเป็ฯน้ำหนักสากล เช่น ค่าทั่วไปในแบบระบบเมตริก จึงจำเป็ฯต้องใช้ตัวเลขคงที่มาเปรียบเทียบมาคำนวณด้วยตนเองง่ายๆ เช่น

ตัวอย่าง เมื่อไปเจาะเลือดที่คลินิก B ได้ผลเลือดมีค่าคอเลสเตอรอล (cholesterol) เท่ากับ 5.439 mmol/L แต่เมื่อ 3 เดือนที่แล้วเคยเจาะเลือดที่คลินิก A ปรากฏว่า ได้ค่าคอลเลสเตอรอลตามที่บันทึกไว้ครั้งก่อนนั้นว่า 220 mg/dL

จึงอยากทราบผลว่า ค่าคอเลสเตอรอลครั้งล่าสุดที่คลินิก B มันสูงขึ้นหรือต่ำลงจากคลินิก A มากน้อยเพียงใด?

วิธีคำนวณ

เปิดตาราง A ค้นหาคำว่า cholesterol จะพบว่า

cholesterol 1 mg/dL  =  0.0259 mmol/L

 

ในการนี้ เพื่อความสะดวกจึงควรจะได้แปลงค่าผลเลือดของคลินิกที่ได้จากการเจาะเลือดตรวจครั้งหลัง ให้เปลี่ยนเป็ฯหน่วยทั่วไปตามมาตรฐานเหมือนคลินิก A เสียก่อน ซึ่งย่อมจะเกิดความสะดวกต่อการเปรียบเทียบต่อไปจาตัวเลขในตารางที่ได้มา อาจคำนวณได้ว่า ค่าคอลเลสเตอรอลที่คลินิก จะมีค่า

=                                  mg/dL

=                      210                   mg/dL

แต่ค่าคอลเลสเตอรอลที่คลินิก A ตรวจแล้ว เคยมีค่า

=                      220                   mg/dL

เพราะฉะนั้น แสดงว่าลดลง          =                      220-210            mg/dL

                                                =                      10                     mg/dL

มีข้อควรจำเพียงว่า หน่วย “mole” นี้เป็นหน่วยที่นานาชาติวางระบบขึ้นเรียกว่า Systeme Internationale     (SI)

รูปแบบที่ 3 แสดงเป็น Eq ซึ่งเป็นคำย่อของ “Equivalents”

จำนวน Eq คือมาตราแสดงมวลสารของธาตุใดๆ ที่สามารถรวมตัวกับธาตุอื่นได้ ทั้งี้ขนาดหน่วยที่มักใช้แสดงผล คือ mEq

นั่นคือ milliequivalents นั่นเอง

ตัวอย่าง นาย ก มีระดับ potassium ในใบแสดงผลเลือด เท่ากับ 4 mEq/L แปลว่านาย ก มีค่าโพแทสเซียมจำนวน 4 milliequivalents ต่อปริมาณเลือด 1 ลิตร

ในการนี้หากต้องการจะเปลี่ยนเป็น “SI” หรือหน่วย “mole” ก็ดูจาก

potassium  1 mEq/L = 1 mmol/L

เพราะฉะนั้น      4          mEq/L              =                      4 x 1                 mmol/L

                                                           =                      4                      mmol/L

รูปแบบที่ 4 แสดงเป็นmg%

ทั้งนี้เนื่องจากการแสดงว่าค่าว่า มีธาตุหรือสารประกอบใดๆ ในน้ำเลือดนั้นมักต้องจำกัดขนาดของปริมาณน้ำเลือดด้วยปริมาตรมาตรฐาน คือ “dL” หรือ “deciliter” นั่นคือ 1 ใน 10 ของลิตร

เนื่องจากปริมาตร 1 ลิตร                           =                      1,000                มิลลิเมตร

เพราะฉะนั้น      1 decilitre                      =                       x 1,000         มิลลิเมตร

หรือ                  1 dL                             =                      100                   mL

โดยเหตุผล คลินิกบางแห่งที่แสดงค่าผลเลือดของสารประกอบใดๆ เช่น น้ำตาล (กลูโคส) ต่อเลือด 100 mL จึงอาจแสดงได้ 2 แบบ กล่าวคือ

แบบมาตรฐาน                ค่าน้ำตาล           =          82         mg/dL

แบบ mg%                     ค่าน้ำตาล           =          82         mg/ 100 mL

หรือจะเขียนสั้นๆ ว่า        ค่าน้ำตาล           =          82         mg%

ฉะนั้น ในกรณีเห็ฯค่าผลเลือดซึ่งแสดงหน่วยน้ำหนักประกอบ% ณ ที่ใด ก็ให้แปลความหมายว่า นั่นคือ “ต่อ 100 mL” หรือ “ต่อ dL” หรือ “…/dL” เสมอ เช่น

Uric acid           4.2 mg%           นั่นคือ   4.2 mg/dL

Free T4             1.1 ng%                        นั่นคือ   1.1 ng/dL

มาตราในด้านปริมาตร

โดยผลของการทำความเข้าใจในสองมาตราแรกคือด้านจำนวนและด้านน้ำหนักก็คงจะได้มีส่วนช่วยสร้างความคุ้นเคยให้เห็นกันมาแล้วว่าหน่วยวัดปริมาตรเกี่ยวกับเลือดนั้นมักมีรูปแบบ ที่ไม่ซับซ้อนอะไรมากนักกล่าวคืออาจเป็นลิตร (L) เป็นเดซิลิตร (dL) หรือมิลลิลิตร (mL) เพียงแต่การใช้รูปแบบอักษรย่ออ่านมีให้เห็นแตกต่างกันเช่น

Litre                                                     =          l           หรือ      L

Decilitre                                                =          dl         หรือ      dL

Millilitre                                               =          ml        หรือ      m

           

การแสดงปริมาตรอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจไม่ใช้หน่วยปริมาตร (เช่น ลิตร) โดยตรง ก็อาจใช้แสดงด้วย "หน่วยลูกบาศก์ของหน่วยความยาว" ก็ได้ เช่น

cumm               ก็หมายถึง                      cu.mm.

                         หรือ                              cubic millimeter

                         นั่นคือ                           ลูกบาศก์มิลลิเมตร

                         หรือ                              ลบ.มม.

cc                     ก็หมายถึง                      cu.cm

                         หรือ                              cubic centimeter

                         นั่นคือ                           ลูกบาศก์เซนติเมตร

                         หรือ                              ลบ.ซม.

โดยประการสำคัญที่สุดซึ่งท่านผู้อ่านควรต้องจดจำอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดปริมาตรประเภทใช้ลูกปัดความยาวกับหน่วยปริมาตรแท้จริงเกี่ยวกับเลือดซึ่งทราบกันทั่วไปอยู่แล้วนั่นคือ

สูตรความสัมพันธ์มาตรฐาน

1 ลบ.ซม.                       =          1 มล. (มิลลิเมตร)

 หรือ 1 cc                       =          1 mL

                                      =          0.001 ลิตร นั่นเอง

มาตราในในด้านความยาว

โดยธรรมดา ค่าผลเลือดหรือรายงานแสดงผลการตรวจเลือดมักไม่ค่อยมีตัวเลขที่บอกค่าเกี่ยวกับความยาว เว้นแต่จะใช้หน่วยเป็น "ลูกบาศก์ของความยาว" เช่นลูกบาศก์เซนติเมตร (ลบ.ซม. หรือ cu.cm. หรือ cc) ที่พึ่งเอ่ยถึงมาในข้อที่แล้ว

แต่ในกรณีการแสดงรูปพรรณสัณฐานของเซลล์เม็ดเลือดหรือขนาดของหลอดเลือดหรือขนาดของมิติใดใดเกี่ยวกับเลือด ก็อาจมีหน่วยความยาวในระบบเมตริกและบางมาตราที่ใคร่ขอยกตัวอย่างขนาดของชิ้นส่วนเกี่ยวกับเลือดจากตำราเช่น

ก. หลอดเลือดแดง aorta ที่แรกพ้นออกมาจากหัวใจ จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 cm

ในที่นี้ 2.5 cm ก็คือ 2.5 centimeter ที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันอยู่แล้ว

ข. หลอดเลือดแดงส่วนปลาย (artiroles) อาจมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 0.3 mm

ในที่นี้ 0.3 mm ก็คือ 0.3 millimeter ทำให้เรานึกภาพออกว่ารูหลอดเลือดแดงส่วนปลายนั้นมันเล็กมากจริงๆ

ค. ระหว่างผนังด้านในของหลอดเลือดแดงฝอย จะมีรูขนาด 30-40 Å ซึ่งใช้เป็นทางผ่านของน้ำและอิเล็กโทรไลต์ตัด ปัญหาที่เราอยากรู้ว่าคือ ความยาวขนาด 30-40 Å จะมีค่าเท่าใดในระบบเมตริกที่มีมาตรฐานเป็น เมตร

ในที่นี้ 30-40 Å ก็คือ 30-40 angstrom นั่นคืออังสตรอมซึ่งเป็นหน่วยวัดความยาว มีขนาดที่อาจต้องจำก็คือมีสูตรว่า

1 Å  =  1 ในร้อยล้านของเซนติเมตร

            1 angstorm                    =                                    เซนติเมตร

                                                =                      0.00,000,001                 cm

                                                =                                   m

                                                =                      0.0,000,000,001             m

                                                =                      0.1                                nm

            นั่นคือ 1 Å                     =                      0.1                                nm

            เพราะฉะนั้น 30-40 Å      =                      3 -                                nm นั่นเอง

            ท่านผู้อ่านคงไม่ลืมว่า nm คือ nanometer ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งในพันล้านเมตร หรือเท่ากับ 0.000,000,001   เมตร

            . เม็ดเลือดแดง มีรูปร่างกลมแบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.8 ไมครอน ทำให้มีปัญหาให้เราอยากรู้ว่า 1 ไมครอน มันยากี่เมตรในระบบเมตริก โดยมีสูตรว่า

1 micron = 1 ในล้านของเมตร

 

                                                =                                          m

                                                =                      0.000,001                      m

                                                =                      1 µm                             (ไมโครเมตร)

            นั่นคือ 7.8 ไมครอน         =                      7.8                                ไมโครเมตร

            หรือ  7.8 micron             =                      7.8                                µm

            หรือ 1 micron                =                      1                                  µm

มาตราอื่นๆ

หน่วยนับในมาตราอื่นๆ หมายถึงการนับที่ไม่เกี่ยวกับจำนวน น้ำหนักปริมาตร หรือความยาวใดๆ เกี่ยวกับเลือด

ในการ จะได้กล่าวถึงเฉพาะที่ใช้นับกับ สารเคมี เกี่ยวกับเลือดที่มักพบบ่อย เช่น

หน่วย ในรูปของ “units” โดยตรง หรือใช้คำย่อว่า U โดยอาจแสดงจำนวนว่าน้อยในระดับ milli ก็ได้ โดยเขียนว่า “mIU”

หน่วยสากล ในรูปของ international units ก็ใช้คำย่อว่า IU

สรุปของสรุปก็อาจกล่าวได้ว่า มาตรฐานในมาตรวัดเกี่ยวกับเลือดจะไม่พ้นไปจากที่ได้เอ่ยมาทั้งหมด เว้นแต่บาง Lab ที่อาจจะใช้หน่วยพิสดารแปลกไปจากนี้ ก็ขอได้โปรดซักถามท่านเจ้าหน้าที่เทคนิคของ Lab นั้นๆ ให้แน่ชัดต่อไป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่