Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การคุมกำเนิด

วิธีการคุมกำเนิดกับประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด Birth Control Methods: How Well Do They Work?

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,703,818 คน

วิธีการคุมกำเนิดกับประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด Birth Control Methods: How Well Do They Work?

วิธีการคุมกำเนิดชนิดหนึ่งอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกชนิดหนึ่ง ตารางเปรียบเทียบส่วนท้ายของบทความนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการคุมกำเนิดแต่ละชนิด

วิธีการคุมกำเนิดชนิดหนึ่งอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกชนิดหนึ่ง

ตารางเปรียบเทียบส่วนท้ายของบทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการคุมกำเนิดแต่ละชนิด

วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การงดมีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามในช่วงปีแรกของการงดมีเพศสัมพันธ์คู่สมรสหลายคู่พบว่ามีการตั้งครรภ์เพราะพวกเขายังคงมีเพศสัมพันธ์อยู่โดยไม่ได้ป้องกัน นอกจากนี้ผู้ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์หรือยังไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์จำเป็นต้องเรียนรู้และมีข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิด

ดังนั้นคู่รักที่มีเพศสัมพันธ์จำเป็นต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างถูกต้องและใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ตัวอย่างเช่น ยาเม็ดคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่หากลืมทานยาก็อาจทำให้ตั้งครรภ์ได้ ส่วนถุงยางอนามัยก็มีประสิทธิภาพสูงในการคุมกำเนิดเช่นกัน แต่หากฝ่ายชายลืมใช้หรือใช้อย่างไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้เช่นกัน

ตารางที่จะแสดงในส่วนท้ายของบทความนี้เป็นสถิติที่ได้จากคู่รัก 100 คู่ที่มีการใช้วิธีการคุมกำเนิดแต่ละชนิดภายในระยะ 1 ปี ซึ่งตารางแสดงให้เห็นถึงจำนวนของคู่รักที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน โดยเป็นสถิติที่สามารถนำไปอ้างอิงได้กับคู่รักทุกเพศทุกวัยไม่เพียงเฉพาะวัยรุ่นเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หากเด็กผู้หญิงใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบนับระยะปลอดภัยมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์สูงกว่าวัยผู้ใหญ่ นั่นเพราะรอบเดือนของเด็กผู้หญิงจะยังมาไม่สม่ำเสมอเหมือนผู้ใหญ่ซึ่งจะคาดเดาวันไข่ตกได้ยากกว่า

เราได้มีการกำหนดระดับประสิทธิภาพของวิธีการคุมกำเนิดแต่ละวิธีไว้ตามอัตราการใช้งานปกติ (typical use) ซึ่งอัตราการใช้งานปกติคือการใช้วิธีการคุมกำเนิดชนิดนั้นๆ โดยเฉลี่ย ที่มีความแตกต่างจากการใช้งานแบบสมบูรณ์ (perfect use) ที่จะต้องไม่พบข้อผิดพลาดจากการใช้วิธีการคุมกำเนิดนั้นๆ เลย

ระดับประสิทธิภาพของวิธีการคุมกำเนิด ดังนี้

  • มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์แบบ หมายความว่า ไม่มีคู่รักใดตั้งครรภ์ระหว่างการใช้วิธีคุมกำเนิดนั้นๆ เลย
  • มีประสิทธิภาพมาก หมายความว่า มีคู่รัก 1 – 2 จาก 100 คู่ มีการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้วิธีคุมกำเนิดนั้นๆ
  • มีประสิทธิภาพดี หมายความว่า มีคู่รัก 2 – 12 จาก 100 คู่ มีการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้วิธีคุมกำเนิดนั้นๆ
  • มีประสิทธิภาพปานกลาง หมายความว่า มีคู่รัก 13 – 20 จาก 100 คู่ มีการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้วิธีคุมกำเนิดนั้นๆ
  • มีประสิทธิภาพน้อย หมายความว่า มีคู่รัก 21 – 40 จาก 100 คู่ มีการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้วิธีคุมกำเนิดนั้นๆ
  • ไม่มีประสิทธิภาพเลย หมายความว่า มีคู่รักมากกว่า 40 จาก 100 คู่ มีการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้วิธีคุมกำเนิดนั้นๆ

นอกจากการป้องกันการตั้งครรภ์แล้ว การงดมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วย ในขณะที่วิธีการคุมกำเนิดอื่นๆ จะไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ถุงยางอนามัยด้วยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคุมกำเนิดแต่ละชนิด


การเลือกวิธีการคุมกำเนิดนั้นสิ่งสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดแต่ละวิธี อย่างไรก็ตามผู้ใช้จำเป็นต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ก่อนการเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดใดๆ ด้วย

  • ความยากง่ายและความสะดวกในการใช้งาน
  • ค่าใช่จ่ายและราคาของอุปกรณ์คุมกำเนิด
  • ปัญหาทางสุขภาพ โรคประจำตัว หรือการใช้ยารักษาโรคที่ส่งผลต่อวิธีการคุมกำเนิดนั้นๆ

ที่มาของข้อมูล http://kidshealth.org/en/teens/bc-chart.html


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป