ยา

ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ 3

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ 3

Propafenone

ชื่อสามัญ           Propafenone hydrochloride

ชื่อการค้า           Rytmonorm

ประเภท             ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

ข้อบ่งใช้             รักษาจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ เช่น Ventricular tachycardia เป็นต้นใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจไม่ได้ผล

การออกฤทธิ์       นำ impulse ไปสู่เนื้อเยื่อหัวใจได้ช้าลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงการส่งผ่านของ lons ข้าม Cell membrane จึงมีผลในการใช้ระงับ Ventricular arrhythmia ยาจะดูดซึมได้ดีโดย การรับประทาน

ผลข้างเคียง        อ่อนเพลีย มึนงง ลั่น ตามัว เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตต่ำชีพช้า Ventricular arrhythmia มีผื่นขึ้น ปวดข้อ ท้องผูก ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน

การพยาบาล       

 • ตรวจ EKG เป็นระยะๆ
 • ตรวจสอบความดันโลหิตและชีพจรอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาที่ใช้ยานี้
 • ตวงน้ำดื่ม-ปัสสาวะ ชั่งน้ำหนักทุกวัน เพื่อประเมินภาวะหัวใจวาย เช่น อาการบวม หายใจหอบ น้ำหนักเพิ่มขึ้น เส้นเลือดดําที่คอโป่งพอง เป็นต้น
 • แนะนําและกระตุ้นให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีกาก ดื่มน้ำให้เพียงพอ หากผู้ป่วยท้องผูก

 Quinidine

ชื่อสามัญ           Quinidine

ชื่อการค้า            Kinidin

ประเภท             ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

ข้อบ่งใช้             รักษาจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ Atrial tachycardia, Atrial tachycardia, Atrial flutter, Ventricular tacnycardia premature systole ได้ผลดีมากใน Paroxysmal atrial tachycardia ที่เกิดซ้ำบ่อยๆ

การออกฤทธิ์       เป็นชนิด Class IA antiarrhythmic agent กดระยะ 0 ของ Action potential ลดการบีบ ตัวของหัวใจ โดยลดการไหลเข้าของโซเดียมในระหว่าง Depolarization และลดการไหลออกของโปแตสเซียมในระหว่าง Repolarization ทําให้ลดการเคลื่อนที่ของแคลเซียมไปยัง Cell membrane class IA antiarrhythmic drugs:decrease the excitability of myocardial cells by a dose-dependent decrease in Na+ and K+ conductance ยาขัดขวางการเปิดของ Na+ -channels ที่เยื่อหุ้มเซลล์หัวใจ มีผลลด Phase 0 depolarization ทําให้การส่งผ่านสัญญาณไฟฟ้าใน Purkinje fibers ช้า หากเยื่อหุ้มเซลล์ถูก Depolarize หรือ ถูกกระตุ้นถี่ขึ้นยาจะมีผลลดความเร็วในการส่งผ่านสัญญาณไฟฟ้ามากขึ้น มีคุณสมบัติต้าน Cholinergic

ผลข้างเคียง        ท้องเดิน คลื่นไส้ อาเจียน หูอื้อ น้ำลายไหล อาจแพ้ยา จะมีไข้ มีเลือดใต้ผิวหนังเนื่อง

จากเกล็ดเลือดต่ำ ผิวหนังอักเสบ หากให้ทางหลอดเลือดดําเร็วๆ จะทําให้ความดันโลหิตต่ำ I Premature ventricular contraction, Ventricular tachycardia, Ventricular fibrillation หรือหัวใจหยุดเต้น เรียก Quinidine syncope และถึงแก่กรรมได้

การพยาบาล       

 • วัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ก่อนและหลังให้ยาบ่อยๆ โดยเฉพาะให้ทางหลอดเลือดดํา ให้ยาทางหลอดเลือดดําช้าๆ และเตรียมเครื่องมือในการช่วยชีวิตให้พร้อม
 • ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด สังเกตอาการผิดปกติ แนะนําให้หลีกเลี่ยงการขับรถและกิจกรรมที่อาจเกิดอันตรายจากหน้ามืดเป็นลมหลังได้รับยา สังเกตผิวหนังว่ามีผื่นขึ้นหรือไม่
 • สังเกต EKG ดู QRS กว้าง QT interval ยาว ดูลักษณะ Heart block หรือ Premature ventricular contraction และสังเกตการไหลเวียนเลือด
 • ให้ผู้ป่วยรับประทานยาพร้อมอาหาร เพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร
 • สังเกตผลข้างเคียงของยาและพิษของยา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับ โรคไต และผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย
 • สังเกตอาการเลือดออก จุดเลือด เลือดตามผิวหนัง เลือดออกตามไรฟัน จํานวนเกล็ดเลือด

 Sotalol

ชื่อสามัญ            Sotalol hydrochloride

ชื่อการค้า           Betapace, Sotacor

ประเภท             ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ และเป็น  β-adrenergic blocking agent

ข้อบ่งใช้รักษา     Ventricular fibrillation ที่รักษาโดย Lidocaine และ DC shock ไม่ได้ผล และใช้ รักษา Ventricular tachycardia ที่ดื้อต่อการใช้ยาตัวอื่นๆ

การออกฤทธิ์       เป็น Class Ill antiarrhythmic drugs ทําให้ปฏิกิริยาการบีบตัวของหัวใจและระยะพักที่ เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อหัวใจยาวนานออกไป ยับยั้งการกระตุ้น Adrenergic และ Sinus rate ช้าลง ช่วงระยะ PR และ QT ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจยาวออกไป

ผลข้างเคียง        ความดันโลหิตต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมน้ำลายบวมและเจ็บ

การพยาบาล       

 • วัดความดันโลหิตบ่อยๆ ทั้งในท่านอนและท่านั่งระวังอุบัติเหตุจากการเปลี่ยนท่าเร็วๆเนื่องจากยานี้ทําให้ความดันโลหิตต่ำ
 • หากให้ทางหลอดเลือดดําควรฉีดยาช้าๆ ประมาณ 10 นาที
 • ยารับประทาน ควรให้พร้อมกับอาหารหรือหลังอาหารทันที เพื่อลดการระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะอาหาร
 • ระวังและสังเกตอาการพิษจากยา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไต
 • ทําความสะอาดปากฟัน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บและการอักเสบของต่อมน้ำลาย

 Tocainide

ชื่อสามัญ           Tocainide hydrochloride

ชื่อการค้า           Tonocard

ประเภท             ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

ข้อบ่งใช้             รักษาจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ใช้รักษา Ventricular dysrhythmias, Ventricular tachycardia และที่ไม่ตอบสนองต่อ Guanethidine, Procainamide, Disopyramideหรือ Propranolol

การออกฤทธิ์       ลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ โดยลดการกระตุ้นจาก Na+ และ K+กลไกการออกฤทธิ์

ผลข้างเคียง        คล้ายคลึงกับ Lidocaine และประสิทธิภาพการรักษาดีพอๆ กับ Procainamide และ Quinidine พบบ่อย ได้แก่ อาการระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร เป็นต้น ประสาทสัมผัสผิดปกติ เช่น มึนงง มือสั่น สับสน พบบ่อยรองลงมา คือ ผืนขึ้น เป็นต้น พบน้อย ได้แก่ ตับอักเสบ ปอดบวมเฉียบพลัน Polyarthritis, Pericarditis และอาการชัก มากจากนี้ อาจมีความดันโลหิตต่ำ ชีพจรช้า วิงเวียนศีรษะ Vertigo, Paresthesia สับสน อารมณ์เปลี่ยนแปลง การมองเห็นผิดปกติ เดินเซ พบผื่นคันที่ผิวหนัง

การพยาบาล       

 • วัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิต สังเกต EKG และการไหลเวียนของเลือด
 • ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด แนะนําให้หลีกเลี่ยงการขับรถและกิจกรรมที่อาจเกิดอันตรายจากหน้ามืดเป็นลมหลังได้รับยา
 • สังเกตผิวหนังว่ามีผื่นขึ้นหรือไม่
 • แนะนําให้ผู้ป่วยรับประทานยาพร้อมอาหาร เพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร

หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปราณี ทู้ไพเราะ  ได้โดยการซื้อหนังสือ “คู่มือยา (Handbook of Drugs)”

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่