ยา

ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ 2

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ 2

Flecainide

ชื่อสามัญ            Flecainide acetate

ชื่อการค้า            Tambocor

ประเภท             

ยารักษาหัวใจเต้นผิดปกติ ข้อบ่งใช้ รักษาจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ Ventricular tachycardia ป้องกัน Paroxysmalatrial fibrillation หรือ flutter หรือ Paroxysmal supraventricular tachycardia และใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาอื่นควบคุมการเต้นของหัวใจไม่ได้ผล

การออกฤทธิ์       

นํา impulse ไปสู่เนื้อเยื่อหัวใจได้ช้าลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงการส่งผ่านของ ions ข้าม Cell membrane จึงมีผลในการใช้ระงับ Ventricular arrhythmia ยาจะดูดซึมได้ดีโดยการรับประทาน 

ผลข้างเคียง            

อ่อนเพลีย มึนงง สั่น ตามัว เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตต่ำ ชีพจร้า Ventricular arrhythmia

มีผื่นขึ้น ปวดข้อ

การพยาบาล       

 • ตรวจ EKG เป็นระยะๆ
 • ตรวจสอบความดันโลหิตและชีพจรอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาที่ใช้ยานี้
 • ตวงน้ำดื่ม-ปัสสาวะ ชั่งน้ำหนักทุกวัน เพื่อประเมินภาวะหัวใจวาย เช่น อาการบวมหายใจหอบ น้ำหนักเพิ่มขึ้น เส้นเลือดดําที่คอโป่งพอง เป็นต้น

 Lidocaine

ชื่อสามัญ            Lidocaine hydrochloride/ Lignocaine ชื่อการค้า            Lidocaine Injection Vesco, Udocaine 2%, Xylocard 100/ Xylocard 500

ประเภท             

ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

ข้อบ่งใช้             

รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติของเวนตริเคิลซึ่งเกิดหลังผ่าตัด

การออกฤทธิ์       

จับกับ Sodium channels ใน Cell membranes ของกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งจะยับยั้ง Sodium influx เข้าในเซลล์ และลด Ventricular depolarization, Automaticity และ Excitability ในช่วงที่หัวใจคลายตัว ยานี้กดอย่างอัตโนมัติในเพอกินเจ ไฟเบอร์ (Purkinje fiber) ยา ออกฤทธิ์ต่อ SA-node และ AV-node น้อย นอกจากนี้ Lidocaine ยังปิดกั้นการส่งกระแส ประสาท โดยลดความสามารถในการผ่านของโซเดียมเข้าในเซลล์ประสาท ซึ่งกลไกนี้ใช้เป็นยาชา

ผลข้างเคียง        

อาการพิษที่รุนแรง ไม่พบในขนาดการรักษา หากความเข้มข้นของยาในเลือดสูงเกิน 8 มก/มล.จะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทําให้มีอาการซึมเซา ได้ยินเสียงในหู เวียนศีรษะ สับสน การหายใจลําบาก ตาพร่า ประสาทสัมผัสผิดปกติ หากได้รับมากๆ จะเกิดอาการชัก ความดันโลหิตต่ำ หยุดหายใจ

การพยาบาล       

 • บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความดันโลหิตตลอดเวลา เพื่อสังเกตพิษของยา
 • สังเกตอาการทางระบบประสาท ได้แก่ อาการมึนงง สับสน ชา การมองเห็นภาพผิดปกติ ตื่นเต้น และพฤติกรรมเปลี่ยน หากพบรีบรายงานแพทย์ทราบ
 • สังเกตผลการรักษาของยา สังเกตจากการให้ยาทางหลอดเลือดดํา หากพบว่าจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือมีอาการพิษเกิดขึ้นควรงดทันที และถ้ารักษาไม่ได้ผลภายใน 24 ชั่วโมง ควรรายงานแพทย์ทราบเพื่อเปลี่ยนยาใหม่
 • ดูแลควบคุมจํานวนหยดของยาที่ให้ทางหลอดเลือดดําไม่ควรให้มากกว่า 4 มก./นาที
 • การบริหารยา Lidocaine ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวัง และต้องดูให้แน่ใจว่าเป็นLidocaine ชนิดที่ใช้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเท่านั้นไม่ใช่ Lidocaine ที่ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ ทั้งนี้เพราะ Lidocaine ที่ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่จะมี Adrenaline เป็นส่วน ประกอบ Lidocaine ทําให้เป็นยาชาเฉพาะที่โดยไม่มี Adrenaline ปนอยู่ก็มี ซึ่งจะมี ผลกระตุ้นการทํางานของหัวใจ ทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงได้

 Mexiletine

ชื่อสามัญ           Mexiletine hydrochloride

ชื่อการค้า           Mexitil, Ritalmex

ประเภท             

ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

ข้อบ่งใช้             

รักษาผู้ป่วย Ventricular tachycardia, Ventricular fibrillation ที่พบในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย และจากพิษของดิจิตาลิส

การออกฤทธิ์       

ต้านการเต้นของหัวใจ โดยยับยั้ง Sodium channels ใน Cell membrane หัวใจ โดยเฉพาะในระบบฮีส-เพอกินเจ ไฟเบอร์ (His-Purkinje system) ยาออกฤทธิ์ต่อ SA-node และ AV-node น้อย

ผลข้างเคียง        

กล้ามเนื้อสั่นกระตุก ความดันโลหิตต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน สะอึก อาหารไม่ย่อยง่วงนอน สับสน เวียนศีรษะ พูดตะกุกตะกัก ตากระตุก ตามัว Atrial fibrillation ชีพจรเร็ว

การพยาบาล       

 • ฉีดยาทางหลอดเลือดดําช้าๆ นานมากกว่า 5-10 นาที
 • บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความดันโลหิตตลอดเวลา เพื่อสังเกตพิษของยา
 • สังเกตอาการทางระบบประสาท ซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยา ได้แก่ อาการมึนงง สับสนการมองเห็นภาพผิดปกติ ตื่นเต้น และพฤติกรรมเปลี่ยน หากพบให้รีบรายงานแพทย์ทราบ
 • สังเกตผลการรักษาของยา สังเกตจากการให้ยาทางหลอดเลือดดํา หากพบว่าจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ หรือมีอาการพิษเกิดขึ้นควรงดทันที และหากรักษาไม่ได้ผลภายใน 24 ชั่วโมง ควรรายงานแพทย์ทราบเพื่อเปลี่ยนยาใหม่
 • ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาตามแผนการรักษา

 Procainamide

ชื่อสามัญ           Procainamide hydrochloride

ชื่อการค้า            Pronestyl

ประเภท             

ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ข้อบ่งใช้ รักษาจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ใช้ได้ผลดีสําหรับผู้ป่วย Premature ventricular contraction, Ventricular tachycardia

การออกฤทธิ์       

ลดการตื่นตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ทําให้การนําส่งคลื่นไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจช้าลง กดการหด

รัดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ จึงมีผลในการกั้นหรือระงับการเกิด Arrhythmias ยาจะดูดซึมได้โดยการรับประทานและการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ยาจะถูกขับออกทางไต

ผลข้างเคียง        

ง่วงซึม สับสน ชัก ความดันโลหิตต่ำ Ventricular arrhythmias, Asystole heart block คลื่นไส้ อาเจียน เป็นผื่น เม็ดโลหิตขาวต่ำ เกล็ดเลือดต่ำ มีไข้ หนาวสั่น

การพยาบาล       

ให้คําแนะนําผู้ป่วย ดังนี้

 • สอนให้ผู้ป่วยและญาติรู้จักจับชีพจรและวัดความดันโลหิตเอง
 • ให้อยู่ในท่านอนราบก่อนจะฉีดยาเข้าทางกล้ามเนื้อ หรือหลอดเลือดดํา เพื่อลดผลจากความดันโลหิตต่ำ วัดความดันโลหิตบ่อยๆ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจระหว่างให้ยาจนกระทั่ง 30 นาทีหลังให้ยา
 • หากเป็นยารับประทาน ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามทํายาให้แตกหรือเคี้ยวยา ในกรณีที่กลืนยายากให้เปิดแคปซูล และผสมในอาหารหรือน้ำ ให้รับประทานยา 1 ชั่วโมง ก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร แล้วดื่มน้ำตามมากๆ หรือรับประทานยาพร้อมอาหาร เพื่อลดการรบกวนต่อทางเดินอาหาร
 • ยานี้อาจทําให้เกิดอาการ Lupus syndrome เช่น ไข้สูง หนาวสั่น ปวดตามข้อปวดเจ็บหน้าอกเวลาหายใจ มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง อาจมีอาการ หรือข้อบวม เม็ดโลหิตขาวต่ำ เจ็บคอ ปากและเหงือกมีอาการเลือดออกง่ายจากเกล็ดเลือดต่ำ เป็นต้น หากมีอาการเหล่านี้ ต้องรีบรายงานแพทย์ทราบ เพื่อพิจารณาหยุดยา

 หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปราณี ทู้ไพเราะ  ได้โดยการซื้อหนังสือ “คู่มือยา (Handbook of Drugs)”

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่