ยา

ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

 Adenosine

ชื่อสามัญ           Adenosine

ชื่อการค้า           Adenocor

ประเภท             Cardiac drugs / Antiarrhythmic drugs

ข้อบ่งใช้             ใช้รักษาอาการหัวใจเต้นผิดปกติเนื่องจากจังหวะและอัตราการเต้นของหัวใจถูกรบกวน

รักษาอาการภาวะหัวใจล้มเหลว

การออกฤทธิ์       เพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ ทําให้เกิดภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น

ผลข้างเคียง        พบบ่อยมาก คือ หน้าแดง หัวใจเต้นช้า พบบ่อย คือ ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ พบบ่อยคือ มองภาพไม่ชัด สั่น พบน้อยมาก คือ หัวใจเต้นช้าอย่างรนแรง หัวใจเต้นสน

การพยาบาล       

 • เก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง ห้ามใส่ตู้เย็นเพราะจะทําให้ยาตกตะกอน
 • ระวังในผู้ป่วยโรคหอบหืดเพราะจะทําให้หลอดลมตีบตันได้
 • บันทึกความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างและหลังให้ยา

 Amiodarone

 ชื่อสามัญ            Amiodarone hydrochloride

ชื่อการค้า            Aldarone, Amdarone, Amidarone 200, Amiodarone aguettant, ArataC, Cardilor,

Cordarone

ประเภท             ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

ข้อบ่งใช้             รักษา Ventricular fibrillation ที่รักษาโดย Lidocaine และ DC shock ไม่ได้ผล และใช้รักษา Ventricular tachycardia ที่ดื้อต่อการใช้ยาตัวอื่นๆ

การออกฤทธิ์       เป็น Class Il antiarrhythmic drugs ทําให้ปฏิกิริยาการบีบตัวของหัวใจและระยะพักที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อหัวใจยาวนานออกไป ยับยั้งการกระตุ้น Adrenergic และ Sinus rate ช้าลง ช่วงระยะ PR และ QT ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจยาวออกไป Amiodarone มีฤทธิ์ขยายเส้นเลือดโคโรนารีและลดแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลายลง แต่ไม่ทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น

ผลข้างเคียง        ความดันโลหิตต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมน้ำลายบวมและเจ็บ

การพยาบาล       

 1. วัดความดันโลหิตบ่อยๆ ทั้งในท่านอนและท่านั่ง ระวังอุบัติเหตุจากการเปลี่ยนท่าเร็วๆเนื่องจากยานี้ทําให้ความดันโลหิตต่ำ
 2. หากให้ทางหลอดเลือดดําควรฉีดยาช้าๆ ประมาณ 10 นาที
 3. ยารับประทาน ควรให้พร้อมกับอาหารหรือหลังอาหารทันที เพื่อลดการระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะอาหาร
 4. ระวังและสังเกตอาการพิษจากยา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไต
 5. ทําความสะอาดปากฟัน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บและการอักเสบของต่อมน้ำลาย
 6.  แนะนําผู้ป่วยว่าระหว่างใช้ยานี้ ไม่ควรออกไปกลางแสงแดดเป็นเวลานาน เนื่องจากเกิดอาการแพ้ได้
 7. แนะนําให้ผู้ป่วยตรวจตา คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการทํางานของต่อมไทรอยด์อย่างสม่ําเสมอระหว่างใช้ยา

 Bretylium

ชื่อสามัญ            Bretylium tosylate

ชื่อการค้า           Bretylate, Bretylol

ประเภท             ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

ข้อบ่งใช้             รักษา Ventricular fibrillation ที่รักษาโดย Lidocaine และ DC shock ไม่ได้ผล และใช้รักษา Ventricular tachycardia ที่ดื้อต่อการใช้ยาตัวอื่น การออกฤทธิ์ เป็น Class Il antiarrhythmic drugs ทําให้ปฏิกิริยาการบีบตัวของหัวใจและระยะพักที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อหัวใจยาวนานออกไป ยับยั้งการกระตุ้น Adrenergic และ Sinus rate ช้าลง ช่วงระยะ PR และ QT ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจยาวออกไป Amiodarone มีฤทธิ์ขยาย เส้นเลือดโคโรนารีและลดแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลายลง แต่ไม่ทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น

ผลข้างเคียง        ความดันโลหิตต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมน้ำลายบวมและเจ็บ

การพยาบาล       

 1. วัดความดันโลหิตบ่อยๆ ทั้งในท่านอนและท่านั่ง ระวังอุบัติเหตุจากการเปลี่ยนท่าเร็วๆ เนื่องจากยานี้ทําให้ความดันโลหิตต่ำ
 2. หากให้ทางหลอดเลือดดําควรฉีดยาช้าๆ ประมาณ 10 นาที
 3. ยารับประทาน ควรให้พร้อมกับอาหารหรือหลังอาหารทันที เพื่อลดการระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะอาหาร
 4. ระวังและสังเกตอาการพิษจากยา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไต
 5. ทําความสะอาดปากฟัน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บและการอักเสบของต่อมน้ำลาย
 6. แนะนําผู้ป่วยว่าระหว่างใช้ยานี้ ไม่ควรออกไปกลางแสงแดดเป็นเวลานาน เนื่องจากเกิดอาการแพ้ได้
 7. แนะนําให้ผู้ป่วยตรวจตา คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการทํางานของต่อมไทรอยด์อย่างสม่ำเสมอระหว่างใช้ยา

 Disopyramide

ชื่อสามัญ           Disopyramide phosphate

ชื่อการค้า           Norpace, Rythmodan

ประเภท             ยาต้านภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ

ข้อบ่งใช้             รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติของเวนตริเคิล เช่น Premature ventricular contraction,

Ventricular tachycardia เป็นต้น แต่ได้ผลน้อยใน Atrial arrhythmia

การออกฤทธิ์       เป็นชนิด Class IA antiarrhythmic agent กดระยะ 0 ของ action potential ลดการบีบตัวของหัวใจ โดยลดการไหลเข้าของโซเดียมในระหว่าง Depolarization และลดการไหล ออกของโปแตสเซียมในระหว่าง Repolarization ทําให้ลดการเคลื่อนที่ของแคลเซียมไปยัง Cell membrane class IA antiarrhythmic drugs:decrease the excitability ION เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ โดย Dose-dependent ลด Na+ and K+ conductance ยาขัด ขวางการเปิดของ Na+ -channels ที่เยื่อหุ้มเซลล์หัวใจ มีผลลด Phase 0 depolarization ทําให้การส่งผ่านสัญญาณไฟฟ้าใน Purkinje fibers ช้า ถ้าเยื่อหุ้มเซลล์ถูก Depolarize หรือถูกกระตุ้นถี่ขึ้นยาจะมีผลลดความเร็วในการส่งผ่านสัญญาณไฟฟ้ามากขึ้น มีคุณสมบัติต้าน Cholinergic

ผลข้างเคียง        อาการที่พบบ่อยที่สุด คือ ปากแห้ง พบน้อย คือ ถ่ายปัสสาวะไม่ออก ตามัว ท้องผูกเวียน

ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนแรง ปวดศีรษะ อาจพบ Prolonged QT interval, Ventric tachycardia, Ventricular fibrillation

การพยาบาล       

ให้คําแนะนําผู้ป่วย ดังนี้

 • ให้รับประทานยาตอนท้องว่าง ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงหรือหลังอาหารแล้ว 2 ชั่วโมง
 • หากลืมรับประทานยา ควรรับประทานทันทีที่นึกได้ นอกเสียจากว่าจะนึกได้ภายใน4 ชั่วโมงซึ่งจะถึงเวลารับประทานยาครั้งต่อไปแล้ว ไม่ควรรับประทานเป็น 2 เท่า
 • ให้ระวังการเปลี่ยนอิริยาบถอย่างกะทันหัน อาจเกิดอาการวิงเวียน หน้ามืด เป็นลมได้                         
 • ดูแลทําความสะอาดปากฟัน และให้ดื่มน้ำมากๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในปากและควรระวังอุบัติเหตุ เนื่องจากตามัวและเวียนศีรษะ
 • ให้ยาทางหลอดเลือดดําช้าๆ นานกว่า 5 นาที
 • สังเกตการถ่ายปัสสาวะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีต่อมลูกหมากโต
 • ติดตามการตรวจ EKG โดยเฉพาะ QT interval ถ้า Prolong -25% รายงานให้แพทย์ทราบดู Ventricular tachycardia, Ventricular fibrillation และเตรียมยาแก้อาการผิดปกติ

 หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปราณี ทู้ไพเราะ  ได้โดยการซื้อหนังสือ “คู่มือยา (Handbook of Drugs)”

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่