Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

Ampicillin (แอมพิซิลิน) - มีฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,110,591 คน

ตัวอย่างยี่ห้อของยา Ampicillin ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

โรค และอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานี้บรรเทา

 • ข้อบ่งใช้สำหรับเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อ group B Streptoccocalในเด็กแรกเกิดระหว่างคลอด
 • ข้อบ่งใช้สำหรับติดเชื้อที่ถุงน้ำดีถุงลมอักเสบเยื่อบุหัวใจอักเสบกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ ติดเชื้อ listeria หูชั้นกลางอักเสบ ติดเชื้อ streptococcal ก่อนคลอด เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
 • ข้อบ่งใช้สำหรับโรคไข้ไทฟอยด์และพาราไทฟอยด์
 • ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อโกนอเรีย ชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อ ยาในรูปแบบยาฉีดเข้าหลอดเลือด

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Ampicillin

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคือ แอมพิซิลินมีฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย โดยเข้าจับกับ penicillin-binding protein (PBPs) ที่จะยับยั้งกระบวนการทรานส์เปปทิเดชันในขั้นตอนสุดท้ายของการสังเคราะห์เปปทิโดไกลแคนของผนังเซลล์ของแบคทีเรีย เป็นผลให้ยับยั้งชีวสังเคราะห์ของผนังเซลล์แบคทีเรียและหยุดการประกอบโครงสร้างของผนังเซลล์แบคทีเรียจะถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ออโตไลซิน (autolysin) และมูเรอิน ไฮโดรเลส (murein hydrolase)

ข้อบ่งใช้ของยา Ampicillin

ข้อบ่งใช้สำหรับเยื่อหุ้มสมองอักเสบยาในรูปแบบยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ 2 กรัมทุก 6 ชั่วโมงขนาดการใช้ยาในเด็ก 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันโดยแบ่งให้ยา ข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อ group B Streptoccocalในเด็กแรกเกิดระหว่างคลอด ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่เริ่มต้นขนาด 2 กรัมให้ยาทางหลอดเลือดดำจากนั้นตามด้วยขนาด 1 กรัมทุก 4 ชั่วโมงจนกระทั่งคลอด ข้อบ่งใช้สำหรับติดเชื้อที่ถุงน้ำดีถุงลมอักเสบเยื่อบุหัวใจอักเสบกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ ติดเชื้อ listeria หูชั้นกลางอักเสบ ติดเชื้อ streptococcal ก่อนคลอด เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 0.25-1 กรัม ทุกหกชั่วโมง ขนาดการใช้ยาในเด็ก อายุน้อยกว่า 10 ปี ขนาดยาครึ่งหนึ่งของขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่ ข้อบ่งใช้สำหรับโรคไข้ไทฟอยด์และพาราไทฟอยด์ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 1-2 กรัม ทุกหกชั่วโมง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ในกรณีเป็นการติดเชื้อชนิดเฉียบพลัน และ 4-12 สัปดาห์ในกรณีเป็นพาหะของเชื้อ ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อโกนอเรีย ชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ขนาด 2 กรัมร่วมกับ 1 กรัมของยา probenacidแบบครั้งเดียว แนะนำให้ใช้ยาซ้ำในผู้ป่วยสตรี ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง ข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อ ยาในรูปแบบยาฉีดเข้าหลอดเลือด ขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่ ขนาด 500 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปีใช้ขนาดยาครึ่งหนึ่งของขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่

ข้อปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยาAmpicillin

หากลืมรับประทานยาตามเวลาปกติที่รับประทาน ถ้าปกติรับประทาน 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้จำนวน 1 เม็ดโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ดแทนเม็ดที่ลืมรับประทาน ในกรณีลืมรับประทานยาใกล้กับเวลารับประทานถัดไป ให้รับประทานยาในมื้อถัดไปในขนาด 1 เม็ด โดยข้ามยาในมื้อที่ลืมไปและไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เม็ด

ข้อควรระวังของการใช้ยาAmpicillin

- ไม่ใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาแอมพิซิลลิน หรือยาเพนนิซิลลิน (penicillin) อื่น - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มบีต้า-แลกแทม (beta-lactam) - ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคไต - ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาAmpicillin

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อาการขึ้นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เกิดผื่นแดง เจ็บปาก ลิ้นเป็นสีดำ เกิดคืน อาการแพ้ยาแบบ Steven-Johnson การเกิดพิษต่อผิวหนัง อาการบวม เป็นไข้ ปวดข้อ ภาวะโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด เลือดแข็งตัวช้าลง พิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น อาการชัก เกิดพิษต่อไต ไตอักเสบ ตับอักเสบ ดีซ่านชนิดที่มีการสะสมของคลอเรสเตอรอล การเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ตับ อาการอันไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ได้แก่ การแพ้ยาแบบ Anaphylaxis อาการท้องเสียจากการติดเชื้อ Clostridium difficile

ข้อมูลการใช้ยาAmpicillinในสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

สำหรับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ตัวยาจัดอยู่ในกลุ่ม category B คือยาค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ประเภทของยาตามองค์การอาหารและยา ประเทศไทย

ยาจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

ข้อมูลการเก็บรักษายาAmpicillin

เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส ยาผงสำหรับละลายน้ำ เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 8 ถึง 8 องศาเซลเซียส ยามีอายุ 14 วัน

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลในการสั่งใช้ยา

แพทย์และเภสัชกรสามารถให้ข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัย ผู้ป่วยควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการใช้ยา

 • แจ้งข้อมูลการใช้ยารักษาโรคประจำตัว ยาที่เพิ่งรับประทานก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน (รวมถึงวิตามิน และสมุนไพร) ในกรณีมียาประจำตัวจำนวนมาก ให้พกยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรช่วยตรวจสอบก่อนสั่งจ่ายยาใหม่ ไม่ให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาที่จะได้รับใหม่และยาที่เดิมที่ผู้ป่วยใช้อยู่
 • แจ้งประวัติการแพ้ยา หรืออาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือแพ้อาหารชนิดใดอยู่ (เนื่องจากยาบางชนิดมีส่วนประกอบของไข่ขาว นม ยีสต์) อาการที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม เกิดผื่น หายใจลำบาก หรือให้นำบัตรแพ้ยา พกติดตัวและแสดงบัตรนี้แก่แพทย์และเภสัชกรก่อนเข้าใช้บริการสุขภาพทุกครั้ง
 • แจ้งข้อมูลในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยาบางชนิดส่งผลอันตรายต่อเด็กในครรภ์ หรือสามารถขับออกทางน้ำนมได้
 • แจ้งข้อมูลที่จะส่งผลต่อการรับประทานยา เช่น มีปัญหาการกลืนลำบาก มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออ่านฉลากยา วิธีการรับประทานยา เพื่อแพทย์หรือเภสัชกรจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

สั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นเพื่อนกับเราทาง LINE: "@honestdocs" คุณสามารถสั่งให้เราจัดส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้ จัดส่งฟรีด้วย "EMS ทั่วประเทศภายใน 3 วัน หรือค่าบริการส่งตามระยะทางสำหรับการ"ส่งด่วน"ภายใน 24 ชม. ใน กทม. คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์