ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

ตารางศัพท์คำย่อในโรงพยาบาล

Istock 506479358 m

Table glossary of acronyms in the hospital.

Glossary and abbreviations thousands The daily Counts for group work. Fla medical as well. Used in every hospital in the country. As we see it, it's like IPD, ICU, OPD, ER, MED and SUR in which each patient will know the abbreviations and their meanings. But may not be aware of the full English. This is the real meaning

The acronym on signs already. We also found in books and in the medical community. To understand and convey the small Thai Love Health has compiled a glossary of acronyms and full meaning of the word. For those who do not understand and find on this site.

Acronyms treatment in hospital • department • Abbreviations disease.

Find acronyms

Database Update: February 2559
Meaning
(0)
Short term Full terms
meaning Short term Full terms
Abdominal Abd Abdomen
Acute exacerbations AE Acute exaerbation
Cardiac arrhythmias of the upper chamber. OF Atrial Fibrillation
Acute gastroenteritis AGE Acute Gastroenteritis
Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS AIDS Acquired immune deficiency syndrome
Antibodies to the substance found in the nucleus of cells in patients with auto immune. HOME Anti-nuclear antibody
ANC ANC Antenatal care
Prenatal Care ANC Ante Natal Care
Acute renal failure ARF Acute Renal Failure
Acute kidney failure ATN Acute Tubular Necrosis
Assessment of alcohol withdrawal syndrome. AWS Alcohol Withdrawal score
blood pressure BP Blood Pressure
Enlarged Prostate BPH Benign Prosthetic Hypertrophy
The value of urea nitrogen in the blood. GOOD Blood urea nitrogen
weight BW Body Weight
Histologically Bx Biopsy
Caesarean sections C/S Cesarian section
Cancer THAT Cancer
Peritoneal dialysis type continuous self. CAPD Contineous..Ambulatory Peritoneal Dialysis
All blood count Blood tests are commonly used CBC Complete blood count
History of the hospital CC Chief Complaint
NICU patients with locally heavy heart. CCU Coronary Care Unit
Abscesses, chronic gum disease (pyorrhea). CDA Chronic Dento Alveolar abscess
Heart attack CHF Congestive Heart Failure
Bronchitis, chronic obstructive COPD Chronic Obstructive Pulmonar Disease
To help revive (Artificial respiration and heart massage. In the heart stops beating). CPR Cardio-pulmonary resuscitation
Cardiopulmonary resuscitation (Pumping heart) CPR Cardiopulmonary resuscitation
CKD CRF Chronic Renal Failure
The X-ray computer CT Computed Tomography
Nerve at the wrist strap is pressed. CTS Carpal Tunnel Syndrome
Cerebrovascular disease CVA Cerebrovascular Accident
Acute stroke, stroke (Stroke). CVA Cerebrovascular accident
Caries DC Dental Caries
Differential Diagnosis NX Differential Diagnosis
Dengue early DF Dangue Fever
Dengue infection dangue (a virus). DHF Dangue Hemorrahic Fever
Disease hypercholesterolemia DLD Dyslipidemia
Diabetes DM Mellitus diabetes
Diabetes DM Mellitus diabetes
A type of acid that is an essential part of the genetic material. Of living cells DNA Deoxyribonucleic acid
Diagnose Dx Diagnosis
Diagnose Dx Diagnosis
Bleeding under the brain membrane EDH Epidural hematoma
Electrocardiography EKG, ECG Electrocardiography
Photo ECG EKGor ECG Electrocardiogram
The department maintains about ENT diseases. ENT Ear Nose Throat
emergency room IS Emergency Room
Emergency room IS Emergency Room
End-stage renal disease ESRD End Stage Renal Disease
The penetrating abdominal surgery for intra-abdominal organs. Explore lap. Exploratory Laparotomy
Limb (limbs). Ext Extremity
Using a needle aspiration biopsy sample. FNA Fine Needle Aspiration
General Appearance GA General Appearance
Assessing the response of the nervous system. GCS Glass glow coma score
Head, eye, ear, nose, throat Heent Head Ear Eye Nose Throat
Herniated disc HNP Herniated Nucleus Pulposus
High blood pressure HT Hypertension
height HT Height
The penetrating slit and remove the pus or other foreign matter from a wound. I&D Incision and Drainage
The amount of water in and out each day. I / O Intake/Outtake
Bleeding in the brain I Intra cerebral hemorrhage
NICU patient weight ICU Intensive Care Unit
The first diagnosis IMP Impression
Department, inpatient treatment IPD Inpatient Department
Injected into a vein IV Intravenous
Intravenous anesthesia VAT Intravenous anesthesia
Intravenous fluids IVF Intravenous Fluid
Department of Laboratory LAB Laboratory
backache LBP Low Back Pain
During the last period LMP Last menstrual period
delivery room LR Labor Room
Medicine (medicine). WITH Medicine
Muscle aches MFPS Myofascial Pain Syndrome
Diagnostic imaging by electromagnetic radiation. MRI Magnetic resonance imaging
Neurological signs N/S Neurosign
Wound infection, necrosis, fibrosis progression level. NF Necrotizing Fasciitis
Replacing the rubber tube through the nose to the stomach. NG Tube Nasogastric Tube
Anti-inflammatory non-steroid. NSAIDs Non-steroidal anti-inflammatory drugs
A sudden heart attack NSTEMI Non-ST Elevated Myocardial Infarction
Obstetrics - Gynecology (treatment, particularly women and pregnancy). OB-GYN Obstretic Gynecology
Outpatient Department OPD Outpatient Department
Operating Room OR Operating room
Operating Room OR Operating Room
Orthopedic (bone treatment with medication or surgery). ORTHO Orthopedic
Physical examination ON Physical Examination
Pediatrics (therapy especially children). PED PEDIATRIC
past history PH Past history
current history PI Present illness
pulse rate PR Pulse Rate
Department of Physical Therapy and Rehabilitation PT Physical Therapy
RPT ulcer on Tikrit, peptic ulcer and duodenal ulcer. COULD Peptic ulcer
Ventricular arrhythmias PVC Premature Ventriular Contracture
The drugs that treat the same as last time around. RM Repeat Medication
Respiratory rate RR Respiratory Rate
Root canal treatment RR Retain Root
Documents written for physicians, pharmacists, medical care for patients. Rx, Px Medical Prescribtion
Bleeding beneath the cortical layer of a royal carotenoids. SAW Subarachnoid hemorrhage
Injecting the spinal anesthesia. SB Spinal Block
Bleeding beneath the cortical layer of Dura. SDH Subdural hematoma
Lupus, a disease SLE. SLE Systemic lupus erythematosus
Ovarian and uterine surgery SO Slfingo-Oforektomi
Ovarian and uterine surgery SO Slfingo-Oforektomi
Sexually transmitted infection STD Sexual transmitted disease
A sudden heart attack STEMI ST Elevated Myocardial Infarction
Surgery (the surgery). SURE Surgical
Cardiac arrhythmias of the upper chamber. SVT Supra Ventricular Tachycardia
Cardiac arrhythmias of the upper chamber. SVT Supra Ventricular Tachycardia
temperature T Temp. Temperature
Total hysterectomy surgery MOVE Total Abdominal Hysterectomy
sterilization TR Tubal Resection
treatment Tx Treatment
congenital disease U/D Underlying disease
Upper respiratory tract infection. HATE Upper Respiratory Infection
Urinary tract infections UTI Urinary Tract Infection
Urinary tract infections UTI Urinary Tract Infection
vital signs V/S Vital sign
Blood tests to diagnose infection with syphilis. VDRL Venereal research disease laboratory
Heart jittering VF Ventricular Fibillation
Excitable lower part of the room. VT Ventricular Tachycardia
Photo by Ray X-rayorPPD R? Ntgen ray

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


บทความต่อไป
วิธีหาอุปกรณ์คลุมศีรษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างการทำเคมีบำบัด
วิธีหาอุปกรณ์คลุมศีรษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างการทำเคมีบำบัด

วิกผม หมวกมีปีก หมวกแก๊ป และผ้าพันคอที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

วิตามินดีกับการลดน้ำหนัก
วิตามินดีกับการลดน้ำหนัก

วิตามินดีสามารถช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่